Bleskovka

Zastupitelé schválili všechny návrhy na obsazení míst v Radě MČ Praha 18, které předložila koalice složená z ODS a Svobodných, ANO, ODA a TOP 09. Starostou Letňan tak byl zvolen Zdeněk Kučera (ANO), v radě ho na pozici místostarosty doplní Pavel Sehnal (ODA), Ondřej Lněnička (ODS a Svobodní) a Iveta Lojková (TOP09), pátým členem rady byl zvolen Martin Halama z ODS a Svobodní.

matepravovedetJsou pracovití, pokorní, skromní, stateční… V životě dokázali úžasné věci. Ale jen málokdo ví, jak výjimečnými osobnostmi jsou a jaké jsou výsledky jejich činnosti. Žijí i v Letňanech – možná někde blízko vás… A zaslouží si naše uznání.

Jednou z možností, jak může městská část ocenit příkladné činy svých občanů, je udělení titulu Čestný občan MČ Praha 18 nebo Ceny MČ Praha 18. Pravidla pro udělování těchto morálních ocenění schválilo v loňském roce zastupitelstvo. A u příležitosti letošního 710. výročí založení Letňan by městská část Praha 18 chtěla vybraným významným letňanským osobnostem některou z uvedených cen udělit.

Návrh na udělení čestného občanství nebo ceny městské části můžete předložit i vy, občané. Návrh adresovaný starostovi musí být podán písemně na k tomu určeném formuláři spolu se zdůvodněním k udělení ocenění (tzn. popisem počinu, za který by mělo být ocenění uděleno) a identifikačními údaji nejen vašimi, ale samozřejmě také navrhované osoby, včetně jejího souhlasu. Váš návrh bude starostou předložen k posouzení Radě MČ a v případě jejího kladného stanoviska bude ke konečnému rozhodnutí předložen Zastupitelstvu MČ, jak ukládá zákon.

Zatímco titulem Čestný občan MČ Praha 18 lze ocenit pouze jedince, Cenu MČ Praha 18 lze udělit jednotlivci, kolektivu, organizovaným spolkům a právnickým osobám.

Víte o někom, kdo si zaslouží takové ocenění?

Zašlete (přineste) do konce června t. r. Odboru kancelář starosty MČ Praha 18 vyplněný formulář Návrh na ocenění MČ Praha 18

Zdroj a formulář:zde