Bleskovka

Dobrý den,

 dovoluji si Vás jménem pana radního pozvat k projednání aktuální situace sportovního areálu SK Prosek, a to dne 16. 7. v 16.30 na Novou radnici, Mariánské náměstí 2, místnost 135.

 S pozdravem

Mgr. Lucie Charvátová, M.A.

asistent radního

 

Radnice 4
Zastupitelstvo MČ  Praha 18 se koná  10. června  2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18. 

 

Koncept programu  k 5. 6. 2019

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18

10. ČERVNA 2019

Předsedající: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta

Přítomni: dle presenční listiny a zápisu ze zasedání

Pozdní příchod:

Omluveni:

Ověřovatelé:

___________________________________________________________________________

ZAHÁJENÍ:

Zasedani zahajil starosta v xx.xx hodin.

Starosta konstatoval, že jednani ZMČ bylo řadně svolano a vyhlašeno a při zahajeni bylo

přitomno xx členů ZMČ.

Zapis z minuleho jednani ZMČ ze dne 23.04.2019 byl řadně ověřen a stvrzen podpisy

zastupitelky Michaely Řepove a zastupitele Ing. Martina Halamy a nebyly proti němu

vzneseny namitky.

Starosta před zahajenim jednani oznamil, že se z jednani pořizuje zvukovy a obrazovy

zaznam, zasedani bude online přenašeno na internetove stranky MČ Praha 18 a zaznam bude

uložen k archivaci na odboru kancelaře tajemnika.

2

NAVRŽENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Volba radniho, uvolněneho pro vykon veřejne funkce

2. Zvyšeni odměny neuvolněnym zastupitelům

3. Učetni zavěrka MČ Praha 18 k rozvahovemu dni 31.12.2018

4. Zavěrečny učet MČ Praha 18 za rok 2018

5. Volba přisediciho Obvodniho soudu pro Prahu 9

6. Navrh nařizeni HMP, kterym se vymezuji oblasti HMP, ve kterych lze mistni komunikace

nebo jejich určene useky užit za cenu sjednanou v souladu s cenovymi předpisy

7. Dotace na energie a najemne MŠ Malkovskeho

8. Mimořadna učelova neinvestični dotace ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC

9. Mimořadna učelova neinvestični dotace ZŠ Fryčovicka

10. Změna učelu neinvestični dotace ZŠ Fryčovicka

11. Smlouva o vypůjčce majetku ZŠ a MŠ Tupolevova

12. Smlouva o uzavřeni smlouvy o smlouvě budouci kupni MS Letňanska s.r.o.

13. Darovaci smlouva Ing. Dvořak, p. Vaňa

14. Smlouva o uzavřeni smlouvy o smlouvě budouci kupni Ing. Dvořak, p. Vaňa

15. Darovaci smlouva Ing. Dvořak, Ing. Burian

16. Kupni smlouva Ing. Dvořak, Ing. Burian

17. Směna pozemků Central Group uzavřeny investični fond, a.s.

18. Kupni smlouva na podil pozemků parc. č. 317/7, 317/8

19. Prodej pozemku pod garaži parc. č. 312/22

20. Smlouva o zřizeni služebnosti IS k pozemkům Dial Telecom, a.s.

21. Smlouva o budouci smlouvě o zřizeni VB k pozemkům PREdistribuce, a.s.

22. Personalni změny ve vyborech ZMČ

II. INFORMACE

III. DOTAZY A PODNĚTY ČLENŮ ZMČ

IV. DOTAZY A PODNĚTY OBČANŮ

V. ZÁVĚR

Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Program jednání ne-byl přijat.

3

NÁVRHOVÝ –VOLEBNÍ VÝBOR ZMČ

Bod č. x

Volba radního, uvolněného pro výkon veřejné funkce

Na ustavujicim zasedani ZMČ dne 01.11.2018 bylo usnesenim č. 095/Z-ust/18 pro volebni

obdobi 2018 2022 schvaleno šestičlenne složeni RMČ. Pozice radniho uvolněneho

pro vykon veřejne funkce s působnosti v oblastech doprava a životni prostředi, sport vč.

grantove politiky v teto oblasti nebyla zatim obsazena. Usnesenim č. 101/Z-ust/18 byly

uvedene gesce svěřeny starostovi do doby zvoleni radniho s odpovědnosti v gescich doprava a

životni prostředi, sport vč. grantove politiky v teto oblasti.

4

TAJEMNÍK ING. VLADISLAV GERHARD

Bod č. x

Zvýšení odměny neuvolněným zastupitelům

Předkládá: tajemnik Gerhard

Odbor: OKT Zpracovala: Kubičkova

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje zvyšeni odměny neuvolněnym zastupitelům, kteři jsou pověřeni

k přijimani projevu vůle snoubenců při vstupu do manželstvi a k provaděni sňatečnych

obřadů, o 250 Kč za každy provedeny obřad s tim, že celkova vyše odměny

nepřesahne častku 2.000 Kč nad ramec maximalni vyše odměny stanovene za vykon

funkce podle zakona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, a provaděciho pravniho předpisu,

s platnosti od 01.07.2019.

x.2 Důvodová zpráva:

x.2.1 Legislativni podklady:

§ 55 zakona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

x.2.2 Odůvodněni předkladu:

Tajemnik předklada, v souladu s § 55 zakona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,

navrh na zvyšeni přispěvku neuvolněnym zastupitelům, kteři byli pověřeni

k přijimani projevu vůle snoubenců, že spolu vstupuji do manželstvi a

k provaděni sňatečnych obřadů.

x.3 Termín realizace přijatého usnesení: dle usneseni

x.4 Zodpovídá: tajemnik (OKT)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

5

STAROSTA MGR. ZDENĚK KUČERA, MBA

Bod č. x

Účetní závěrka MČ Praha 18 k rozvahovému dni 31.12.2018

Předkládá: starosta Kučera

Odbor: EO Zpracoval: Karnik

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ v souladu s § 4 vyhlašky č. 220/2013 Sb. schvaluje učetni zavěrku MČ Praha 18,

IČ 00231321, se sidlem Bechyňska 639, Praha 9, ke dni 31.12.2018, dle přiloh č. 1

5.

Žadny z členů schvalujiciho organu nevyužil sveho prava, aby bylo v pisemnem

zaznamu o hlasovani uvedeno, jak hlasoval.

x.2 Důvodová zpráva:

x.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 250/2000 Sb., o rozpočtovych pravidlech

zakon č. 563/1991 Sb., o učetnictvi

vyhlaška č. 220/2013 Sb., o požadavcich na schvalovani učetnich zavěrek

některych vybranych učetnich jednotek

x.2.2 Odůvodněni předkladu:

Navrh učetni zavěrky ke schvaleni v souladu s vyhlaškou č. 220/2013 Sb. a

usnesenim Rady hl. m. Prahy č. 843 ze dne 22.04.2014.

V souladu s § 12 vyhlašky č. 220/2013 Sb. ma každy z členů schvalujiciho

organu pravo, aby v pisemnem zaznamu o hlasovani bylo uvedeno, jak

hlasoval. Každy člen ma rovněž pravo sve hlasovani pisemně odůvodnit. Toto

pisemne odůvodněni se stava nedilnou současti zaznamu o hlasovani.

x.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

přiloha č. 1 rozvaha priloha

přiloha č. 2 vykaz zisku a ztrat priloha

přiloha č. 3 přiloha k učetni zavěrce priloha

přiloha č. 4 zprava HIK k inventarizaci majetku a zavazků priloha

přiloha č. 5 zprava auditora o ověřeni učetni zavěrky priloha

x.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4 Zodpovídá: starosta (EO)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

6

Bod č. x

Závěrečný účet MČ Praha 18 za rok 2018

Předkládá: starosta Kučera

Odbor: EO Zpracoval: Karnik

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje Zavěrečny učet MČ Praha 18 za rok 2018 bez vyhrad takto:

1) Vysledek hospodařeni hlavni činnosti za rok 2018 dle přilohy č.1

2) Rozbor přijmů hlavni činnosti dle přilohy č. 2

3) Rozbor vydajů hlavni činnosti dle přilohy č. 3

4) Vysledky hospodařeni organizaci za rok 2018 dle přilohy č. 4

5) Čerpani fondů za rok 2018 dle přilohy č. 5

6) Pohledavky a zavazky k 31.12.2018 dle přilohy č. 6

7) Finančni vypořadani za rok 2018 dle přilohy č. 7

8) Stav majetku k 31.12.2018 dle přilohy č. 8

9) Stav peněžnich prostředků k 31.12.2018 dle přilohy č. 9

10) Rozbor hospodařeni vedlejši hospodařske činnosti dle přilohy č. 10

11) Zprava o přezkumu hospodařeni za rok 2018 dle přilohy č. 11

x.2 Důvodová zpráva:

x.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hlavnim městě Praze,

zakon č. 250/2000 Sb., o rozpočtovych pravidlech uzemnich rozpočtů

x.2.2 Odůvodněni předkladu:

Navrh Zavěrečneho učtu bude předložen k projednani Finančnimu vyboru

ZMČ a nasledně ke schvaleni ZMČ.

x.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

přiloha č. 1 Vysledek hospodařeni hlavni činnosti za rok 2018 priloha

přiloha č. 2 Rozbor přijmů hlavni činnosti priloha

přiloha č. 3 Rozbor vydajů hlavni činnosti priloha

přiloha č. 4 Vysledky hospodařeni organizaci za rok 2018 priloha

přiloha č. 5 Čerpani fondů za rok 2018 priloha

přiloha č. 6 Pohledavky a zavazky k 31.12.2018 priloha

přiloha č. 7 Finančni vypořadani za rok 2018 priloha

přiloha č. 8 Stav majetku k 31.12.2018 priloha

přiloha č. 9 Stav peněžnich prostředků k 31.12.2018 priloha

přiloha č. 10 Rozbor hospodařeni VHČ za rok 2018 priloha

přiloha č. 11 Zprava o přezkumu hospodařeni za rok 2018 priloha

x.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4 Zodpovídá: starosta (EO)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

7

Bod č. x

Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9

Předkládá: starosta Kučera

Odbor: OKT Zpracovala: Kubičkova

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ voli do funkce přisediciho Obvodniho soudu pro Prahu 9 kandidata Ing. Jana

Chytila, narozeneho 21.07.1947, povolanim technik, bytem Nepomuckych 780/9,

Praha 9 Letňany.

x.2 Důvodová zpráva:

x.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcich

zakon č. 451/1991 Sb., kterym se stanovi některe dalši předpoklady pro vykon

některych funkci ve statnich organech a organizacich

x.2.2 Odůvodněni předkladu:

Starosta předklada navrh na zvoleni pana Jana Chytila do funkce přisediciho

Obvodniho soudu pro Prahu 9. Jmenovany splňuje předpoklady podle zakona

č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcich.

x.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4 Zodpovídá: starosta (OKT)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

8

Bod č. x

Návrh nařízení HMP, kterým se vymezují oblasti HMP, ve kterých lze místní

komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými

předpisy

Předkládá: starosta Kučera

Odbor: ODŽP Zpracovala: Kaparova

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje podani připominky k navrhu novely nařizeni hl. m. Prahy, ktere

nahradi stavajici nařizeni č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterym se vymezuji oblasti

hl. m. Prahy, ve kterych lze mistni komunikace nebo jejich určene useky užit za cenu

sjednanou v souladu s cenovymi předpisy:

V § 2 se písmeno „a“ mezi číslovkami 16 a 22 nahrazuje čárkou a za číslovku 16 se

vkládá číslovka a text „18 a “.

V § 3 se za odstavec 17 vkládají nové odstavce 18 a 19 ve znění:

„(18) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek

stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání

silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za

účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo

provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 18, nebo k stání silničního

motorového vozidla fyzické osoby1), která má místo trvalého pobytu nebo je

vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 18, jsou uvedeny

v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 19“

„(19) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek

stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání

silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za

účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo

provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 18-1, nebo k stání silničního

motorového vozidla fyzické osoby1), která má místo trvalého pobytu nebo je

vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 18-1, jsou

uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 20“

13.2 Důvodová zpráva:

13.2.1 Legislativni podklady:

- zakon č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze

- zakon č. 13/1997 Sb., zakon o pozemnich komunikacich

- vyhlaška č. 55/2000 Sb., Statut hl. m. Prahy

13.2.2 Odůvodněni předkladu:

ZMČ dne 23.04.2019 přijalo usneseni č. 058/Z2/19, kterym schvalilo

zpracovani zaměru zavedeni zon placeneho stani na uzemi MČ Praha 18 a dale

schvalilo podani žadosti na MHMP o zařazeni MČ Praha 18 do systemu zon

placeneho stani s tim, že o konečnem zavedeni zon placeneho stani rozhodne

ZMČ na zakladě vyhodnoceni zaměru.

V současne době Magistrat hl. m. Prahy předklada MČ k vyjadřeni navrh

nařizeni hl. m. Prahy, ktere nahradi stavajici nařizeni č. 19/2017 Sb. hl. m.

Prahy, kterym se vymezuji oblasti hl. m. Prahy, ve kterych lze mistni

9

komunikace nebo jejich určene useky užit za cenu sjednanou v souladu

s cenovymi předpisy. V přilohach nařizeni jsou uvedeny vymezene oblasti

jednotlivych MČ. Ing. Petr Horsky ze společnosti M.O.Z. Consult s.r.o., IČ

26686503, se sidlem Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 a Předseda Rady

Česke parkovaci asociace z.s.p.o. připravil pro MČ Praha 18 podklady

(mapove přilohy a dopis) pro podani připominek k navrhu novely nařizeni a

podani žadosti na MHMP o zařazeni MČ Praha 18 do systemu placeneho stani.

13.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

přiloha č. 1 navrh dopisu priloha

přiloha č. 2 mapove přilohy priloha

13.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

13.4 Zodpovídá: starosta OKT, ODŽP

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

10

MÍSTOSTAROSTA MGR. ONDŘEJ LNĚNIČKA

Bod č. x

Dotace na energie a nájemné MŠ Malkovského

Předkládá: mistostarosta Lněnička

Odbor: EO Zpracovala: Jiroutova

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

1. ZMČ schvaluje učelovou neinvestični dotaci přispěvkove organizaci MŠ

Malkovskeho na uhradu energii a najemneho v objektu MŠ Malkovskeho na 1. a 2.

čtvrtleti roku 2019 ve vyši 792.792 Kč.

2. ZMČ schvaluje učelovou neinvestični dotaci přispěvkove organizaci MŠ

Malkovskeho na uhradu energii a služeb v objektu MŠ Veselska na 1. a 2. čtvrtleti

roku 2019 ve vyši 72.396 Kč.

x.2 Důvodová zpráva:

x.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

usneseni ZMČ č. 044/ZM1/14

x.2.2 Odůvodněni předkladu:

S platnosti od 01.01.2015 jsou energie v budovach přispěvkovych organizaci

hrazeny přimo těmito jednotlivymi organizacemi, a to z dotace zřizovatele.

Vyjimku představuji objekty MŠ Malkovskeho (objekt v pronajmu) a

MŠ Veselska (objekt je současti společenstvi vlastniků), kde nemohly byt

smlouvy na dodavky energii převedeny přimo na PO. Energie, resp. najemne,

proto v těchto prostorach i nadale plati MČ s tim, že vzhledem k promitnuti

nakladů do školkovneho je nutne tyto naklady nasledně převest na MŠ. MČ

proto vystavuje mateřske škole na tyto energie a najemne fakturu s tim, že

zaroveň poskytuje učelovou dotaci ve stejne vyši. Poskytnuti dotaci je kryto

z § 3111 Mateřske školy.

x.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4 Zodpovídá: mistostarosta Lněnička (EO, OŠKT)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

11

Bod č. x

Mimořádná účelová neinvestiční dotace – ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC

Předkládá: mistostarosta Lněnička

Odbor: OŠKT Zpracovala: Horešovska

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje poskytnuti učelove neinvestični dotace ve vyši 398.500 Kč

přispěvkove organizaci ZŠ a MŠ generala F. Fajtla DFC s tim, že dotace podleha

finančnimu vypořadani za rok 2019. Dotace je určena na vybaveni kmenovych učeben

v ZŠ nabytkem a dovybaveni noveho odděleni MŠ.

17.2 Důvodová zpráva:

17.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zakon č. 250/2000 Sb., o rozpočtovych pravidlech uzemnich rozpočtů

17.2.2 Odůvodněni předkladu:

ZŠ a MŠ generala F. Fajtla DFC předklada žadost o mimořadnou učelovou

neinvestični dotaci na vybaveni kmenovych učeben v ZŠ nabytkem a

dovybaveni noveho odděleni MŠ.

17.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

žadost včetně kalkulace na potřebne vybaveni priloha

17.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

17.4 Zodpovídá: mistostarosta Lněnička (EO, OŠKT)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

12

Bod č. x

Mimořádná účelová neinvestiční dotace – ZŠ Fryčovická

Předkládá: mistostarosta Lněnička

Odbor: EO Zpracovala: Horešovska

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje poskytnuti učelove neinvestični dotace ve vyši 365.100 Kč

přispěvkove organizaci ZŠ Fryčovicka s tim, že dotace podleha finančnimu

vypořadani za rok 2019. Dotace je určena na vybaveni dvou kmenovych učeben v ZŠ

nabytkem.

18.2 Důvodová zpráva:

18.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zakon č. 250/2000 Sb., o rozpočtovych pravidlech uzemnich rozpočtů

18.2.2 Odůvodněni předkladu:

ZŠ Fryčovicka předklada žadost o mimořadnou učelovou neinvestični dotaci

na vybaveni dvou novych kmenovych učeben, ktere vzniknou rekonstrukci

stavajicich učeben odbornych v ZŠ potřebnym nabytkem.

18.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

žadost včetně kalkulace na potřebne vybaveni priloha

18.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

18.4 Zodpovídá: mistostarosta Lněnička (EO, OŠKT)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

13

Bod č. x

Změna účelu neinvestiční účelové dotace – ZŠ Fryčovická

Předkládá: mistostarosta Lněnička

Odbor: EO Zpracovala: Horešovska

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

RMČ doporučuje ZMČ schvalit změnu učelu neinvestični učelove dotace poskytnute

přispěvkove organizaci ZŠ Fryčovicka ve vyši 500.000 Kč, a to z původniho učelu

nakup nabytku do kabinetů a kancelaři, vyměnu IT techniky pro pedagogicke

pracovniky na vybaveni jedne nove třidy v souvislosti s navyšenim kapacity školy,

nakup nabytku do kabinetů a kancelaři, vyměnu IT techniky pro pedagogicke

pracovniky. Vyše dotace i jeji finančni vypořadani zůstavaji beze změn

19.2 Důvodová zpráva:

19.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zakon č. 250/2000 Sb., o rozpočtovych pravidlech uzemnich rozpočtů

19.2.2 Odůvodněni předkladu:

ZŠ Fryčovicka předklada žadost o častečnou změnu učelu neinvestični učelove

dotace v souvislosti se zaměrem zvyšeni kapacity školy od 01.09.2019 za

učelem zřizeni připravne třidy, ktera by pomohla kriticke situaci v MŠ

při řešeni děti s odkladem povinne školni dochazky. Pro tento připad, bude-li

stanovisko hygienicke stanice kladne, je však potřeba navyšeni kapacity školy

a zřizeni připravne třidy ze současne herny ŠD a jeji dovybaveni.

Předpokladane naklady jsou současti přiložene žadosti.

19.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

žadost včetně kalkulace na potřebne vybaveni priloha

19.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

19.4 Zodpovídá: mistostarosta Lněnička (EO, OŠKT)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

14

Bod č. x

Smlouva o výpůjčce majetku ZŠ a MŠ Tupolevova

Předkládá: mistostarosta Lněnička

Odbor: EO Zpracoval: Karnik

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje uzavřeni smlouvy o vypůjčce v celkove hodnotě 3.029.529,03 Kč,

kterou MČ Praha 18 jako zřizovatel v souladu se zakonem č. 250/2000 Sb. a s pravidly

pro poskytnuti dotace z Operačniho programu Praha pol růstu zapůjčuje majetek

přispěvkove organizaci ZŠ a MŠ Tupolevova.

20.2 Důvodová zpráva:

20.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zakon č. 250/2000 Sb., o rozpočtovych pravidlech uzemnich rozpočtů

20.2.2 Odůvodněni předkladu:

Mistostarosta Lněnička předklada navrh na uzavřeni smlouvy o vypůjčce

majetku ZŠ a MŠ Tupolevova. Jedna se o majetek pořizeny z dotace

z Operačniho programu Praha pol růstu ČR v ramci realizace projektu

Přistavba ZŠ Tupolevova vytvořeni novych třid, registračni čislo:

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492. Tento pořizeny majetek po dobu

udržitelnosti projektu musi zůstat v majetku MČ Praha 18, proto je ZŠ a MŠ

Tupolevova vypůjčen k uživani po dobu udržitelnosti projektu, a to

při zachovani pravidel danych timto projektem.

20.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

přiloha č. 1 smlouva o vypůjčce priloha

přiloha č. 2 seznam majetku priloha

20.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

20.4 Zodpovídá: mistostarosta Lněnička (EO, OŠKT)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

15

Bod č. x

Smlouva o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní – MS Letňanská, s.r.o.

Předkládá: mistostarosta Lněnička

Odbor: OSM Zpracovali: Gladišova, Lněnička

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje uzavřeni smlouvy o smlouvě budouci kupni se společnosti MS

Letňanska, s.r.o., IČ 07717733, se sidlem třida Kpt. Jaroše 1922/3, Brno. Jedna se o

budouci koupi dvou bytovych jednotek o velikosti 1+kk s vyměrou každe z nich cca

25 m2 nebo jedne bytove jednotky o velikosti 2+kk s vyměrou cca 50 m2 vystavěne

v ramci realizace stavebniho zaměru pod nazvem Novostavba obytneho souboru

Praha 18-Letňany. Kupni cena za jednotky/ku včetně všech současti a přislušenstvi

bude činit maximalně 1.000 Kč včetně DPH.

21.2 Důvodová zpráva:

21.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zakon č. 89/2012 Sb., občansky zakonik

21.2.2 Odůvodněni předkladu:

Společnost MS Letňanska, s.r.o., IČ 07717733 planuje realizovat na uzemi MČ

Praha 18 stavebni zaměr Novostavba obytneho souboru Praha 18 Letňany,

kde mimo jine provede vystavbu dvou bytovych jednotek o velikosti 1+kk

s vyměrou každe z nich cca 25 m2 nebo jedne bytove jednotky o velikosti 2+kk

s vyměrou cca 50 m2. Tyto jednotky pak MČ Praha 18 za podminek uvedenych

ve smlouvě nabyde do svěřene spravy.

21.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

přiloha č. 1 navrh smlouvy priloha

přiloha č. 2 koordinačni situace priloha

21.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

21.4 Zodpovídá: mistostarosta Lněnička (OSM)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

16

Bod č. x

Darovací smlouva – Ing. Dvořák, p. Váňa

Předkládá: mistostarosta Lněnička

Odbor: OSM Zpracovali: Gladišova, Lněnička

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje uzavřeni darovaci smlouvy s panem Ing. Janem Dvořakem, nar.

29.06.1962, bytem Barrandovska 14, Praha 5 a panem Pavlem Vaňou, nar. 07.07.1965,

bytem Ke Staremu lisu 108, Mukařov. Předmětem smlouvy je pozemek parc.č. 838/5,

k.u. Letňany, o vyměře 130 m2, ktery vznikne oddělenim od pozemku parc.č. 838/1,

k.u. Letňany na zakladě GP č. 1708-52/2019 ze dne 06.05.2019.

23.2 Důvodová zpráva

23.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zakon č. 89/2012 Sb., občansky zakonik

23.2.2 Odůvodněni předkladu:

Panove Ing. Jan Dvořak a Pavel Vaňa jsou spoluvlastniky pozemku č. parc.

838/1, k.u. Letňany, o vyměře 5.892 m2. Předkladatel navrhuje uzavřeni

darovaci smlouvy, na jejimž zakladě nabyde MČ Praha 18 pozemek parc.č.

838/5, k.u. Letňany, o vyměře 130 m2 vznikly oddělenim od pozemku č. parc.

838/1, k.u. Letňany do svěřene spravy. Na tomto pozemku pak MČ Praha 18 na

sve naklady vybuduje chodnik.

23.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

přiloha č. 1 navrh darovaci smlouvy priloha

přiloha č. 2 GP priloha

23.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

23.4 Zodpovídá: mistostarosta Lněnička (OSM)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

17

Bod č. x

Smlouva o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní – Ing. Dvořák, p. Váňa

Předkládá: mistostarosta Lněnička

Odbor: OSM Zpracovali: Gladišova, Lněnička

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje uzavřeni smlouvy o smlouvě budouci kupni s panem Ing. Janem

Dvořakem, nar. 29.06.1962, bytem Barrandovska 14, Praha 5, a panem Pavlem Vaňou,

nar. 07.07.1965, bytem Ke Staremu lisu 108, Mukařov. Předmětem smlouvy jsou

pozemky parc.č. 760/17 o vyměře 1.445 m2, 760/65 o vyměře 4.151 m2, 838/1 o

vyměře 5.892 m2 a 838/2 o vyměře 564 m2, vše k.u. Letňany, kdy spoluvlastnicky

podil Ing. Jana Dvořaka čini 64/100 a spoluvlastnicky podil pana Pavla Vani čini

36/100 a dale pozemek parc.č. 768/5, k.u. Letňany, o vyměře 259, ktery je ve

vylučnem vlastnictvi Ing. Jana Dvořaka. Kupni cena za 1 m2 pozemku nepřesahne

častku 2.500 Kč.

24.2 Důvodová zpráva

24.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zakon č. 89/2012 Sb., občansky zakonik

24.2.2 Odůvodněni předkladu:

Panove Ing. Jan Dvořak a Pavel Vaňa jsou spoluvlastniky pozemků parc.č.

760/17, 760/65, 838/1 a 838/2, vše k.u. Letňany. Pan Ing. Jan Dvořak je dale

vylučnym vlastnikem pozemku č. parc. 768/5, k.u. Letňany. Na těchto

pozemcich vede komunikace Veselska. Vzhledem k nutnosti rekonstrukce

teto komunikace je předkladan navrh uvedene pozemky od vlastniků odkoupit.

Cena za 1 m2 pozemku bude stanovena znaleckym posudkem. Pokud znalcem

určena obvykla cena za 1 m2 přesahne 2.500 Kč, použije se pro určeni kupni

ceny pozemků pouze častka 2.500 Kč za 1 m2.

24.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

přiloha č. 1 navrh smlouvy priloha

přiloha č. 2 situace priloha

24.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

24.4 Zodpovídá: mistostarosta Lněnička (OSM)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

18

Bod č. x

Darovací smlouva – Ing. Dvořák, Ing. Burian

Předkládá: mistostarosta Lněnička

Odbor: OSM Zpracovali: Gladišova, Lněnička

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje uzavřeni darovaci smlouvy s panem Ing. Janem Dvořakem, nar.

29.06.1962, bytem Barrandovska 14, Praha 5 a panem Ing. Pavlem Burianem, nar.

16.10.1959, bytem Pračska 2669/107, Praha 10. Předmětem smlouvy je pozemek

parc.č. 771/2, k.u. Letňany, o vyměře 234 m2, ktery vznikne oddělenim od pozemku

parc.č. 771, k.u. Letňany na zakladě GP č. 1709-53/2019 ze dne 03.05.2019 a dale

pozemek parc.č. 760/344, k.u. Letňany o vyměře 36 m2, ktery vznikne oddělenim od

pozemku parc.č. 760/163, k.u. Letňany na zakladě GP č. 1709-53/2019 ze dne

03.05.2019.

25.2 Důvodová zpráva

25.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zakon č. 89/2012 Sb., občansky zakonik

25.2.2 Odůvodněni předkladu:

Panove Ing. Jan Dvořak a Ing. Pavel Burian jsou spoluvlastniky pozemku

parc.č. 771, k.u. Letňany. Pan Ing. Pavel Burian je dale vylučnym vlastnikem

pozemku parc.č. 760/163, k.u. Letňany. Předkladatel navrhujeme uzavřeni

darovaci smlouvy, na jejimž zakladě nabyde MČ Praha 18 do svěřene spravy

pozemek parc.č. 771/2, k.u. Letňany o vyměře 234 m2, ktery vznikne

oddělenim od pozemku parc.č. 771 k.u. Letňany a pozemek parc.č. 760/344,

k.u. Letňany o vyměře 36 m2, ktery vznikne oddělenim od pozemku parc.č.

760/163, k.u. Letňany. Na těchto pozemcich pak MČ Praha 18 na sve naklady

vybuduje chodnik.

25.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

přiloha č. 1 navrh smlouvy priloha

přiloha č. 2 GP priloha

25.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

25.4 Zodpovídá: mistostarosta Lněnička (OSM)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

19

Bod č. x

Kupní smlouva – Ing. Dvořák, Ing. Burian

Předkládá: mistostarosta Lněnička

Odbor: OSM Zpracovali: Gladišova, Lněnička

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje uzavřeni kupni smlouvy s panem Ing. Janem Dvořakem, nar.

29.06.1962, bytem Barrandovska 14, Praha 5 a panem Ing. Pavlem Burianem, nar.

16.10.1959, bytem Pračska 2669/107, Praha 10. Předmětem smlouvy je pozemek

parc.č. 760/85, k.u. Letňany, o vyměře 1.342 m2, kdy spoluvlastnicky podil Ing. Jana

Dvořaka čini 7/10 a spoluvlastnicky podil Ing. Pavla Buriana čini 3/10 a jeho kupni

cena je 9.394.000 Kč bez DPH, ktere čini 1.972.740 Kč, kupni cena včetně DPH, tak

čini častku ve vyši 11.366.740 Kč.

Dale je předmětem smlouvy pozemek parc.č. 760/173, k.u. Letňany, o vyměře 1.085

m2, ktery je ve vylučnem vlastnictvi Ing. Jana Dvořaka a jeho kupni cena je 2.061.500

Kč bez DPH, ktere čini 432.915 Kč, kupni cena včetně DPH, tak čini častku ve vyši

2.494.415 Kč

26.2 Důvodová zpráva

26.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zakon č. 89/2012 Sb., občansky zakonik

26.2.2 Odůvodněni předkladu:

Panove Ing. Jan Dvořak a Ing. Pavel Burian jsou spoluvlastniky pozemku

č. parc. 760/85, k.u. Letňany o vyměře 1.342 m2, ktery je dle platneho UP ve

funkčnim využiti plochy OB (čistě obytne) s kodem miry využiti plochy C.

Ing. Jan Dvořak je dale vylučnym vlastnikem pozemku č. parc. 760/163, k.u.

Letňany o vyměře 1.085 m2, ktery je dle platneho UP funkčnim využiti plochy

s kodem ZP (parky, historicke zahrady a hřbitovy). Předkladatel navrhuje

uzavřeni kupni smlouvy, na jejimž zakladě nabyde MČ Praha 18 tyto pozemky,

včetně přislušenstvi, do svěřene spravy za učelem vybudovani mateřske školy.

26.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

přiloha č. 1 navrh smlouvy priloha

přiloha č. 2 situace priloha

přiloha č. 3 znalecky posudek priloha

26.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

26.4 Zodpovídá: mistostarosta Lněnička (OSM)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

20

RADNÍ ING. MARTIN HALAMA

Bod č. x

Smlouva o směně pozemků – Central Group uzavřený investiční fond a.s.

Předkládá: radni Halama

Odbor: OSM Zpracovali: Gladišova, Lněnička

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje uzavřeni smlouvy o směně pozemku p.č. 813/2, k.u. Letňany,

o vyměře 5.517 m2, ktery ma ve svěřene spravě MČ Praha 18 za pozemky p.č. 795/8 o

vyměře 281 m2, p.č. 796/2 o vyměře 360 m2, p.č. 527/28 o vyměře 701 m2, ktery

vznikne oddělenim od pozemku p.č. 527/1 na zakladě GP č. 1696-16/2019

potvrzeneho KU pro hlavni město Prahu, dale p.č. 760/169 o vyměře 208 m2 a p.č.

760/342 o vyměře 78 m2, ktere vzniknou oddělenim od pozemku p.č. 760/169 na

zakladě GP č. 1700-25/2019 potvrzeneho KU pro hlavni město Prahu, tz. o celkove

směňovane vyměře 1.628 m2, ktere jsou ve vlastnictvi společnosti Central Group

uzavřeny investični fond a.s., a to bez doplatku v rozdilu cen (hodnot) pozemků

ze strany MČ.

11.2 Důvodová zpráva:

11.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hlavnim městě Praze

zakon č. 89/2012 Sb., občansky zakonik

11.2.2 Odůvodněni předkladu:

Společnost Central Group uzavřeny investični fond a.s., IČ 28460120,

požadala MČ Praha 18 o směnu pozemku p.č. 813/2 k.u. Letňany o vyměře

5.517 m2, ktery ma ve svěřene spravě MČ Praha 18 za pozemky p.č. 795/8 o

vyměře 281 m2, p.č. 796/2 o vyměře 360 m2, p.č. 527/28 o vyměře 701 m2,

ktery vznikne oddělenim od pozemku p.č. 527/1 na zakladě GP č. 1696-

16/2019 potvrzeneho KU pro hlavni město Prahu, dale p.č. 760/169 o vyměře

208 m2 a p.č. 760/342 o vyměře 78 m2, ktere vzniknou oddělenim od pozemku

p.č. 760/169 na zakladě GP č. 1700-25/2019 potvrzeneho KU pro hlavni město

Prahu. Celkova vyměra pozemků nabizenych ke směně je 1.628 m2. Žadajici

společnost k doloženi hodnoty (ceny) pozemků předložila znalecke posudky

a MČ si nechala vypracovat vlastni posudky. Porovnanim posudků bylo

zjištěno, že rozdil v ceně směnovanych pozemků je v obou připadech

srovnatelny a společnost Central Group nepožaduje doplatek rozdilu cen

pozemků.

Sledovanym cilem (učelem) směny je vytvořeni prostoru pro obratiště (točnu)

autobusů v lokalitě Letňanske zahrady u zamyšleneho prodlouženi ulice

Veselska směrem na Toužimskou. O mimořadnem zajmu občanů a potřebě

řešeni situace v danem uzemi svědči i petice Za lepši podminky v okoli

Letňanskych zahrad, ktera se tyka i zaležitosti řešene navrhovanym

usnesenim.

Směnna smlouva obsahuje ujednani, že pokud by došlo ke změně uzemniho

planu na pozemku parc. č. 813/2, k.u. Letňany, a tento byl určen k vystavbě,

zavazuje se společnost Central Group uzavřeny investični fond a.s., doplatit

21

městske časti rozdil v hodnotě ceny pozemku alespoň ve vyši stanovene

znaleckym posudkem vyhotoveny znalcem určenym prvnim směňujicim.

Znalecky posudek musi zohledňovat průměrnou cenu pozemků v dane lokalitě.

Zaměr byl zveřejněn od 20.03.2019 do 05.04.2019 a nesouhlas s timto

zaměrem, ktery je přilohou vyjadřil spolek Zdrave Letňany z.s.

11.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

přiloha č. 1 žadost priloha

přiloha č. 2 situace priloha

přiloha č. 3 doloženi ZP a bezfinančni vyrovnani priloha

přiloha č. 4 ZP CG na pozemek MČ priloha

přiloha č. 5 ZP CG na pozemky CG priloha

přiloha č. 6 petice za lepši podminky v okoli LL priloha priloha

přiloha č. 7 vyjadřeni spolku Zdrave Letňany priloha

přiloha č. 8 GP 1696-16/2019 priloha

přiloha č. 9 GP 1700-25/2019 priloha

přiloha č. 10 ZP MČ na pozemek MČ priloha

přiloha č. 11 ZP MČ na pozemky CG priloha

přiloha č. 12 smlouva o směně pozemků priloha

11.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

11.4 Zodpovídá: radni Halama (OSM)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

22

Bod č. x

Kupní smlouva na podíl pozemků parc. č. 317/7, 317/8, k. ú. Letňany

Předkládá: radni Halama

Odbor: OSM Zpracovala: Vondrašova

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje uzavřeni kupni smlouvy na podil o vel. 596/4177 na pozemcich parc.

č. 317/7 a 317/8 o vyměře 16 m2, k. u. Letňany, s manželi Janem a Naděždou

Šabatkovymi, bytem Kladrubska 305, Praha Letňany, dle Cenove mapy stavebnich

pozemků pro rok 2000 (1.870 Kč/m2), tj. v celkove vyši 4.269 Kč.

x.2 Důvodová zpráva:

x.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hlavnim městě Praze

zakon č. 72/1994 Sb., o vlastnictvi bytů

x.2.2 Důvodova zprava:

V roce 1998 byla uzavřena kupni smlouva na převod bytove jednotky č. 305/5

v budově č.p. 305 a 306 včetně spoluvlastnickeho podilu o velikosti 596/4177

na pozemcich parc. č. 313 a 314 a budově, vše k. u. Letňany. Bytova jednotka

byla vystavěna jako nastavba na budově, přičemž se rozšiřila přistavbou

schodiště na pozemky parc. č. 317/7 a 317/8, k. u. Letňany, ovšem v kupni

smlouvě nebyly tyto pozemky zahrnuty. Uvedene nesrovnalosti byly odhaleny

při naši hloubkove kontrole na Katastru nemovitosti na LV 455. Kupni

smlouvou MČ narovna administrativni chybu, ke ktere došlo při převodu

bytove jednotky. Kupni cena je vypočtena z cenove mapy pozemků z roku

2000, (1.870 Kč/m2), tj. v celkove vyši 4.269 Kč. Zaměr byl zveřejněn

od 16.04.2019 do 02.05.2019. Nikdo se k němu nevyjadřil.

RMČ doporučuje ZMČ schvalit uzavřeni kupni smlouvy na podil o vel.

596/4177 na pozemcich parc. č. 317/7 a 317/8 o vyměře 16 m2, k. u. Letňany

s manželi Janem a Naděždou Šabatkovymi, bytem Kladrubska 305, Praha -

Letňany dle Cenove mapy stavebnich pozemků pro rok 2000, (1.870 Kč/m2), tj.

v celkove vyši 4.269 Kč.

x.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4 Zodpovídá: radni Halama (OSM)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

23

Bod č. x

Prodej pozemku pod garáží parc. č. 312/22, k.ú. Letňany

Předkládá: radni Halama

Odbor: OSM Zpracovala: Vondrašova

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje prodej pozemku parc. č. 312/22, k.u. Letňany, o vyměře 21 m2 pani

Evě Babtistove, bytem Tvrdeho 642, Praha 9, za cenu dle Cenove mapy stavebnich

pozemků pro rok 2018 (3.000 Kč/m2), tzn. 63.000 Kč.

9.2 Důvodová zpráva:

9.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hlavnim městě Praze

zakon 89/2012 Sb., občansky zakonik

9.2.2 Důvodova zprava:

RMČ usnesenim č. 498/23/18 schvalila nabidkovou cenu k odkupu pozemků

pod garažemi vlastnikům garaži za Cenovou mapu stavebnich pozemků pro

rok 2018, ve vyši 3.000 Kč/m2 u pozemků parc. č. 3/4, 235/6, 312/19, 312/22,

312/27, 312/28, 312/29, 317/4, 377/2, 377/7, vše k.u. Letňany. Zaměr byl

zveřejněn od 7.3.2019 do 21.3.2019. Nikdo se k němu nevyjadřil.

9.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

9.4 Zodpovídá: radni Halama (OSM)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

24

Bod č. x

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům – Dial Telecom, a.s.

Předkládá: radni Halama

Odbor: OSM Zpracovala: Gladišova

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje uzavřeni smlouvy o zřizeni služebnosti inženyrske sitě k pozemkům

parc. č. 629/83, 629/84, 629/221 a 629/222, vše k. u. Letňany, se společnosti Dial

Telecom, a.s., IČ 28175492, se Křižikova 36a/237, Praha 8, za cenu 9.475 Kč bez

DPH.

x.2 Důvodová zpráva:

x.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hlavnim městě Praze

zakon č. 89/2012 Sb., Občansky zakonik

x.2.2 Odůvodněni předkladu

Společnost Dial Telecom, a.s., IČ 28175492 požadala MČ o uzavřeni smlouvy

o zřizeni služebnosti inženyrske sitě k pozemkům parc. č. 629/83, 629/84,

629/221 a 629/222, vše k. u. Letňany v rozsahu vymezenem geometrickym

planem č. 1693-28/2019 pro k. u. Letňany, ktery byl potvrzen Katastralnim

uřadem pro Hlavni město Prahu, katastralni pracoviště Praha, dne 31. 1. 2019 pod

č. PGP-493/2019-101. Uplata je stanovena na zakladě znaleckeho posudku

č. 6116/60/2019, vypracovaneho Ing. Dagmar Leebovou, znalcem z oboru

ekonomika, pro odvětvi ceny a odhady nemovitosti, cena věcneho břemena je

9.475 Kč bez DPH.

x.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

přiloha č. 1 navrh smlouvy priloha

přiloha č. 2 geometricky plan priloha

x.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4 Zodpovídá: radni Halama (OSM)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

25

Bod č. x

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB k pozemkům – PREdistribuce, a.s.

Předkládá: radni Halama

Odbor: OSM Zpracovala: Gladišova

xx.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje uzavřeni smlouvy o uzavřeni budouci smlouvy o zřizeni věcneho

břemene k pozemkům parc. č. 629/96, 629/189, 629/188, 629/253, 629/138, 629/252,

629/251, 629/261, 629/134, 629/157, 628/158, 629/56, vše k. u. Letňany, se společnosti

PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, se sidlem Svornosti 3199/19a, Praha 5.

x.2 Důvodová zpráva:

x.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hlavnim městě Praze

zakon č. 89/2012 Sb., Občansky zakonik

x.2.2 Odůvodněni předkladu

Společnost Elektro HC, s.r.o., IČ 28917162, podala na zakladě plne moci

za společnost PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, žadost o uzavřeni smlouvy

o smlouvě budouci o zřizeni věcneho břemene k pozemkům parc. č. 629/96,

629/189, 629/188, 629/253, 629/138, 629/252, 629/251, 629/261, 629/134,

629/157, 628/158, 629/56 vše k. u. Letňany. Jedna se o stavebni akci Praha 18,

Letňany, Tupolevova parc. č. 629/697, rozšiřeni kNN.

x.2.3 Dalši přilohy nebo odkazy:

přiloha č. 1 žadost priloha

přiloha č. 2 situace priloha

x.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4 Zodpovídá: radni Halama (OSM)

x.5 Hlasování: pro xx proti 0 zdržel se 0

Usnesení ne-bylo přijato.

26

NÁVRHOVÝ-VOLEBNÍ VÝBOR ZMČ

Bod č. x

Personální změny ve výborech ZMČ

27

II. INFORMACE

STAROSTA MGR. ZDENĚK KUČERA, MBA

Bod č. x

Zpráva o činnosti RMČ za období xxxxxxxxxxxxxxxx

Předkládá: starosta Kučera

Odbor: OKS Zpracovala: Hruškova

x.1 Informace

ZMČ vzalo informaci na vědomí.

28

Bod č. x

Změny rozpočtu

Předkládá: starosta Kučera

Odbor: EO Zpracovala: Hlubučkova

x.1 Informace

Starosta informuje, že RMČ svymi usnesenimi č. 198/09/19, 199/09/19 schvalila niže

uvedene změny rozpočtu:

1) Rozpočtové opatření č. 15/19 změna rozpočtu

§ Pol. popis příjem (Kč) výdej (Kč)

6330 4137 Investični učelova dotace 41.000.000,00

3111 6xxx Předškolni zařizeni 41.000.000,00

2) Rozpočtové opatření č. 16/19 změna rozpočtu

§ Pol. popis příjem (Kč) výdej (Kč)

6330 4137 Neinvestični učelova dotace 70.000,00

6171 5xxx Činnost mistni spravy 70.000,00

3) Rozpočtové opatření č. 17/19 změna rozpočtu

§ Pol. popis příjem (Kč) výdej (Kč)

6330 4137 Neinvestični učelova dotace 129.000,00

3113 5xxx Zakladni školy 129.000,00

4) Rozpočtové opatření č. 18/19 změna rozpočtu

§ Pol. popis příjem (Kč) výdej (Kč)

6330 4137 Neinvestični učelova dotace 2.341.500,00

3119 5xxx Ostatni zaležitosti zakladniho vzdělavani 2.341.500,00

Rozpočtové opatření č. 14/19 změna rozpočtu

§ Pol. popis příjem (Kč) výdej (Kč)

4329 5xxx Ostatni soc. peče a pomoc dětem a mladeži -530.300,00

4351 5xxx Ost.asistence, peč.služba, podp.bydleni 530.300,00

ZMČ vzalo informaci na vědomí.

29

III. Dotazy a podněty členů ZMČ

Seznam dle odst. 5 § 12 jednaciho řadu ZMČ podanych dotazů a podnětů:

Zastupitel Obsah

dotazu / podnětu

Způsob

podání

Adresát

dotazu /

podnětu

IV. DOTAZY A PODNĚTY OBČANŮ

Občan/ka Obsah

dotazu / podnětu

Způsob

podání

Reakce /

vyřízení

V. ZÁVĚR

Předsedajici ukončil zasedani dne 10.06.2019 v xx.xx hodin.

30

_____________________________________________________________________

Zapsala: Bc. Lucie Kubičkova (posledni č. usneseni 060/Z3/19)

Obdrží: členove ZMČ (dokumenty dostupne v DMS Alfresco)

předsedove komisi a vyborů (e-mailem nebo k vyzvednuti v sekretariatu

starosty)

tajemnik Ing. Vladislav Gerhard

pov. ved. OKS Jana Hruškova

ved. OHSI Martin Hradek

ved. OE Ing. Miroslav Karnik

ved. OSM Zuzana Gladišova

ved. OSA Bc. Dagmar Bradlerova

ved. OSPZ Mgr. Marketa Kolařova

ved. OŠKT Bc. Marcela Horešovska

ved. ŽO Bc. Roman Hausler

ved. ODŽP Ing. Jana Kaparova

ved. OVUR Ing. Vaclav Ryčl

ved. OKT Bc. Lucie Kubičkova

kronika

31