Bleskovka

Volební místnosti jsou otevřené 5. a 6. 10. 2018. Přijďte nás podpořit. ZNÁME LEPŠÍ CESTU.

 

Koncept Zápisu: 8. zasedání - pozvánka

Zastupitelstva městské části Praha 18

23. října 2017

(návrh č. 1)

Předsedající:             Mgr. Ivan Kabický, starosta

Přítomni:                   dle presenční listiny a zápisu ze zasedání

Omluveni:                             

Neomluveni:             

Ověřovatelé:             

___________________________________________________________________________

Zahájení:

Zasedání zahájil starosta v xx.xx hodin.

Starosta konstatoval, že jednání ZMČ bylo řádně svoláno a vyhlášeno a při zahájení bylo přítomno xx členů ZMČ.

Starosta dále konstatoval, že zápis z minulého jednání ZMČ ze dne 28.8.2017 byl řádně ověřen a stvrzen podpisy zastupitelky pí Michaely Řepové a zastupitele p. Oldřicha Miffka.

Starosta před zahájením jednání oznámil, že se z jednání pořizuje zvukový a obrazový záznam a zasedání bude online přenášeno na internetové stránky MČ Praha 18.

Navržený program jednání:

 1. Dodatek č. 1 dohody č. S-2017/95/0051

 1. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 775/1, k.ú. Letňany
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce a.s.
 3. Prodej NJ č. 296/101 (kryt CO)
 4. Prodej NJ č. 299/101 (kryt CO)
 5. Humanitární fond MČ Praha 18 – změna pravidel
 6. Žádost o povolení splátek
 1. Změna účelu dotace pro MŠ Příborská

 2. Změna účelu dotace pro ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC

 3. Účelová dotace pro ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC

 4. Vyhlášení programů dotací pro rok 2018 v oblasti sportu a volného času a podmínek pro jejich poskytnutí

 5. Úprava rozpočtu

 6. Udělení čestného občanství MČ Praha 18 – Bohuslav Vyletal

 7. Udělení čestného občanství MČ Praha 18 – Anna Huječková

 8. Udělení Ceny MČ Praha 18 – Václav Šorel

 9. Udělení Ceny MČ Praha 18 – Dana Hybšová

 10. Udělení Ceny MČ Praha 18 – prom. ped. František Synek

 11. Udělení Ceny MČ Praha 18 – PaedDr. Lenka Pospíšilová

 12. Udělení Ceny MČ Praha 18 – Lucie Hradecká

 1. Personální změny ve výborech ZMČ

II. Informace

 1. Změny rozpočtu – dotace za srpen 2017
 2. Změny rozpočtu – dotace
 3. Změny rozpočtu – dotace
 1. Změny rozpočtu – vlastní úpravy

 2. Poškození dobrého jména MČ Praha 18

 3. Informace o anketě Deset problémů Letňan

III. Dotazy a podněty členů ZMČ

IV. Závěr

Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Program jednání ne-byl přijat.


Zástupce starosty Oldřich Miffek

Bod č. xx

Dodatek č. 1 dohody č. S-2017/95/0051

Předkládá: zástupce starosty Miffek

Odbor: --                                                                                          Zpracoval: (právní)

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ schvaluje uzavření dodatku č. 1 dohody (č. S-2017/95/0051) o způsobu zaplacení ceny a dohody o započtení pohledávek ze dne 20.06.2017 se společností Letňanská sportovně kulturní s.r.o., v likvidaci, IČ 24259233, se sídlem Třinecká 650, 190 00 Praha 9.

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

x.2.2    Odůvodnění předkladu:

MČ Praha 18 je jediným společníkem společnosti Letňanská sportovně kulturní s.r.o., v likvidaci (dále jen „LSK“). Likvidovaná společnost měla pravomocně přiznaný nárok na náhradu škody vůči Václavu Loučkovi, nar. 28.04.1977, ve výši 1.485.941,17 Kč. Předmětná pohledávka byla Smlouvou o postoupení pohledávky č.j. S-2017/95/0052 ze dne 20.06.2017 postoupena za úplatu na MČ Praha 18.

Způsob úhrady úplaty za postoupení uvedené pohledávky je upraven v Dohodě o způsobu zaplacení ceny a dohodě o započtení pohledávek ze dne 20.06.2017 (dále jen „Dohoda“), která tvoří volnou přílohu Smlouvy o postoupení pohledávek, a to tak, že maximální výše úplaty je omezena na nominální hodnotu postupované pohledávky. Jedna část ceny bude uhrazena započtením závazků LSK vůči MČ Praha 18 a druhá část ceny bude uhrazena prostřednictvím přistoupení MČ Praha 18 k závazkům LSK vůči třetím subjektům.

Pro případ, že po podpisu uvedené Smlouvy a Dohody budou v budoucnu v rámci likvidace LSK uplatněny ještě další pohledávky třetích subjektů, bylo předpokládáno, že tato situace bude řešena dodatky k Dohodě, přičemž celková výše ceny dle Dohody i dle všech jejích budoucích dodatků je omezena částkou nominální hodnoty postupované pohledávky.

Dohodou byla vůči úplatě za postoupení pohledávky započtena pohledávka MČ Praha 18 v celkové výši 760.399,40 Kč a MČ Praha 18 rovněž přistoupila k závazkům LSK v celkové výši 505.733,00 Kč. Celková cena za postoupení pohledávky tak může být aktuálně navýšena o zápočty pohledávek nebo prostřednictvím přistoupení k závazkům LSK maximálně do výše 219.808,77 Kč.

Aktuálně je předkládán první z těchto předpokládaných dodatků k Dohodě, jímž bude vůči pohledávce LSK z titulu postoupení pohledávky započtena pohledávka MČ Praha 18 v celkové výši 30.250,00 Kč a MČ Praha 18 zároveň přistoupí k závazkům LSK v celkové výši 90.123,96 Kč.

Po uzavření předkládaného Dodatku č. 1 může být celková cena za postoupení pohledávky v budoucnu navýšena dalšími dodatky maximálně již jen do výše 99.434,81 Kč.

x.2.3    Další přílohy nebo odkazy:

dodatek č. 1 priloha

x.3       Termín realizace přijatého usnesení:  ihned

x.4       Zodpovídá:    zástupce starosty Miffek (OSM, EO)

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. x

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 775/1, k.ú. Letňany

Předkládá: zástupce starosty Miffek

Odbor: OSM                                                                                  Zpracovala: Gladišová

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 775/1, k.ú. Letňany, se Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č.p. 821, ul. Letovská, Praha 9 Letňany, se sídlem Letovská 821, Praha 9 Letňany, IČ 06201636, za cenu 35.000 Kč bez DPH

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

zákon č. 183/2006 Sb., územní plánování a stavební řád

zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

x.2.2    Odůvodnění předkladu

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti vychází ze Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 775/1, k.ú. Letňany, č. S-2014/05/0004 uzavřenou se společností EXAFIN uzavřený investiční fond, a.s. IČ 29019087, v níž je podmínka, že po ukončení stavby a vyhotovení geometrického plánu bude na 3 parkovací místa zřízeno věcné břemeno užívání, za jednorázovou úplatu 35.000 Kč bez DPH. Společnost EXAFIN uzavřený investiční fond, převedla závazek na SVJ pro dům č.p. 821 ul. Letovská, Praha 9 Letňany, IČ 06201636.

x.2.3    Další přílohy nebo odkazy:

příloha č. 1 – návrh smlouvy priloha

příloha č. 2 – geometrický plán priloha

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    zástupce starosty Miffek (OSM)

x.5       Hlasování:     pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. x

Smlouva o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce a.s.

Předkládá: zástupce starosty Miffek

Odbor: OSM                                                                                  Zpracovala: Gladišová

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 470/51, 523/1, 527/9, 527/16, 527/22 a 801/1, vše k.ú. Letňany se společností PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, za cenu 49.130 Kč + DPH.

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

x.2.2    Odůvodnění předkladu

Společnost PREdistribuce, a.s., IČ 27376516 požádala MČ prostřednictvím advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 470/51, 523/1, 527/9, 527/16, 527/22 a 801/1, vše k.ú. Letňany v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1530-363/2016 pro k.ú. Letňany, který byl potvrzen Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, dne 04.11.2016 pod č. 4525/2016. Úplata je stanovena na základě znaleckého posudku č. 4227/6/2017, vypracovaného Ing. Vladimírem Leebem, znalcem z oboru ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, cena věcného břemena je 49.130 Kč.

x.2.3    Další přílohy nebo odkazy:

příloha č. 1 – návrh smlouvy priloha

příloha č. 2 – situace priloha

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    zástupce starosty Miffek (OSM)

x.5       Hlasování:     pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. x

Prodej NJ č. 296/101 (kryt CO)

Předkládá: zástupce starosty Miffek

Odbor: OSM                                                                                  Zpracovala: Vondrašová

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ schvaluje prodej nebytové jednotky č. 296/101 (krytu CO), v ulici Vamberská, o výměře 43,6 m2, včetně ideálního spoluvlastnického podílu 436/7622 na společných částech budovy č.p. 296, 297 stojících na pozemcích parc. č. 657, 658 a dále spoluvlastnického podílu 436/7622 na pozemcích parc. č. 657, 658 k.ú. Letňany, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 50.000 Kč, a to Společenství Vamberská č.p. 296, 297, Praha 18, IČ 272 52 353, se sídlem Praha 18, Vamberská 297, PSČ 19900.

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

x.2.2    Důvodová zpráva:

Usnesením č. 397/20/17 RMČ schválila záměr na prodej nebytové jednotky č. 296/101 (krytu CO) o vel. 43,6 m2, v ulici Vamberská 296, včetně spoluvlastnického podílu 436/7622 na společných částech budovy č.p. 296, 297 stojících na pozemcích parc. č. 657, 658 a dále spoluvlastnického podílu 436/7622 na pozemcích parc. č. 657, 658, k.ú. Letňany, Společenství Vamberská č.p. 296, 297, Praha 18, IČ: 272 52 353, se sídlem Praha 18, Vamberská 297, PSČ 19900 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4712-312/16 ve výši 50.000 Kč

RMČ doporučuje ZMČ schválit prodej výše uvedené nebytové jednotky SVJ Vamberská 296, 297 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4712-312/16 ve výši 50.000 Kč.

x.2.3    Další přílohy nebo odkazy:

smlouva priloha

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    zástupce starosty Miffek (OSM)

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. 33

Prodej NJ č. 299/101 (kryt CO)

Předkládá: zástupce starosty Miffek

Odbor: OSM                                                                                  Zpracovala: Vondrašová

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ schvaluje prodej nebytové jednotky č. 299/101 (krytu CO), v ulici Vamberská, o výměře 63,70 m2, včetně ideálního spoluvlastnického podílu 637/9363 na společných částech budovy č.p. 298, 299 stojících na pozemcích parc. č. 238, 239 a dále spoluvlastnického podílu 637/9363 na pozemcích parc. č. 238, 239 k.ú. Letňany, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 70.000 Kč, a to Společenství Vamberská č.p. 298, 299, Praha 18, IČ 274 45 739, se sídlem Praha 18 - Letňany, Vamberská 299, PSČ 19900.

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

x.2.2    Důvodová zpráva:

Usnesením č. 398/20/17 RMČ schválila záměr na prodej nebytové jednotky č. 299/101 (krytu CO) o vel. 63,70 m2, v ulici Vamberská 299, včetně spoluvlastnického podílu 637/9363 na společných částech budovy č.p. 298, 299 stojících na pozemcích parc. č. 238, 239 a dále spoluvlastnického podílu 637/9363 na pozemcích parc. č. 238, 239, k.ú. Letňany, Společenství Vamberská č.p. 298, 299, Praha 18, IČ: 274 45 739, se sídlem Praha 18 - Letňany, Vamberská 299, PSČ 19900 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4711-311/16 ve výši 70.000 Kč.

Komise správy bytového a nebytového hospodářství doporučuje RMČ schválit prodej výše uvedené nebytové jednotky SVJ Vamberská 298, 299 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4711-311/16 ve výši 70.000 Kč.

x.2.3    Další přílohy nebo odkazy:

smlouva priloha

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    zástupce starosty Miffek (OSM)

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Zástupkyně starosty Iveta Lojková

Bod č. x

Humanitární fond MČ Praha 18 – změna pravidel

Předkládá: zástupkyně starosty Lojková

Odbor: OSPZ                                                                                 Zpracovala: Kolářová

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ schvaluje změnu Pravidel Humanitárního fondu MČ Praha 18, verzi 2.0 dle přílohy.

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

usnesení ZMČ č. 079/Z5/15

usnesení č. 104/Z5/16

zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

x.2.2    Odůvodnění předkladu:

Dne 26.11.2015 ZMČ zřídilo Humanitární fond a Pravidla Humanitárního fondu jako materiální pomoc pro letňanské občany s platností od 01.01.2016. Při posuzování žádostí občanů bylo zjištěno, že Pravidla neumožňují poskytnout materiální pomoc těm nejpotřebnějším, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně MČ. U materiální pomoci dětem nebylo možné poskytnout pomoc opakovaně, ale pouze jedenkrát ročně. Při změně Pravidel byla v úvahu vzata i doporučení finanční kontroly MHMP.

x.2.3    Další přílohy nebo odkazy:   

Pravidla Humanitárního fondu MČ Praha 18, verze 2.0 priloha

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    zástupkyně starosty Lojková (OSPZ, EO)

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. x

Žádost o povolení splátek

Předkládá: zástupkyně starosty Lojková

Odbor: OSM                                                                                  Zpracovala: Jouzová

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ schvaluje uzavření dohody o splátkách na dlužné vyúčtování záloh na služby za rok 2016 a na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu za březen až červenec 2017 v celkové výši 44.936 Kč s panen Milošem Karáskem, bytem Kladrubská 322, Praha 9 – Letňany. Dluh bude zaplacen ve 44 pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč a 45. splátka bude činit 936 Kč. Nezaplacením jedné splátky je okamžitě splatný celý zbývající dluh. Další podmínkou uzavření dohody o splátkách je řádné hrazení aktuálního měsíčního nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu.

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

x.2.2    Odůvodnění předkladu

Pan Miloš Karásek užívá od 16.06.1995 byt č. 3 v ulici Kladrubská 322, Praha 9 – Letňany. Byt o velikosti 2+1 má celkovou plochu 84,36 m2 a je ve 2. podlaží. Jmenovaný užívá byt s manželkou, postižená dcera je v týdenním stacionáři a domů jezdí jen na víkendy. Pan Karásek je invalidní důchodce II. stupně, je ještě zaměstnán u bezpečnostní agentury, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu je často v pracovní neschopnosti. Manželka pracuje jako pomocná kuchařka. Manželé Karáskovi splácejí úvěry z minulosti, mají nedoplatky i na dodávkách elektrické energie. Jmenovaný žádá o uzavření dohody o splátkách na dlužné vyúčtování záloh na služby za rok 2016, dále na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu za 3 - 7/2017 v celkové výši 44.936 Kč, kterou by začal platit od 1/2018, a to v měsíčních splátkách 1.000 Kč.

RMČ doporučuje ZMČ schválit uzavření dohody o splátkách s panen Milošem Karáskem.

x.2.3    Další přílohy nebo odkazy

žádost priloha

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    zástupkyně starosty Lojková (OSM)

x.5       Hlasování:      pro  xx             proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Zástupkyně starosty PaedDr. Věra Ježková

Bod č. x

Změna účelu dotace pro MŠ Příborská

Předkládá: zástupkyně starosty Ježková

Odbor: OŠKT                                                                                Zpracovala: Horešovská

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ schvaluje změnu účelu u účelové neinvestiční dotace ve výši 600.000 Kč poskytnuté příspěvkové organizaci MŠ Příborská z „Oprava podezdívky plotu a zatravnění zahrady (pro MŠ Havířovská) na „Oprava podezdívky plotu, zatravnění vč. úpravy zahrady a pořízení herních prvků pro MŠ Havířovská“ s tím, že tato dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2017.

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC

x.2.2    Odůvodnění předkladu:

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 (usnesením ZMČ č.093/Z5/16) byla MŠ Příborská poskytnuta účelová neinvestiční dotace na zatravnění zahrady odloučeného pracoviště MŠ Havířovská a opravu podezdívek MŠ Příborská ve výši 600.000 Kč. Z této částky bude na výše uvedené účely použito cca 340.000 Kč (práce nejsou zatím dokončeny). Ředitelka MŠ Příborská žádá o rozšíření účelu o nákup herních prvků pro MŠ Havířovská. Nutnost pořízení herních prvků pro odloučené pracoviště MŠ Havířovská vyplynula z revize herních prvků v objektu MŠ Havířovská, kde byly zjištěny zásadní nedostatky.

x.2.3    Další přílohy nebo odkazy:

žádost MŠ Příborská priloha

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    zástupkyně starosty Ježková (OŠKT, EO)

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. x

Změna účelu dotace pro ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC

Předkládá: zástupkyně starosty Ježková

Odbor: OŠKT                                                                                Zpracovala: Horešovská

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ schvaluje změnu účelu neinvestiční účelové dotace ve výši 340.000 Kč poskytnuté příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC z „Opravy datové sítě a pořízení 14 ks PC“ na „Zpracování projektu pro rekonstrukci datové sítě a pořízení 28 ks PC“ s tím, že tato dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2017.

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC

x.2.2    Odůvodnění předkladu:

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 (usnesením ZMČ č.093/Z5/16) byla MŠ a ZŠ generála F. Fajtla DFC poskytnuta účelová neinvestiční dotace na nákup datových rozvodů a nákup 14 ks PC ve výši 340.000 Kč. Ředitelka MŠ a ZŠ generála F. Fajtla DFC žádá o změnu účelu na zpracování projektu pro rekonstrukci datové sítě a nákup 28 ks PC, čímž by došlo ke sjednocení počítačů v jedné PC učebně a následné sjednocení SW a antivirové ochrany.

x.2.3    Další přílohy nebo odkazy:

žádost ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC priloha

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    zástupkyně starosty Ježková (OŠKT, EO)

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. x

Účelová dotace pro ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC

Předkládá: zástupkyně starosty Ježková

Odbor: OŠKT, EO                                                                 Zpracovali: Horešovská, Kárník

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

 1. ZMČ schvaluje úpravu rozpočtu:

Rozpočtové opatření č. 46/17

změna rozpočtu

OdPa

Pol

popis

příjem (Kč)

výdej (Kč)

3111

5xxx

Mateřské školy – nerozdělená rezerva

-400.000,00

3113

5xxx

Základní školy – nerozdělená rezerva

-300.000,00

3399

2xxx

Přijaté neinvestiční dary

300.000,00

3113

6xxx

Základní školy – investiční výdaje

1.000.000,00

 1. ZMČ schvaluje vytvoření rezervy na vybudování PC učeben a odpovídajících technických rozvodů včetně PC pracovišť pro pedagogy pro ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC.

  x.2       Důvodová zpráva:

  x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC

x.2.2    Odůvodnění předkladu:

V návaznosti na žádost ředitelky ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC je navržena úprava rozpočtu na § 3113 – Základní školy pro účelovou investiční dotaci ve výši 1 mil. Kč pro potřebu ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC na vybudování PC učeben a odpovídajících technických rozvodů včetně PC pracovišť pro pedagogy.

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    zástupkyně starosty Ježková (OŠKT, EO)

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Zástupce starosty Ondřej Lerch

Bod č. x

Vyhlášení programů dotací pro rok 2018 v oblasti sportu a volného času a podmínek pro jejich poskytnutí

Předkládá: zástupce starosty Lerch

Odbor: OŠKT                                                                                Zpracovala: Naiserová

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ schvaluje a vyhlašuje programy dotací pro rok 2018 v oblasti sportu a volného času a podmínky pro jejich poskytnutí:

PROGRAMY DOTACÍ pro rok 2018 v oblasti sportu a volného času

a podmínky pro jejich poskytnutí

Článek I

Rozdělení programů

 1. Městská část Praha 18 (dále jen „MČ“) vyhlašuje programy pro poskytnutí dotací na rok 2018 v oblasti sportu a volného času následovně:

I. Program

Podpora celoroční činnosti organizací a jednotlivců v oblasti sportu a volného času

Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 1.000.000,- Kč (slovy jedenmiliónkorunčeských).

II. Program

Podpora subjektům pro pořádání jednorázových akcí a soutěží v oblasti sportu a volného času

Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 200.000,- Kč (slovy dvěstětisíckorunčeských).

 1. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotace v oblasti sportu a volného času je limitován přidělením finančních prostředků podle schváleného rozpočtu MČ pro rok 2018. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ pro rok 2018 na podporu stanoveného účelu činí 2.000.000,- Kč (slovy dvamilionykorunčeských).

Článek II

Podmínky pro poskytnutí dotací

 1. Městská část Praha 18 (dále jen „MČ“) vyhlašuje podmínky pro poskytnutí dotací pro rok 2018 v oblasti sportu a volného času (dále jen „Podmínky“). Dotačního řízení se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena:
 2. na poskytování služeb v oblasti sportu a volného času letňanským občanům,
 3. vykonávají svou činnost na území MČ,
 4. jejichž projekt bude realizován na území MČ.

Dotace lze  poskytnout jen na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“), která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (zejména ust. § 10a odst. 3). Jde zejména o identifikaci žadatele, uvedení požadované částky, účelu, na který chce žadatel dotaci použít, doby, v níž má být účelu dosaženo, a odůvodnění žádosti. V případě, že je žadatel právnickou osobou, v žádosti uvede identifikaci osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, osob s podílem v právnické osobě a osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl, a údaj o výši tohoto podílu.

 1. Cílem poskytování dotací z rozpočtu MČ je podpora činností směřujících ke zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb v oblasti sportu a volného času. Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu MČ, které jsou poskytovány příjemci (fyzické nebo právnické osobě, které byla dotace na základě žádosti poskytnuta) v rámci vyhlášených programů podpory činnosti v oblasti sportu a volného času. Cílem dotací je zajistit spolufinancování činnosti a rozvoje aktivit v těch případech, kdy není možné hradit tyto náklady v plné výši z prostředků žadatele. Poskytnutá dotace podléhá finančnímu vypořádání, kterým se rozumí přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu MČ.
 2. Spolufinancování vybraných projektů popsaných v žádosti ze strany MČ formou dotace je závislé na výši schválených finančních prostředků pro tuto oblast v rámci rozpočtu MČ.
 3. Obsahové zaměření projektů popsaných v žádosti musí odpovídat vyhlášenému programu.
 4. Na dotace poskytované z programů vyhlášených MČ není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v žadatelem požadované výši. Poskytnutí dotace v daném roce nezakládá nárok na financování projektu, na nějž byla dotace poskytnuta, ze strany MČ v dalších letech.
 5. Poskytnutá dotace může být využita jen na účely specifikované ve veřejnoprávní smlouvě. Projekt popsaný ve veřejnoprávní smlouvě nelze v průběhu doby, v níž má být dosaženo účelu, na který byla dotace určena, měnit.
 6. Příjemce dotace (fyzická nebo právnická osoba, které byla dotace na základě žádosti poskytnuta) je povinen využít dotaci hospodárně a vést účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisem a s veřejnoprávní smlouvou.

Článek III

Harmonogram a průběh dotačního řízení

 1. Dotační řízení vyhlašuje Zastupitelstvo MČ dnem 31.10.2017, a to uveřejněním oznámení na úřední desce MČ umístěné před budovou Úřadu MČ, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 – Letňany, a na elektronické úřední desce s dálkovým přístupem z internetové stránky www.letnany.cz. Programy uvedené v článku I budou zveřejněny na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí. Program bude zveřejněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. Prvním dnem pro podávání žádostí o poskytnutí dotace je 01.12.2017 a posledním dnem pro podání žádostí je 31.01.2018.
 2. Žádosti zpracované v jednom vyhotovení přijímá podatelna Úřadu MČ.
 3. Žádosti se přijímají během celé lhůty pro podání žádostí. Během této lhůty budou poskytovány informace ke zpracování žádostí a v nich popsaných projektů pracovnicí Úřadu MČ paní Bc. Marcelou Horešovskou, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 4. Podané žádosti se žadatelům nevracejí a žadatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v dotačním řízení.
 5. Žádosti budou posouzeny komisí podle následujících kritérií:
 6. přínos a důležitost projektu popsaného v žádosti pro letňanské občany (0-50 bodů),
 7. zaměření na cílovou skupinu (0-20 bodů),
 8. předpokládaný počet letňanských občanů, na které se bude projekt vztahovat (0-20 bodů),
 9. zkušenosti s žadatelem z minulých období (0-10 bodů).

Pokud počet bodů v bodě a) bude roven 0 (projekt není pro MČ přínosný), body b), c) a d) se dále nehodnotí.

 1. Na základě bodového hodnocení a celkového objemu disponibilních prostředků, které jsou pro tyto účely v daném roce poskytnuty z rozpočtu MČ, Komise sportu a volného času u každé žádosti navrhne, zda a v jaké výši by měla být dotace poskytnuta a předloží tento návrh Radě MČ. Rada MČ předloží ke schválení návrh na poskytnutí dotací na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ následujícím po projednání Radou MČ. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti Zastupitelstvem MČ činí 90 dnů od posledního dne lhůty pro podání žádostí (tj. nejpozději do konce dubna 2018).
 2. S výsledky dotačního řízení se mohou žadatelé seznámit do 15 dnů po ukončení a schválení Zastupitelstvem MČ, a to v oznámení vyvěšeném na úřední desce před budovou Úřadu MČ a na internetových stránkách www.letnany.cz. Nevyhoví-li MČ žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
 3. Orgány MČ budou vykonávat průběžné kontroly nad dodržováním podmínek přidělení dotace u příjemců dotace.

Článek IV

Náležitosti projektu popsaného v žádosti

 1. Žádosti musí být zpracovány na příslušném formuláři MČ, který je k dispozici na internetových stránkách MČ. Zpracování projektu popsaného v žádosti musí být stručné, výstižné a musí obsahovat alespoň tyto závazné části:
 2. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 3. účel projektu, na který chce žadatel dotaci použít,
 4. zdůvodnění a přínos pro letňanské občany,
 5. rámcový harmonogram realizace,
 6. ekonomickou rozvahu,
 7. výši požadované dotace,
 8. výši vlastních prostředků vložených do projektu,
 9. rozpis položek výdajů (požadavek na dotaci, výdaje z vlastních prostředků),
 10. názvy osob či orgánů, u nichž jsou nárokovány další finanční prostředky na tento projekt,
 11. statutární orgán přiloží k projektu kopii oprávnění jednat za žadatele,
 12. je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, osob s podílem v této právnické osobě, osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
 13. seznam případných příloh žádosti,
 14. vyčíslení přidělených grantů a dotací od MČ (celkem ze všech oblastí) v letech 2015, 2016, 2017,
 15. den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.
  1. Žadatel o dotaci přiloží k projektu kopii:
 16. zakladatelského právního jednání, živnostenského listu, výpisu ze živnostenského rejstříku či jiného právního dokumentu osvědčujícího jeho právo působit v oblasti poskytování služeb v oblasti sportu a volného času,
 17. kopii listin(y), ze které bude vyplývat oprávnění osob zastupovat žadatele, je-li žadatel osobou právnickou (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku),
 18. čestné prohlášení žadatele o poskytnutí dotace (formulář je k dispozici na internetových stránkách www.letnany.cz),
 19. potvrzení banky o zřízení bankovního účtu nebo kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu s aktuálním číslem účtu.
  1. Žádosti, které nebudou splňovat výše uvedené náležitosti, nebudou Komisí sportu a volného času do dotačního řízení zařazeny.
  2. Dotace bude poskytnuta po rozhodnutí Zastupitelstva MČ, a to na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi MČ (poskytovatelem) a příjemcem, která bude MČ zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků bude zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
  3. Dotaci lze čerpat v souladu s vymezeným účelem v (pro) období od 01.01.2018 do 31.12.2018.
 
 
 

Článek V

Finanční vypořádání dotace

 1. Finanční vypořádání dotace je příjemce, jemuž byla dotace poskytnuta, povinen předložit do 31.01.2019 na příslušném formuláři uvedeném na internetových stránkách www.letnany.cz. V příloze formuláře budou kopie prvotních dokladů s popisem jednotlivých aktivit. Kopie těchto dokladů budou ověřeny statutárním orgánem příjemce (tj. opatřeny podpisem kompetentní osoby a razítkem, vlastní-li jej příjemce). Nevyčerpané peněžní prostředky je příjemce povinen vrátit na účet MČ v termínu uvedeném ve veřejnoprávní smlouvě.
 2. Příjemce, jemuž byla dotace poskytnuta, je povinen umožnit průběžnou kontrolu pověřeným pracovníkům MČ a členům výborů Zastupitelstva MČ, a to jak po stránce věcného naplnění předmětu veřejnoprávní smlouvy (zejména souladu s účelem, na který byly poskytované peněžní prostředky určeny), tak po stránce finanční v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
 3. V případě, že příjemce závažným způsobem poruší tyto Podmínky nebo veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace, je povinen poskytnuté finanční prostředky vrátit, a to nejpozději do 31.01.2019 na účet MČ uvedený ve veřejnoprávní smlouvě.
 4. Příjemce, jemuž byla dotace poskytnuta, a jemuž následně vznikla povinnost poskytnutou dotaci vrátit MČ z důvodu závažného porušení pravidel, bude bez dalšího vyřazen z účasti v jakémkoli dotačním řízení vedeném MČ, které bude následovat v následujícím kalendářním roce.
 5. Z poskytnuté dotace zejména nelze hradit:
 6. stavební investice,
 7. zálohové platby, které nebudou zúčtovány do konce kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta,
 8. platby pokut, penále, cla, pojištění, úroků, leasingových splátek apod.,
 9. členské příspěvky,
 10. tvorbu fondů,
 11. provedení auditů,
 
 

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

x.2.2    Odůvodnění předkladu:

Návrh programů dotací pro rok 2018 v oblasti sportu a volného času a podmínek pro jejich poskytnutí je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a konzultován s právním oddělením.

x.2.3    Další přílohy nebo odkazy:

příloha č. 1 – vzor žádosti o dotaci - fyzická osoba priloha

příloha č. 2 – vzor žádosti o dotaci - právnická osoba priloha

x.3       Termín realizace přijatého usnesení:  ihned

x.4       Zodpovídá:    zástupce starosty Lerch (OŠKT)

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Starosta Mgr. Ivan Kabický

Bod č. x

Úprava rozpočtu

Předkládá: starosta Kabický

Odbor: EO                                                                                     Zpracoval: Kárník

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ schvaluje níže uvedenou úpravu rozpočtu:

Rozpočtové opatření č. 52/17

změna rozpočtu

OdPa

Pol

popis

příjem (Kč)

výdej (Kč)

3113

xxxx

Základní školy – spolufinancování projektu EU

16.036.500,00

Výdaj bude financován z Fondu rozvoje a rezerv (Financování ve třídě 8, položka 8115)

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC

x.2.2    Odůvodnění předkladu:

Návrh na úpravu rozpočtu na § 3113 – Základní školy - v návaznosti na projekt „ZŠ Tupolevova - vytvoření nových tříd“ a v souladu s uzavřenou smlouvou o financování tohoto projektu v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR. Celkové způsobilé výdaje této akce činí 80.182.137,- Kč, přičemž vlastní financování příjemcem představuje 20% z této částky, tj. 16.036.427,40 Kč.

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    starosta (EO)

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. x

Udělení čestného občanství MČ Praha 18 – Bohuslav Vyletal

Předkládá: starosta Kabický

Odbor: OKS                                                                         Zpracovaly: Hrušková, Saitzová

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ uděluje čestné občanství MČ Praha 18 in memoriam panu Bohuslavu Vyletalovi (*22.12.1920 - +24.02.2014), bývalému členovi českosloven-ského reprezentačního fotbalového týmu.

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

x.2.2    Odůvodnění předkladu:

Starosta navrhuje udělení čestného občanství MČ Praha 18 in memoriam jako zvláštního projev úcty panu Bohuslavu Vyletalovi za celoživotní práci v oblasti sportu a za osobní statečnost prokázanou po roce 1945, v období komunistické totality.

Bohuslav Vyletal, bývalý český fotbalista, byl členem československého reprezentačního týmu. S československou reprezentaci odehrál v roce 1952 dvě utkání proti Albánii, ve kterých byl reprezentací pověřen tým Sokol Stalingrad. Hrál například za AC Sparta Praha a Sokol Stalingrad. Byl jedním z posledních žijících členů předválečné Sparty.

Dále byl členem hokejového týmu Sokol Letňany, který v Letňanech působil v období 2. sv. války

Po skončení aktivní reprezentační činnosti se věnoval v pozici trenéra žákům a dorostu v Letňanech.

Po roce 1948 byl perzekuován za nepodepsání přihlášky do KSČ, byl propuštěn z manažerské pozice v Živnostenské bance a následně pracoval v ČKD a v Transportě Hostivař.

Pan Bohuslav Vyletal žil v Letňanech od roku 1921, tedy 93 let.

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    starosta

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. x

Udělení čestného občanství MČ Praha 18 – Anna Huječková

Předkládá: starosta Kabický

Odbor: OKS                                                                                  Zpracovala: Říhová

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ uděluje čestné občanství MČ Praha 18 paní Anně Huječkové, narozené 26.09.1928, trvale bytem Beranových 85, Praha 9 – Letňany.

x.2       Důvodová zpráva

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

x.2.2    Odůvodnění předkladu:

Zástupkyně starosty Lojková podala návrh na udělení čestného občanství MČ Praha 18 paní Anně Huječkové za dlouholetý přínos v oblasti šíření české tradiční kultury u nás i v zahraničí.

Paní Anna Huječková je neúnavná propagátorka lidové hudební i slovesné tradice. Od r. 1950 působila jako korepetitorka tanečního a dramatického oddělení Pražské konzervatoře, kde měla možnost svou spontánní hudebností a životním optimismem ovlivnit mnoho vynikajících umělců, se kterými je stále v osobním kontaktu (Vlastimil Harapes, Jiří Kilián, Marek Eben a další). Ve svém bohatém uměleckém životě vždy také našla čas na hudební akce pro seniory, což trvá dosud.

x.3       Termín realizace přijatého usnesení:  ihned

x.4       Zodpovídá:    starosta

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. x

Udělení Ceny MČ Praha 18 – Václav Šorel

Předkládá: starosta Kabický

Odbor: OKS                                                                                  Zpracovala: Hrušková

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ uděluje Cenu MČ Praha 18 panu Václavu Šorelovi, narozenému 08.09.1937, trvale bytem Vamberská 296, Praha 9.

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

usnesení ZMČ č. 076/Z4/16

x.2.2    Odůvodnění předkladu:

Starosta navrhuje udělení ceny dlouholetému (od r. 1961) letňanskému občanovi panu Václavu Šorelovi - spisovateli, publicistovi, scénáristovi, dlouholetému zástupci šéfredaktora časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců, modeláři a autorovi příruček pro modeláře, členovi Redakční rady Letňanských listů - jako zvláštního projevu úcty jeho počinům v oblasti kultury a literatury.

Pan Václav Šorel je autor řady knih, z nichž některé vyšly i v zahraničí, ve své tvorbě se zabývá především čs. letectvím a osobnostmi, které s ním byly spjaty. Mezi nejznámější patří Encyklopedie českého a slovenského letectví I a II či Letadla čsl. pilotů I a II apod. Pro časopis ABC připravil (společně s ilustrátorem F. Kobíkem) řadu papírových modelů, své zkušenosti pak shrnul v tematických publikacích: Plastikové modelářství, Svět letadel atd. Je autorem mnoha populárních komiksů, které byly v letech 1977-1992 nejprve publikovány v časopise ABC, po roce 1990 vyšly také knižně - namátkou je možné jmenovat Vzpouru mozků (ta byla upravena i pro rozhlasové vysílání), Tvrz, Prokletí, Galaxia, Odysseus, dále soubory Velká a Zlatá kniha komiksů, a také publikaci Generál Fajtl, o čestném občanu MČ Praha 18. V letošním roce mu vyjde novinka Vrabec, v příštím roce pak komiks věnovaný výročí vzniku ČSR Vzduch je naše moře aneb Čsl. letectví v komiksu.

Od roku 2014 je pan Václav Šorel členem Redakční rady Letňanských listů – do časopisu pravidelně přispívá články a seriály z historie Letňan a zdejších leteckých továren, aktuálně připravuje seriál o čestných občanech. Autorsky se zásadním způsobem spolupodílel i na knize Letňany – 700 let historie, která vyšla v roce 2014.

x.2.3    Další přílohy nebo odkazy:

návrh na ocenění priloha

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    starosta

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. x

Udělení Ceny MČ Praha 18 – Dana Hybšová

Předkládá: starosta Kabický

Odbor: OKS                                                                                  Zpracovala: Hrušková

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ uděluje Cenu MČ Praha 18 paní Daně Hybšové, narozené 08.05.1935, trvale bytem Kladrubská 305, Praha 9.

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

usnesení ZMČ č. 076/Z4/16

x.2.2    Odůvodnění předkladu:

Mgr. Jaroslava Petrová, členka spolku Klub ŽAP – ženy s nádorovým onemocněním, z.s., podala na základě výzvy zveřejněné v Letňanských listech návrh na udělení Ceny MČ Praha 18 paní Daně Hybšové, spoluzakladatelce neziskové humanitární organizace klub ŽAP, za její dlouholetou nezištnou pomoc ženám po ablaci prsu.

Paní Dana Hybšová v roce 1993 spoluzaložila neziskovou organizaci Klub ŽAP pro ženy s onkologickým onemocněním a až do roku 2009 tuto organizaci vedla, v současné době je její místopředsedkyní. Za bezmála 25 let existence Klubu ŽAP nezištně pomohla stovkám žen v jejich boji s rakovinou, mimo jiné zastupovala tyto pacientky v médiích a na konferencích i v zahraničí, pomáhala se založením obdobných sdružení a podílela se na vzniku celostátní organizace Aliance žen s rakovinou prsu. Také se zasloužila o vytvoření prvních brožur a letáků s informacemi a návody, jak pomoci ženám s onkologickým onemocněním, a svou edukační činností byla Dana Hybšová jedním z průkopníků osvěty v problematice onkologického onemocnění prsu a přednášek pro veřejnost a školy na téma prevence rakoviny prsu.

x.2.3    Další přílohy nebo odkazy:

návrh na ocenění priloha

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    starosta

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. x

Udělení Ceny MČ Praha 18 – prom. ped. František Synek

Předkládá: starosta Kabický

Odbor: OKS                                                                         Zpracovaly: Hrušková, Saitzová

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ uděluje Cenu MČ Praha 18 panu prom. ped. Františku Synkovi, narozenému 07.03.1916, trvale bytem Šumperská 357, Praha 9.

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

usnesení ZMČ č. 076/Z4/16

x.2.2    Odůvodnění předkladu:

Starosta navrhuje udělení ceny panu Františku Synkovi za celoživotní práci v oblasti pedagogiky – logopedie.

Dlouholetý občan MČ Praha 18, bývalý partyzán a bojovník proti fašismu, dlouholetý člen Českého svazu bojovníků za svobodu František Synek působí v Letňanech od roku 1969.

Vystudovaný učitel se po 2. sv. válce vrátil k pedagogické činnosti a studiu, zaměřil se na logopedii a speciální pedagogiku. V r. 1969 byl jedním ze zakladatelů Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, jako odborný asistent působil na katedře speciální pedagogiky PF UK v Praha. Logopedii se věnoval i po svém odchodu do důvodu – až do svých 95 let zdarma učil správné výslovnosti děti v letňanských mateřských školách. Věnoval se i publikační činnosti – je autorem pěti knih.

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    starosta

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. x

Udělení Ceny MČ Praha 18 – PaedDr. Lenka Pospíšilová

Předkládá: starosta Kabický

Odbor: OKS                                                                         Zpracovaly: Hrušková, Saitzová

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ uděluje Cenu MČ Praha 18 paní PaedDr. Lence Pospíšilové, narozené 29.11.1960, trvale bytem Chlebovická 732/16, Praha 9.

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

usnesení ZMČ č. 076/Z4/16

x.2.2    Odůvodnění předkladu:

Starosta navrhuje udělení ceny paní PaedDr. Lence Pospíšilové, učitelce, sbormistryni, předsedkyni České Orffovy společnosti, za celoživotní práci v oblasti pedagogiky - orffovské principy hudební výchovy a kultury.

PaedDr. Lenka Pospíšilová je rodačka z Letňan, na zdejší škole gen. F. Fajtla DFC učí od roku 1992. Je zakladatelkou a sbormistryní dětského hudebního sboru Hra je to a rodičovského pěveckého souboru Ajeto. Zároveň vyučuje hudební výchovu i na gymnáziu PORG v Praze 8. Je též předsedkyní České Orffovy společnosti.

Se symfonickým orchestrem FOK spolupracuje na výchovných koncertech pro mládež, vyučuje v kurzech dalšího vzdělávání v České republice a v dalších evropských zemích, ale také v Americe, Austrálii a Asii.

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    starosta

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. 21

Udělení Ceny MČ Praha 18 – Lucie Hradecká

Předkládá: starosta Kabický

Odbor: OKS                                                                         Zpracovaly: Hrušková, Saitzová

x.1       Usnesení č. xxx/Z8/17

ZMČ uděluje Cenu MČ Praha 18 slečně Lucii Hradecké, narozené 21.05.1985, trvale bytem Chebská 58, Praha 9.

x.2       Důvodová zpráva:

x.2.1    Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

usnesení ZMČ č. 076/Z4/16

x.2.2    Odůvodnění předkladu:

Starosta navrhuje udělení ceny slečně Lucii Hradecké, za reprezentaci MČ, resp. České republiky v oblasti sportu – tenise a dosažené úspěchy.

Tenistka Lucie Hradecká je od roku 2012 čestnou občankou MČ Praha 18. Tento titul jí byl udělen za výjimečné úspěchy, kterých dosáhla ve sportu do r. 2012.

Od roku 2012 získala Lucie Hradecká ve čtyřhře další dva grandslamové tituly (2013: US OPEN s A. Hlaváčkovou a FRENCH OPEN s F. Čermákem). Na Olympijských hrách v Rio de Janeiru pak získala společně s R. Štěpánkem bronzovou medaili.

V roce 2017 se již 5x probojovala do finále turnajů WTA, naposledy na US OPEN (s K. Siniakovou), zároveň si zajistila účast i na říjnovém Turnaji mistryň v Singapuru.

x.3       Termín realizace přijatého usnesení: ihned

x.4       Zodpovídá:    starosta

x.5       Hlasování:      pro   xx           proti   x           zdržel se   x

Usnesení ne-bylo přijato.


Bod č. xx

Personální změny ve výborech ZMČ

Předsedající vyzval přítomné zastupitele k předložení případných návrhů na změny v obsazení výborů ZMČ.


II. Informace

Starosta Mgr. Ivan Kabický

Bod č. x

Změny rozpočtu – dotace za srpen 2017

Předkládá: starosta Kabický

Odbor: EO                                                                                     Zpracovala: Hlubučková

x.1       Informace

Starosta informuje na 8. jednání ZMČ, že RMČ svým usnesením č. 389/20/17 schválila níže uvedenou změnu rozpočtu:

Rozpočtové opatření č. 40/17

změna rozpočtu

§

Pol.

popis

příjem (Kč)

výdej (Kč)

6330

4137

Neinvestiční účelová dotace

2.107.700,00

6171

5xxx

Činnost místní správy

2.107.700,00

ZMČ vzalo informaci na vědomí.


Bod č. x

Změny rozpočtu – dotace

Předkládá: starosta Kabický

Odbor: EO                                                                                     Zpracovala: Hlubučková

x.1       Informace

Starosta informuje na 8. jednání ZMČ, že RMČ svým usnesením č. 421/21/17 schválila níže uvedené změny rozpočtu:

 1. Rozpočtové opatření č. 41/17

změna rozpočtu

§

Pol.

popis

příjem (Kč)

výdej (Kč)

6330

4137

Neinvestiční účelová dotace

453.600,00

3111

5336

Předškolní zařízení

453.600,00

 1. Rozpočtové opatření č. 42/17

změna rozpočtu

§

Pol.

popis

příjem (Kč)

výdej (Kč)

6330

4137

Neinvestiční účelová dotace

900.400,00

3113

5336

Základní školy

900.400,00

ZMČ vzalo informaci na vědomí.
Bod č. x

Změny rozpočtu – dotace

Předkládá: starosta Kabický

Odbor: EO                                                                                     Zpracovala: Hlubučková

xx.1     Informace

Starosta informuje na 8. jednání ZMČ, že RMČ svým usnesením č. 461/22/17 schválila níže uvedené změny rozpočtu:

 1. Rozpočtové opatření č. 47/17

změna rozpočtu

§

Pol.

popis

příjem (Kč)

výdej (Kč)

6330

4137

Investiční účelová dotace

600.000,00

3421

61xx

Využití volného času dětí a mládeže

600.000,00

 1. Rozpočtové opatření č. 48/17

změna rozpočtu

§

Pol.

popis

příjem (Kč)

výdej (Kč)

6330

4137

Neinvestiční účelová dotace

23.000,00

6118

51xx

Volba prezidenta

23.000,00

 1. Rozpočtové opatření č. 49/17

změna rozpočtu

§

Pol.

Popis

příjem (Kč)

výdej (Kč)

6330

4137

Neinvestiční účelová dotace

4.345.800,00

6330

4137

Investiční účelová dotace

20.645.400,00

3113

5xxx

Základní školy

4.345.800,00

3113

6xxx

Základní školy

20.645.400,00

 1. Rozpočtové opatření č. 51/17

změna rozpočtu

§

Pol.

popis

příjem (Kč)

výdej (Kč)

6330

4137

Neinvestiční účelová dotace

825.500,00

3113

5336

Základní školy

825.500,00

ZMČ vzalo informaci na vědomí.
Bod č. xx

Změny rozpočtu – vlastní úpravy

Předkládá: starosta Kabický

Odbor: EO                                                                                     Zpracovala: Hlubučková

xx.1     Informace

Starosta informuje na 8. jednání ZMČ, že RMČ svým usnesením č. 462/22/17 schválila níže uvedenou změnu rozpočtu:

Rozpočtové opatření č. 50/17

změna rozpočtu

§

Pol.

popis

příjem (Kč)

výdej (Kč)

3399

2xxx

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.pros.

1.000.000,00

3399

5xxx

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.pros.

 

1.000.000,00

ZMČ vzalo informaci na vědomí.
Bod č. x

Poškození dobrého jména MČ Praha 18

Předkládá: starosta Kabický

Odbor: --                                                                                        Zpracoval: Kabický

x.1       Informace

            Starosta informuje na 8. jednání ZMČ, že RMČ svým usnesením č. 475/22/17:

 1. vzala na vědomí omluvu a vyjádření zastupitelky MČ Praha 8 Ing. et Ing. Elišky Vejchodské, Ph.D., k jejímu vystoupení na zasedání ZMČ Praha 8 dne 20.09.2017 ve věci zadávání veřejných zakázek, kdy argumentovala nepravdivými informacemi o veřejné zakázce v rámci projektu MČ Praha 18 „ICT Letňany 2015“.

 2. uložila starostovi požadovat omluvu od tajemníka ÚMČ Praha 8 v souvislosti se zveřejněním nepravdivých informací poskytnutých vedoucím ICT oddělení ÚMČ Praha 8, na základě kterých bylo poškozeno dobré jméno MČ Praha 18.

 3. uložila starostovi podat žádost Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 8 o prošetření pochybení, při kterém bylo poškozeno dobré jméno MČ Praha 18 v souvislosti se zveřejněním nepravdivých informací o zadávání veřejných zakázek, a o písemné stanovisko k dané věci.

  ZMČ vzalo informaci na vědomí.
  Zástupkyně starosty Michaela Řepová

Informace o anketě Deset problémů Letňan

Předkládá: zástupkyně starosty Řepová

Odbor: OSPZ                                                                                              Zpracovala: Zahradníková

xx.1     Informace

Zástupkyně starosty Řepová informuje na 8. jednání ZMČ, že z veřejné diskuze, která se konala 15. května 2017 na letňanské radnici a do níž se zapojili občané           městské části, vzešlo desatero problémů, které si dle účastníků fóra zaslouží největší   pozornost. Tyto problémy byly následně uveřejněny v květnovém vydání Letňanských listů a    prostřednictvím ankety předloženy široké veřejnosti k ověření pořadí důležitosti. Celkem bylo   odevzdáno 189 řádně vyplněných anketních lístků. Z ankety vyplynulo toto pořadí důležitosti             řešení formulovaných témat:

 1.       Zahušťování výstavby (101 hlasů)

 2.       Posílení MHD v oblasti Staré Letňany (46 hlasů)

 3.       Stanovení výškové regulace limitů budov (36 hlasů)

 4.       Parkování mimopražských vozidel na parkovištích v Letňanech (35 hlasů)

5          Zajistit větší bezpečí a ochranu dětí v Letňanech, zejména v okolí škol a v lesoparku, z důvodu distribuce drog (28 hlasů)

      6          Malá četnost vyvážení kontejnerů na tříděný odpad (27 hlasů)

      7          Nedostatečná kapacita v domech pro seniory v celé Praze (24 hlasů)

      8          Zlepšení stravování v základních školách (18 hlasů)

      9          Zřízení oddílu fotbalu a atletiky v Letňanech (13 hlasů)

      10        Nedostatek pediatrů (8 hlasů)

Další podněty k řešení, které občané Letňan uvedli v anketě:

Zrušení prodejny Žabka v Krausově ulici

Zastávka Avia Letňany bez „na znamení“

Přechod přes ulici Veselská u stanice Avia Letňany - 2 hlasy

Znovuzavedení internetu - 2 hlasy

Nedostatečný úklid v okolí zastávek MHD - 3 hlasy

Zahlcení dopravy v době veletrhů a koncertů - 2 hlasy

Větší spolupráce a odezva na podněty a žádosti o pomoc rezidentů při řešení problémů souvisejících se stavbami developerů, které probíhají v Letňanech

MHD v lokalitě „u lesoparku“

Volné pobíhání velkých psů - hlavně v lesoparku

Sběrné nádoby na olej ze smažení

Zbytečné prahy v ulici Beranových

Nesmyslné cyklostezky v jízdních pruzích v ulici Beranových

Neměnit stávající územní plán (při každé minulé změně došlo ke zhoršení stavu pro stávající obyvatele)

Kontejnery na bioodpad

Nedostatečnost služeb a občanské vybavenosti v souvislosti s novou výstavbou (poliklinika, více lékařů, málo přepážek na poště, pekárna, obchody, školy…) - 4 hlasy

Při výstavách v PVA parkování návštěvníků v ulici Tvrdého

Nepořádek na sídlišti - čištění veřejných prostor

Umisťování dětí v MŠ v Letňanech i přes navyšování kapacity - 2 hlasy

Úklid trávníků, když se seká tráva

Nadměrná doprava v ulici Beranových

Zrušení nefunkčního podchodu u zastávky MHD Krausova

Lepší péče o zeleň, stříhání keřů a úklid - je nedostatečná - 4 hlasy

Prodloužení metra do OC Letňany nebo Starých Letňan

Neoddělovat lesopark rušnou komunikací od Letňan - 2 hlasy

Parkování v celé Praze

Zlepšení kvality zastávek MHD - rozbitá skla, poničené lavičky

Zákaz volného pobíhání psů a koček (např. ZŠ Rychnovská)

Častější spoj do zastávky Krausova - bus 195

Nedostatečné financování NNO - oblast kultury a sportu

Zákaz hudební produkce u Letiště Letňany - 2 hlasy

Průchodnost areálu Avie

Parčík 652/35 - bezdomovci, slouží jako WC

Výběžek 629/564 - zarostlá lampa, neposekaná tráva

Trafostanice 652/10 - zlepšení prostředí

V ulici Nepomuckých omezení průjezdu vozidel značkami (jedno)

Stanovení provozní doby hřiště na Staré Návsi a kontrola jejího dodržování

Chybějící propojení Starých Letňan a lesoparku bezpečnou cyklostezkou vhodnou i pro in-line bruslaře

Ponechání lesoparku bez dalších úprav, pouze případně vybudování jednoho dalšího dětského hřiště

V okolí Starých Letňan nejsou kontejnery na el. zařízení

Prodloužení autobusu č. 195

Překračování hlukových limitů (ohňostroje, koncerty) - 3 hlasy

Umístit značku „dej přednost v jízdě“ na křižovatku Rychnovská x Třinecká

Nedostatek parkovacích míst v Letňanech

Častý vjezd kamionů na ul. Beranových od Výstaviště i přes zákaz - kontrola MP

Rozšíření lesoparku

Nedůvodné odstraňování vzrostlých stromů na sídlišti

Úklid psích exkrementů - kontrola majitelů psů MP

Nedostatečný úklid v Letňanech - 2 hlasy

Kromě DPS postavit i domov seniorů v blízkosti zeleně

Navýšení kapacity pošty - 4 hlasy

Soutěž pro ZŠ - upravený vstup do ZŠ (ZŠ Tupolevova - plevelem zarostlé keramické nádoby u vchodu, přerostlé křoví…)

Územní plán - spolupráce s odborníky, architekty, urbanisty

Zprůjezdnit ul. Beranových areálem Avia do Čakovic

Zklidnění dopr. provozu na ul. Tupolevova od nákladní dopravy a autobusů

Výměna a prodloužení protihlukové stěny na ul. Kbelská směr k OMV a snížení rychlosti na 50 km/h - 2 hlasy

Opotřebované a rozbité lavičky u ZŠ Tupolevova

V parku v ul. Bukovecká nepořádek v altánku, nedopalky, sprosté nápisy

Nedostatek praktických lékařů pro dospělé

Zkrášlení příjezdů do Letňan - kruhový objezd u Lidlu, květiny u vjezdu Tupolevova apod.

Zřízení hřbitova - 3 hlasy

Napojení letňanského korza na lesopark, ne jen k ulici Nepomuckých

Metro v prostoru Avie

Nedostatečná kontrola zakázek pro obec

Výměna přístřešků na zastávkách MHD

Nedostatek možnosti nákupu v oblasti Starých Letňan a v novém sídlišti - 2 hlasy

Chybí placené parkoviště

Více odpadkových košů v lesoparku

Průjezd a parkování v ulici Rychnovská - 2 hlasy

ZMČ vzalo informaci na vědomí.


III. Dotazy a podněty členů ZMČ


IV. Závěr

Předsedající ukončil jednání dne 23.10.2017 v xx.xx hodin.

______________________________________________________________________

Zapsala:         Bc. Lucie Kubíčková (poslední č. usnesení 083/Z8/17)

Obdrží:          členové ZMČ (dokumenty dostupné v DMS Alfresco)

předsedové komisí a výborů (e-mailem nebo k vyzvednutí v sekretariátu starosty)

tajemník Ing. Vladislav Gerhard

pov. ved. OKS Jana Hrušková

ved. OHSI Martin Hrádek

ved. OE Ing. Miroslav Kárník

ved. OSM Zuzana Gladišová

pov. ved. OSA Dana Vilingerová

ved. OSPZ Mgr. Markéta Kolářová

ved. OŠKT Bc. Marcela Horešovská

ved. ŽO Bc. Roman Häusler

ved. ODŽP Ing. Jana Káparová

ved. OVÚR Ing. Václav Ryčl

ved. OKT Bc. Lucie Kubíčková

kronika