Bleskovka

Předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti ZMČ Praha 18 svolává řádné zasedání Výboru na 16. září 2020 od 18.00 hodin Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18. Program jednání: ZDE

Zdravé Letňany

Šest lidí, kterým není lhostejný nepořádek v Letňanech se zúčastnilo v sobotu 8. 4. 2017 celorepublikové  akce „Ukliďme Česko“.  Akci zorganizovala paní Natálie Nováková, členka spolku Zdravé Letňany. Uklidili jsme okolí ulice Krausova a prostor protihlukového valu a také část zeleně u vozovky Tupolevova (těsně u zastávky Trutnovská). Pozor na protihlukovém valu jsme objevili injekce od narkomanů!!!.

Olaf Deutsch, předseda spolku Zdravé Letňany

 

Kopie - alcaponeprst Ve středu 15. 2. 2017  mělo proběhnou mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 18, které navrhlo několik nezávislých zastupitelů a členů SZ.  Dle návrhu mělo zastupitelstvo řešit změny územního Z 2808 Areál Avie (sídliště)  a změny územního plánu Z 2809 odklon komunikace (návrh MČ Kbely). Nicméně, ačkoliv při hlasování byl program zastupitelstva podpořen i hlasy zastupitelů našeho spolku Zdravé Letňany  stále to nebylo dost hlasů aby byl program odsouhlasen a  tak bylo jednání i přes zřejmý nesouhlas občanů zrušeno. Je nutné dodat, že jsem den dopředu za spolek Zdravé Letňany pozval své sousedy z Kolonie u Avie (cca 60 lidí).  Dále se snažil starosta realizovat veřejnou diskuzi a získat od občanů připomínky občanů k návrhům změn územního plánu ale jednání se zvrhlo do nám již známé šablony, které známe z již proběhlých zastupitelstev.  Opět se politikařilo a starosta a exstarosta se opětovaně před občany snažili na toho druhého hodit co nejvíce špíny. / např. vy za to můžete, vy jste o tom věděl a na jednání RMČ jste to odsouhlasil, nebo  vy jste to na RMČ také podpořil/ Myšlena je i ta doba,  kdy oba pánové byli ještě kamarádi. Já jsem na jednání  odbočil od tématu a vysvětlil jsem účastníkům připomínky ke změnám ÚP našeho spolku, které jsem v termínu 6. 2. 2017 předal na MHMP. Dále jsem vyzval účastníky veřejného jednání,  aby své připomínky dali do mé dopisní schránky Choceňská 158, které jsem v pondělí  20. 2. 2017 hromadně předal na MHMP.

související články k tématu:

Předali jsme na MHMP vyjádření ke změnám ÚP

Veřejné jednání ke změnám ÚP


Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z. s.

matepravovedetDne 6. 2. 2017 jsem předal na základě našich stanov na Magistrát hl.m. Prahy – odbor územního rozvoje  negativní připomínky spolku Zdravé Letnany z. s.  k plánovaným  změnám územního plánu v  Areálu Avie a změnám územního plánu k odklonu  odklon komunikace. Současně byl materiál předán na radnice MČ Letňany (7. 2. 2017)  a Čakovic(8. 2. 2017). Dále jsem krátce mluvil se starostou Čakovic, který mne informoval, že negativní stanovisko k územním změnám bude předán na MHMP i z čakovické radnice.

Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z. s.

 

Předané stanovisko spolku Zdravé Letňany z. s. :

Magistrát hl. m. .Prahy
odbor územního rozvoje                                                     

Jungmanova 34/29                                                                                                                                                         

110 21 Praha 1

V Praze dne 1. 2. 2017


Věc: připomínky ke změnám územního Z 2908 Areál Avie a změně územního plánu Z 2809 odklon komunikace (návrh MČ Kbely)


V souladu s veřejnou vyhláškou a oznámením o společném jednání a vystavení 18 celoměstsky významných změn vlny IV, Magistrátu hl.m. Prahy – odbor územního rozvoje, ze dne (datum není na dokumentu uvedeno!!!).  Rovněž na základě veřejné prezentace změn územního plánu, která proběhla 23. 1. 2016 na úřadě Městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany vám sdělujeme níže uvedené připomínky:
1. Návrh změny UP Z 2808 Areál Avie
Spolek Zdravé Letňany z. s. nesouhlasí s návrhem typu kódů míry využití územního plánu míry využití území a to na plochách SV s kódy míry využití území „F“, „G“ a „H“. Navrhujeme snížit míru využití území na „D“, „E“ a „F“. Prezentovaný návrh změny ÚP nebere v úvahu stávající výšku přilehlé zástavby rodinných domů Kolonie u Avie ale ani připravovaný projekt nové výstavby RD, který je plánovaný v rámci rozšíření městské lokality Čakovice u komunikace Tupolevova, protože  zástavba RD v Kolonii u Avie je vysoká maximálně 2. NP. Realizací změny UP Z 2908 by v této oblasti - v Areálu Avie došlo k neúměrnému zatížení tohoto území, bez ohledu na stávající hustotu zástavby.
2. Řešení dopravní situace dle návrhu změny ÚP Z 2808 - Areál Avie
Na uvedené návrhu změny UP Z 2808 byl na presentaci předložen návrh dopravní situace vjezdu a výjezdu do plánovaného sídliště se kterým nesouhlasíme, protože s ohledem na plánovanou realizaci nového sídliště pro 6000 obyvatel, tento návrh neřeší a naopak ještě zhoršuje současnou nedostatečnou kapacitu přetížené dopravní sítě v oblasti Letňan.  Dále nesouhlasíme s návrhem propojení výjezdové komunikace nového sídliště na stávající komunikaci v kolonii a Avie přes ulici Žamberská směrem na páteřní komunikaci Tupolevova. Nevhodně řešené výjezdy z navrhovaného sídliště by pak zvláště v Kolonii a u Avie ale i na komunikace Tupolevova vytvořilo, zvláště pak ve frekventovaných  ranních a odpoledních hodinách, dopravní kolaps.
3. Chybějící plochy OV (ZŠ, MŠ) v návrhu změny ÚP Z 2808
Na veřejné prezentaci změn UP, které proběhla na ÚMČ Praha 18 dne 23. 1. 2016 bylo řečeno, vlastníkem areálu (který je současně žadatelem o změnu ÚP), že areál se bude realizovat po etapách, nebylo však  řečeno v jakém pořadí se budou etapy realizovat. Investor údajně navrhuje, že v jedné etapě dojde ke stavbě základní školy a mateřské školy. V návrhu Z 2808 nejsou konkrétně vyčleněny plochy pro občanské vybavenosti  a z tohoto důvodu považujeme tento návrh za špatný. Upozorňujeme, že ponechat na libovůli investora aby do stavby sídliště pro cca 6000 tisíc obyvatel zahrnul minimálně i stavbu základní školy a mateřské školy je pro další rozvoj Letňan velmi riskantní.
4. Stávající ekologická zátěž v Areálu Avie
Dále upozorňujeme, že navržená změna ÚP Z 2808 nebere v úvahu, že ve stávající oblasti budoucího staveniště sídliště ve stávajícím  Areálu Avie nebyl vyřešen problém staré ekologické zátěže, který vznikl na území Letňan ale i Čakovicích dlouhodobým působením průmyslových areálů s dlouhou historií. Dle informace z MČ Praha 18 se ve výrobních podnicích používali při výrobě uhlovodíky s obsahem chlóru, které se z důvodu špatného zabezpečení dostaly do spodních a povrchových vod.
 
5. Návrh změny ÚP Z 2809 odklon komunikace (návrh MČ Kbely)
S návrhem změny stávající přívodní komunikace nesouhlasíme. Navrhovaná změna není v souladu se stávajícími plánovanými stavebními projekty a z plánu prezentovaného projektu je zřejmé, že navrhovaná komunikace prochází místy, které jsou dle stavebních plánů již zastaveny novou výstavbou.

NA VĚDOMÍ:
ÚMČ Praha Letňany
ÚMČ Praha Čakovice

 Olaf Deutsch
předseda spolku  Zdravé Letňany z.s.
Choceňská 158, Praha 18                    

PSČ 199 00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aviaNa radnici MČ Praha 18 proběhlo veřejné jednání Komise dopravy, životního prostředí.... jednalo se o novém sídlišti (6000 tis. obyvatel) na pozemku  AVIE a obchvatu u Lesoparku.  Spolek Zdravé Letňany z. s.  připravuje nesouhlasný materiál který příští týden předáme na MHMP.

Číst dál: S čím nesouhlasí spolek Zdravé Letňany z.s.

S čím nesouhlasí  spolek  Zdravé Letňany z.s.

A/ Nové sídliště AVIE pro 6000 obyvatel, které začíná u Globusu pokračuje přes stávající autoopravny u ulice Žamberská a dále do celého areálu AVIE

1) nesouhlasíme s výjezdem z nového sídliště pro 6000 obyvatel na páteřní komunikaci Tupolevova přes ulici  Žamberská v  kolonii u AVIE,

2) nesouhlasíme s kodem míry využití H pro zástavbu městského typu 6-8 podlaží + u kolonie u Avie  (zadní vrátnice areálu AVIE, podél komunikace Novosvětská v areálu AVIE,

3) nesouhlasíme s kodem míry využití F pro zástavbu městského typu 4-6 podlaží  od komunikace Žamberská  směrem ke Globusu,  včetně pozemku a autodílnou,

4) upozorňujeme na staré ekologické zátěže v areálu AVIE.

B/ Návrh změn silničního obchvatu u Lesoparku

Nesouhlasím se změnou obchvatu, který přivede auta směrem do Letňan a je veden i přes plánovanou méstskou zástavbu.

Připravujeme  materiál s naším nesouhlasem,  který zašleme na Magistrát hl. m. Prahy v termínu do 22. 2. 2017

Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z. s.

 Další informace  jsou uvedené níže

  

Dobrý večer ,

ačkoliv jsem tuto informaci na webové stránce MČ Praha 18 Letňany nenašel zvu Vás přesto na veřejné jednání Komise dopravy , životního prostředí a územního rozvoje  (viz. níže uvedená emailová komunikace), které se bude konat v pondělí 23. 1.2017 od 17 hodin. Jednat se bude o novém  sídlišti AVIE pro 6 000 lidí a o  obchvatu komunikace u lesoparku. Tato komise je  veřejná a bude se konat v obřadní místnosti radnice. 

Prosím, podívejte se na tento odkaz http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_IV_spj_2/spolecne_jednani.html, konkrétně na číslo změny 2808 a 2809.  Přijďte vyjádřit svůj názor k uvedeným stavbám. 

 

s pozdravem

 

Olaf Deutsch, spolek Zdravé Letňany

Související články:

 

Dobrý den,
posílám Vám informaci od p. Větrovské, která mluvila s p. starostou.

Je nutné svolat na 23.01.2017 v pondělí od 17 hod v obřadní síni společné veřejné jednání komise dopravy, životního prostředí a územního rozvoje.

Projednávat se bude níže uvedené. Prosím Vás o účast.


S pozdravem
 
Ing. Jana Káparová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
ÚMČ Praha 18
Bechyňská 639
199 00 Praha - Letňany
tel: 284 028 184
mob.:731 450 843
fax: 284 028 225
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

From: Martina Větrovská
Sent: Thursday, December 29, 2016 9:35 AM
To: Jana Káparová <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
Subject: FW: Komise 23.01.2017

Drazí kolegové,

níže posílám záležitosti, které budou předmětem projednání komise 23. 1.2017 od 17 hodin, jak jsem Vám již předem avizovala. Tato komise bude veřejná a bude se konat v obřadní místnosti. Prosím tedy o účast všechny.

Prosím, podívejte se na tento odkaz http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_IV_spj_2/spolecne_jednani.html, konkrétně na číslo změny 2808 a 2809. Změna 2808 je změna v areálu AVIA a probíhá už mnoho let a vzhledem k tomu, že je třeba toto území nějak dořešit a mnohokrát se k tomu v minulosti i komise vyjadřovala, tak o této změně asi není pochyb.

Nicméně návrh změny 2809, kterou podala MČ Praha 19 (Kbely), je pro naší MČ nepřijatelná. Snaží se odklonit komunikaci tak, aby procházela především do našeho katastru do prostoru za Avií, kde v minulosti byly zahrádky a teď je tam nová bytová výstavba (rodinné domy a bytové domy – kdo znáte místní názvy tak lokalita u Havraňáku) a zpět na Toužimskou a novou komunikací Polaneckého na Mladoboleslavskou. Protože asi všichni víte jak doprava se severní části okolí Prahy ovlivňuje dopravu v Letňanech, tak si lze představit, že tuto trasu začnou lidé využívat jako jakousi náhradní trasu a pohrne se nám tudy vše, co bude mířit dolů do Hloubětína a okolí. Kbely se tak chtějí zbavit komunikace, která by jim jinak vedla nikoliv středem obce, ale po jejím západním okraji. V obrázku, který je na podkladu stávajícího územního plánu,  je žlutě stávající územní plán, červeně vyznačena trasa, kterou navrhují Kbely, zeleně pak trasa, která by byla z našeho pohledu přijatelnější a bezesporu levnější. Došlo by pouze k mírné úpravě trasy tak, aby stávající navržená komunikace byla lépe napojena na již vybudovanou ulici Polaneckého.  V návrhu změny (viz odkaz) uvidíte přesně kudy je trasa navržena.  Kbely tak řeší návrh změny v neprospěch Letňan.

Na druhém obrázku stávajícího územního plánu je lépe rozlišené i členění ploch podle způsobu jejich využití. Z toho je patrné, že i když by komunikace vedla tak, jak je v naší „zelené“ trase, tak bude bytová výstavba ve Kbelích dostatečně odcloněna plochou zeleně -  v nejbližším místě  se jedná odhadem o 150 metrů. Lze rovněž předpokládat, že podél komunikace bude navržena protihluková stěna, vysazena zeleň či upraven terén tak, aby bytová výstavba v místě neutrpěla.  Takové opatření převedením trasy do naší obytné oblasti možné a řešitelné není.

Všem přeji báječný zbytek roku a v příštím roce jen to nejlepší, spoustu zdraví, klidu a pohody.

Martina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana 17 z 34