Bleskovka

Patříte k milovníkům country a oblíbili jste si soutěžní přehlídku kapel Legedy Věnce buřtů? Tak si už teď zapište do kalendáře tři data – 14. a 23. května a 13. června, ale hlavně nezapomeňte přijít do PVA EXPO PRAHA. Více na letnany.cz

 

val mal 5MČ Letňany v rámci podpory zachování zeleně Valu Malkovského, který plní  ochranou funkci bytových domů v ulici Malkovského   zajistí  na základě doporučení Komise životního prostředí  ze dne 9. 9. 2013 nutnou údržbu a  dosadbu ozelenění  valu např. habrem. 
 
Zápis z komise ŽP ze dne  5. 9. 2012 
TÉMA 3: POSUDEK VALU MALKOVSKÉHO 
Byly zpracovány 1 posudek na složení valu a 2 na stav zeleně. 
Složení valu: sondy neodhalily žádné škodlivé látky nebo materiály, val je z převažující části tvořen výkopkem místních  zemin a hornin pocházejících s velkou pravděpodobností z výstavby sídliště. 
Stav zeleně:  shodný závěr obou posudků: vitalita u vzrostlých borovic je zřetelně narušená (prosychání korun)  a u nízkých je zbytková, tzn. téměř odumřelý strom. Některé stromy napadeny houbou Sphaeropsis sapinea, která  působí reznutí jehlic a následné prosychání koruny. Je nutné omezit šíření této houby, a to probírkou a zdravotním  řezem, obnovit proudění vzduchu v korunách stromů, napadené větve zlikvidovat, použít postřik na bázi fungicidů,  který však lze aplikovat pouze omezeně, protože porost se nachází v blízkosti bytové zástavby. Oba znalci odhadli  budoucnost borovic na max. 5 let a navrhli spíše jejich vykácení (v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a obnovení porostu jinými rychle rostoucími stromy.
 
Ze zápisu z komise ŽP ze dne 9. 9. 2013
TÉMA 3: ÚPRAVA ZELENĚ NA VALU MALKOVSKÉHO 
Komise souhlasila s níže uvedeným návrhem PF č. 2 (návrh č. 1 v podobě soustředění max. úsilí na vybudování  kvalitního protihlukového opatření u Tupolevovy ul. zatím není možný): 
1. Výsadba podél plánovaného plotu psí louky – z vnější strany louky Piraccanta /Hlohyně/ a z vnitřní strany  keřový Habr. Rozpony 2m /když budou peníze tak méně - třeba 1m. 
2. Výsadba podél chodníku /přerušuje val/. Tj. od valu ke křižovatce / na orto-foto mapách jsou zde stromy  a keře, ale bohužel byly vykáceny, tak nutno nahradit – např. Habrem. 
3. Valu nechat volnější tvar. Není nutný zámecký styl ale spíše volně rostoucí různorodá masa zeleně. Jen  doporučuji odstraňovat plevelné např. Bez černý, Topol, Trnkovité druhy aj. (mohli by v budoucnu  vytlačovat ušlechtilejší stávající druhy…). 
4. Nemělo by se opakovat tak radikální bezdůvodný seříznutí keřů v některých partiích. Proto by byla  vhodná před zásahy nějaká konzultace s třeba Komisí RSŽP.
Zdroj (částečně) :  letnanskelentilky.cz
související článek :