OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

logo letnanyStarosta městské části Praha 18 Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, v souladu se § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,

vyhlašuje dne 15.05.2019 výběrové řízení na obsazení funkčního místa tajemník/ce Úřadu městské části Praha 18

Sjednaný druh práce: tajemník/ce Úřadu městské části Praha 18 s místem výkonu práce Praha

Platové zařazení: platová třída 12, dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Náplň práce: - plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, - výkon státní správy a samosprávy, - kompletní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců, - řízení a koordinace všech činností úřadu, - příprava podkladů pro jednání a účast na zasedáních rady a zastupitelstva

Pracovní poměr: doba neurčitá se zkušební dobou šest měsíců

Předpokládaný vznik pracovního poměru: od 01.07.2019 (popřípadě dle dohody)

Předpoklady pro výkon funkce: Uchazeč musí splňovat níže uvedené předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a pro jmenování do funkce podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, § 4 a § 5 zákona: - fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem ČR, popř. která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, - způsobilost k právním úkonům,

- bezúhonnost, - ovládá jednací jazyk, - splnění dalších předpokladů podle § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 01.12.1971, - minimálně tříletá praxe: - jako vedoucí zaměstnanec, nebo - při výkonu správních činností v pracovně právním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, - ve funkci zastupitelstva územního samosprávního celku dlouhodobě uvolněného pro tento výkon, - délka této praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

Další požadavky:

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Požadované znalosti: - schopnost samostatného rozhodování, - schopnost řízení kolektivu, - dobrá znalost práce s PC (MS Office), - zodpovědnost, spolehlivost, časová flexibilita

Výhodou je: - praxe ve státní správě a samosprávě, - znalost právních předpisů v oblasti veřejné správy, - znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hl m. Praze a Statutu hl. m. Prahy, zák. č. 55 /2000 Sb., v platném znění, - znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vše v platném znění, - znalost informačních systémů GINIS, MUNIS, MISYS apod. - zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle § 21 zák. 312/2002 Sb., pokud ji uchazeč nemá, je nutné ji vykonat do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru

Náležitosti přihlášky: musí obsahovat dle § 7 odst. 4, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, v platném znění, tyto náležitosti: a) jméno, příjmení a titul uchazeče, b) datum a místo narození uchazeče, c) státní příslušnost uchazeče, d) místo trvalého pobytu uchazeče, e) číslo občanského průkazu nebo číslo o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, f) telefonní kontakt a e-mail, g) datum možného nástupu, h) datum a podpis uchazeče.

Zdroj: letnany.cz