Bleskovka

Zastupitelé schválili všechny návrhy na obsazení míst v Radě MČ Praha 18, které předložila koalice složená z ODS a Svobodných, ANO, ODA a TOP 09. Starostou Letňan tak byl zvolen Zdeněk Kučera (ANO), v radě ho na pozici místostarosty doplní Pavel Sehnal (ODA), Ondřej Lněnička (ODS a Svobodní) a Iveta Lojková (TOP09), pátým členem rady byl zvolen Martin Halama z ODS a Svobodní.

STR6 DESATERO PROBLEMU 2017 1Městská část Praha 18 v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pořádala 15. května 2017 veřejné projednání Desatera problémů Letňan.

Tohoto setkání se zúčastnilo 63 občanů, včetně zaměstnanců úřadu městské části, zástupců vedení radnice a dalších hostů. Letňanští obyvatelé všech generací si přišli popovídat o problémech, které je trápí, a možnostech jejich řešení.

Celkem se diskutovalo v šesti hlavních oblastech: úřad, občan a služby * problémy očima mládeže * ekonomika, výstavba a strategický rozvoj * školství, sport, kultura a volný čas * bezpečnost, životní prostředí a doprava * zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl.

Do hledání námětů, které je třeba řešit, se podařilo zapojit i letňanskou mládež, jejíž zástupci aktivně diskutovali a byli rovnocennými partnery při hledání nejpalčivějších problémů.

Setkání zahájil starosta MČ Praha 18 Ivan Kabický, který všechny účastníky přivítal a představil zástupce samosprávy. Zástupkyně starosty Michaela Řepová ve své prezentaci přiblížila účastníkům stav řešení problémů, které vzešly z fóra občanů 10 problémů Letňan v roce 2016. Poté převzala slovo za Národní síť Zdravých měst facilitátorka akce Iva Hájková, vysvětlila, jak bude probíhat pracovní část setkání a postarala se o odborný dohled.

Účastníci fóra u jednotlivých stolů vydefinovali řadu problémů, z nichž byly za každou tematickou oblast vybrány dva nejpalčivější, o kterých se závěrem hlasovalo.

Problémy Letňan zformulované na Fóru Zdravé městské části Praha 18 budou ověřeny formou ankety, která probíhá pomocí anketního lístku vloženého do tohoto vydání Letňanských listů (řazeno abecedně):

• Malá četnost vyvážení kontejnerů na tříděný odpad

• Nedostatečná kapacita v domech pro seniory v celé Praze

• Nedostatek pediatrů

• Nezahušťování zástavby

• Omezení využívání letňanských sportovišť pro komerční účely

• Parkování mimopražských vozidel na parkovištích v Letňanech

• Posílení MHD v oblasti Staré Letňany

• Stanovení výškové regulace limitů budov

• Vandalismus na mobiliáři v parku Stará Náves, opotřebované lavičky

• Zajištění většího bezpečí a ochrany dětí v Letňanech z důvodu distribuce drog, a to zejména v okolí škol a v lesoparku

• Zlepšení stravování v základních školách

• Zřízení oddílu fotbalu a atletiky v Letňanech

Zdroj: letnany.cz

 Související článek,  který vydal náš spolek před touto akcí: ZDE