Bleskovka

Patříte k milovníkům country a oblíbili jste si soutěžní přehlídku kapel Legedy Věnce buřtů? Tak si už teď zapište do kalendáře tři data – 14. a 23. května a 13. června, ale hlavně nezapomeňte přijít do PVA EXPO PRAHA. Více na letnany.cz

Investiční akce

Datum: 18. 3. 2013Čas: 18:00 – 19:15 (trvání 1 h 15 min)
Přítomni: Vavřínka, Voříšek, Rejman, Císařová; jako hosté: Káparová, Zástěra.
Omluveni: Hettner, Strašil
 
Bod 1 Podnět k úpravám přechodu na komunikaci Tupolevova u zastávky Trutnovská
DK projednala předložený podnět občanského sdružení Zdravé Letňany, o.s. Předmětem podnětu byla výzva MČ Praha 18, aby provedla úpravy na přechodu pro chodce na ulici Tupolevova v místě, kde se nachází zastávka MHD Trutnovská. Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikace ve vlastnictví h.m. Prahy a ve správě TSK bude podnět společně s usnesením komise předán Magistrátu h.m. Prahy a TSK k rozhodnutí.
O.s. ve svém podnětu požadovalo, aby byly na místě provedena stavební opatření, např. zpomalovací prahy. Cíle iniciativy je, aby přechod byl bezpečnější. Komise k tomu uvádí, že se jedná o rovný přehledný úsek komunikace s dobrými rozhledovými poměry, kde nebyly zaznamenány kolizní nebo problematické situace. Komunikace Tupolevova je pro umístění zpomalovacích prahů nevhodná, z důvodu jejího charakteru v daném úseku a také velkého provozu kloubových autobusů. Komise dává za pravdu Občanskému sdružení v tom bodě, který upozorňuje na špatnou viditelnost přechodu za tmy nebo ve špatném počasí. Pověření členové komise provedli místní šetření, jak z pohledu chodce, tak z pohledu řidiče. Komise byla informována, že celková rekonstrukce ulice Tupolevova v projednávaném úseku bude provedena v prvním pololetí roku 2014. Komise se na základě projednání petice shodla na usnesení
Usnesení: 1) Komise doporučuje Radě MČ postoupit podnět věcně a místně příslušnému orgánu. Dále Komise doporučuje, aby s Rada MČ podnět podpořila v požadavcích na zviditelnění předmětného přechodu například instalací odrazek, žlutého výstražného lemování značky přechod pro chodce a nejlépe instalací zvláštního intenzivního osvětlení nad přechodem jako na ostatních přechodech přes vícepruhové komunikace v Letňanech. Pokud by nebylo možné realizovat navrhovaná opatření ke zviditelnění přechodu ihned, doporučuje komise jejich doplnění do projektu rekonstrukce.
2) Komise doporučuje odpovědět řádně autorům podnětu, jakým způsobem byl podnět na půdě MČ Praha 18 vyřízen.
 
Bod 2 Informace ze strany ODŽP
Předaná upozornění TSK
Členové komise informovali ODŽP o problémech na ulici Tupolevova. Jednalo se o betonové citybloky, které nebyly na svém místě a ohrožovali dopravu (u zastávky Fryčovická a na kruhovém objezdu Tupolevova x Veselská). Komise byla informována, že tyto problémy již byly nahlášeny TSK s žádostí o opravu.
Informace o vyřízení petice 
Komise byla informována o vyřízení petice projednávané na lednovém zasedání. Komise dostala k dispozici pouze elektronickou verzi materiálu, proto nebylo možné ověřit, zda petice splňuje veškeré zákonné požadavky. Při vyřizování petice bylo zjištěno, že se nejedená o petici, ale pouze o podnět. To však nemění nic na jeho řádném projednání. 
Budoucí jednání
Komise byla informována o budoucích jednáních s ROPIDem o prodloužení midilinky (dne 27. 3. 2013) spojené s místním šetřením s ohledem na trasu prodloužení midilinky a o jednání s novým vlastníkem Letiště Letňany o realizaci cyklostezky podél letiště (A44). Komise doporučuje využít jednání se zástupce společnosti ROPID také k upozornění na nárůst cestujících ve Starých Letňanech.
Bod 3 Návrh zadání Metropolitního územního plánu
Komise se zabývala návrhem zadání Metropolitního územního plánu. Návrh byl vydán dne 15. 3. 2013 a v současné době je otevřen připomínkám ze strany MČ i veřejnosti. Komise projednala uveřejněný návrh z hlediska jeho zmínek o dopravě a konstatovala, že se jedná hlavně o ideový materiál, který obsahuje všechny představitelné body. Vnitřně si na mnoha místech zdánlivě protiřečí (na jednu stranu nechce narušovat ucelené zelené plochy, na druhou stranu však hovoří o nutnosti dobudovat infrastrukturu). Prioritou je veřejné doprava, podrobněji zpracována je pak doprava silniční. Železniční, pěší doprava je zpracována okrajově a nepříliš detailně.
 
Na základě diskuse komise vyjadřuje následující názor:
„Návrh zadání MÚP je možné podrobit kritice zejména v několika bodech. Zaprvé, není jasně vyřešena jeho dvojstupňovost. Není jasné, pro jaké územní celky budou ÚP zpracovány, a není ani jisté, kdy k tomu dojde. Zadruhé návrh zadání obsahuje velké množství termínů, bez jejich definice. Vlastní terminologii používá bohužel i v případech, pro něž existují ustálená či dokonce zákonná pojmenování. Zatřetí zcela chybí pokyny k řešení budoucích střetů zájmů. Pokusí-li se MÚP skutečně naplnit všechny cíle obsažené v zadání, bude docházet k střetům zájmů. Jakým způsobem budou řešeny, resp. co je vyšší prioritou, nebo jak to bude určeno, materiál neříká. Za čtvrté, není nikde zmíněn princip města s více centry. Tento princi se objevoval v předchozích koncepčních dokumentech a jeho výrazem byla snaha vytvořit více funkčních center a společně s tím redukovat dopravu. Více center bude znamenat kratší dojíždění a pozitivní vliv na dopravu, resp. životní prostředí ve městě.“
Usnesení: Komise doporučuje předa příslušným orgánům následující připomínky vhodné k doplnění do návrhu zásad MÚP:
1)V kapitole II. A. 3. 1. 5. doprava v klidu doplnit jako problém obrovský přetlak požadavků na parkování vozidel ve veřejném prostoru ulic.
2)Věnovat se ve větší míře požadavku pěší dostupnosti a požadavků pěší dopravy, která v Praze naráží na mnohé bariéry, způsobené dlouholetou preferencí jiných modalit.
3)Zdůraznit podporu MHD, která je v Praze kapacitně nejvýznamnější, a spolu s podporou bezmotorové dopravy na krátké vzdálenosti představuje způsob řešení problémů s přetížením některých částí Prahy automobilovou dopravou.
4)Klíčové dopravní záměry (Pražský a Městský okruh, nové trasy metra) je důležité zadat k prověření revizi a přizpůsobit reálným kapacitním požadavkům a možnostem financování. Nebo se jen těžko dočkají obyvatelé Prahy jejich realizace v dohledné době.
5)A možná nejzásadnější připomínka: „MČ Praha 18 požaduje, aby při pořizování územního plánu byly městské části rovnoprávnými účastníky, aby s nimi byla příprava průběžně konzultována a aby byl proces pořizování ÚP konzultován s veřejností ještě před jeho úředním projednáním. MČ požaduje změnu Statutu HMP  tak, aby městské části byly plnoprávnými účastníky pořizování územně plánovací dokumentace.“
 
Zapsal: Vavřínka
Zdroj :MČ Praha 18
Letňany se již brzy dočkají dokončení stavby, jejímž cílem je revitalizace prostoru mezi obchodem Penny a ulicí Tupolevova u svatebního salonu Adina.
obcanspolecnost_01_5-150x117{jcomments on}S významným přispěním hlavního města zde vzniká  „Nový vstup do Letňan“ – volné prostranství s pěší zónou, vydlážděným povrchem a podiem, lákajícím k odpočinku. Nově vytvořená upravená plocha bude sloužit především k zajištění bezkolizního a bezbariérového spojení pro chodce směřující z Tupolevovy ulice, zejména z velmi frekventované zastávky autobusů MHD u obchodního centra. Parkoviště budou od pěší zóny oddělena zídkami. Tuto změnu jistě ocení všichni ti, kteří tuto frekventovanou trasu využívají,  ať už jdou na autobusovou zastávku, či za návštěvou obchodního centra na protilehlou stranu Tupolevovy ulice. Kontejnery na tříděný odpad najdou své místo pod zemí a zároveň bude vyřešeno umístění kontejnerů na odpad komunální pro bytové domy při ulici Tupolevova. Dle současného harmonogramu stavby lze očekávat dokončení stavby Nového centra na konci měsíce května letošního roku. Průběh stavby Nového centra při ulici Tupolevova zatím přináší občanům Letňan i nepříjemné komplikace, spojené s nutností obcházení stavby, kdy z bezpečnostních důvodů nelze stavbou procházet. Jsme si vědomi ztížených podmínek pro pěší v okolí stavby, které jsou umocněny tím, že vlastní průběh stavby není přímo koordinován našimi pracovníky (investorem akce je OMI MHMP), ale věříme, že po dokončení přeměny původních komunikací  v odpočinkovou pěší zónu, budou  Letňany zase o něco hezčím a příjemnějším místem k bydlení. Na tuto stavbu bude navazovat rekonstrukce pěších komunikací od Penny marketu směrem k již revitalizovanému vnitrobloku Chlebovická – Tupolevova, podél mateřské školky Havířovská a dále podél Penny marketu k ulici Havířovská. Navazující rekonstrukce zmíněných chodníků bude již v  režii MČ. Pro bližší představu budoucí podoby prostoru přikládáme vizualizaci architekta.
Martin Hrádek, ved. OHSI
Zdroj: letnany.cz

{jcomments on}Informace z úřední desky MČ Praha 18

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Novostavba bytového domu při ul. Křivoklátská s 12-ti nadzemními podlažími a 1 podzemním podlažím na pozemcích v k.ú. Letňany.

zdroj: MČ Letňany

příloha: zde

{jcomments on}Informace z úřední desky MČ Praha 18

Oznámení o zahájení společného územního řízení - umístění stavby pod názvem "Obytný soubor Rezidence Veselská" a změna územního rozhodnutí pro stavbu nazvanou "Rezidence Veselská - inženýrské sítě v trase spojovací komunikace" na pozemcích v k.ú. Letňany.

zdroj: MČ Letňany

Příloha: zde

Informace z úřední desky MČ Praha 18

Územní rozhodnutí o umístění dočasné stavby pod názvem "Přeložka kanalizace mezi ul. Veselskou a Letovskou, včetně přípojek pro BD v Praze 18" na pozemcích parc.č. 834/1, 406/157, 757/92, 757/59, k.ú. Letňany.

Zdroj: MČ Praha 18

Příloha:  zde

Strana 14 z 16