Bleskovka

JUNGLE Sport park Letňany, lezení, gymnastika, parkour, jóga i workout to jsou  možnosti pohybového vyžití obyvatel Letňan v novém  sportovním centrum.  Najdete je na adrese Veselská 699.

Zdravé Letňany

sidlitDne 2. 6. 2017 jsem za spolek Zdravé Letňany z. s. předal na Magistrát hl.m. Prahy – odbor územního rozvoje negativní připomínky našeho spolku k plánovaným změnám územního plánu hl. m. Prahy položka č. Z 3036/10,  změna funkčního využití ploch - bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť. (ZDE(pozn. připomínky spolku najdete je na konci článku)

Co nám říká stávající UP a co obsahuje jeho změna?

 

Stávající územní plán

LOKALITA - městská část: Praha 18

- katastrální území: Letňany

- parc. číslo: 600/30, 600/31, 600/32, 600/33, 600/34, 600/35, 600/36, 600/44,

600/47, 602/1, 615, 623, 625, 626/10, 626/6, 626/7, 629/1, 629/263

813/2, 814/4, 600/34

DRUH: změna funkčního využití ploch

PŘEDMĚT: bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť

PLATNÝ STAV V ÚP: parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/,

lesní porosty /LR/,

čistě obytné s kódem míry využití území G /OB-G/,

sportu /SP/,

veřejně prospěšná stavba /VPS/

NAVRHOVANÁ ZMĚNA UP:

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/,

oddechu – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/,

všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/,

popř. zeleň městská a krajinná /ZMK/,

popř. sportu /SP/

PŘEDPKLÁDANÝ ROZSAH: 238789 m2

Co vlastně navrhovaná změna UP pro Letňany znamená:

Na první pohled se příliš nemění, další zástavba bude, ale z UP nám jaksi vypadly veřejně prospěšná stavby, což může být základní škola, mateřská školka atd. Ptám se, máme v Letňanech dostatek škol a mateřských škol? Nemáme. A co takhle dopravní situace, tak jako tak, ať už bude změna schválena, či ne stavba Letňanům samozřejmě neprospěje = zase další napojení na dnes již přetíženou ulici Tupolevova, pozn: jiné řešení možná ani stejně není možné.  Dále se v navrhované změně nemění míra využití území, který je v plánu stanoven na Bod G, co to znamená? Znamená to, že výška postavených budov může být od 4 NP - kompaktní zástavba městského typu4, ale také může být i výška postavených budov 8+ NP - rozvolněná zástavba městského typu2.

Co to ale bude znamenat pro Letňany, když se v této lokalitě postaví stavby 8 NP + bez základních škol a školek s napojením na stávající komunikaci si každý zhodnotí sám. 

Pár informací k míře využití území

Míra využití území

(1) ÚPn obsahuje ve vybraných funkčních plochách regulativy, stanovující max. míru využití území

Bod G

0,25 ≤ 4 0,45 kompaktní zástavba městského typu

40,35 5 0,36 zástavba městského typu3

0,40 6 0,30 0,45 7 0,26 rozvolněná zástavba městského typu2

0,45 8+ 0,23 rozvolněná zástavba městského typu2

•           KOMPAKTNÍ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je tvořena převážně uzavřenými bloky a souvislou uliční frontou.

•           ZÁSTAVBA MÉSTSKÉHO TYPU zahrnuje uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty, tvořící souvislou uliční frontu.

•           ROZVOLNĚNÁ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je území, ve kterém jsou umístěny samostatné stavby, skupiny staveb, nebo stavby v otevřených blocích, které nemusí tvořit souvislou uliční frontu.

Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z. s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magistrát hl. m. Prahy

odbor územního rozvoje                                                    

Jungmanova34/29                                                                                                                                                          110 21 Praha 1

V Praze dne 30. 5. 2017 (předáno na MHMP dne 2. 6. 2017)

Věc: Připomínky ke změně územního plánu hl. m. Prahy č. Z 3036/10, změna funkčního využití ploch - bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť

V souladu s veřejnou vyhláškou – oznámením o vystavení celoměstsky významných změn vlny 10, Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje, ze dne 9. 5. 2017 vám sdělujeme níže uvedené připomínky:

Návrh změny UP Z 3036/10, změna funkčního využití ploch - bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť.

Spolek Zdravé Letňany z. s. nesouhlasí s návrhem změn UP Z 3036/10 v těchto bodech:

-           Nesouhlasíme se zrušením veřejně prospěšné stavby č. 6|ZP|33, Letňany – založení lesoparku a parkových ploch

-           Návrh změny dále nebere v úvahu, že stávající kapacity školských zařízení jsou v současné době v dané lokalitě Letňan již nedostatečné. (viz. poslední zpracovaná Demografická studie MČ Praha 18, Březen 2014 od společnosti „Výzkumy Soukup“, kontakt Tomáš Soukup Šmeralova 4,  Praha – Bubeneč , www.vyzkumysoukup.cz. Proto požadujeme umístění funkčních ploch nebo plovoucích značek pro školská, ev. zdravotnická a sociální zařízení /VV/.

-           Dále požadujeme snížení typu kódů míry využití územního plánu a to z kodu G /OB-G/, na  kódy míry využití území E, KPP 1,1, KZ 0,35, podlažnost do 3 NP, KZP 037 – činžovní vily (viladomy).  Stávající návrh ÚP nebere v úvahu stávající výšku přilehlé stávající zástavby rodinných domů Kolonie u Proseka. Realizací stávajícího UP v dané lokalitě ale i realizací změn UP Z 3036/10 by v této oblasti došlo co do počtu nových obyvatel k neúměrnému zatížení tohoto území.

-           Návrh změny UP dále neřeší dopravní zátěž, nebyl předložen návrh dopravního řešení vjezdu a výjezdu do plánovaného sídliště. Plánovaným nárůstem obyvatel    a dalších aktivit bude zhoršena současná nedostatečná kapacita přetížené komunikační sítě v oblasti Letňan, Čakovic, Proseka a Kbel.  Dále by výjezdy z navrhovaného sídliště na komunikaci Tupolevova vytvořily, zvláště pak ve frekventovaných  ranních a odpoledních hodinách, dopravní kolaps i v lokalitě Čakovice a Kbely.

Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z.s.

Choceňská 158, Praha 18                    

PSČ 199 00

www.zdraveletnany.cz

 ZDROJ :praha-mesto.cz

 

Šest lidí, kterým není lhostejný nepořádek v Letňanech se zúčastnilo v sobotu 8. 4. 2017 celorepublikové  akce „Ukliďme Česko“.  Akci zorganizovala paní Natálie Nováková, členka spolku Zdravé Letňany. Uklidili jsme okolí ulice Krausova a prostor protihlukového valu a také část zeleně u vozovky Tupolevova (těsně u zastávky Trutnovská). Pozor na protihlukovém valu jsme objevili injekce od narkomanů!!!.

Olaf Deutsch, předseda spolku Zdravé Letňany

 

Kopie - alcaponeprst Ve středu 15. 2. 2017  mělo proběhnou mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 18, které navrhlo několik nezávislých zastupitelů a členů SZ.  Dle návrhu mělo zastupitelstvo řešit změny územního Z 2808 Areál Avie (sídliště)  a změny územního plánu Z 2809 odklon komunikace (návrh MČ Kbely). Nicméně, ačkoliv při hlasování byl program zastupitelstva podpořen i hlasy zastupitelů našeho spolku Zdravé Letňany  stále to nebylo dost hlasů aby byl program odsouhlasen a  tak bylo jednání i přes zřejmý nesouhlas občanů zrušeno. Je nutné dodat, že jsem den dopředu za spolek Zdravé Letňany pozval své sousedy z Kolonie u Avie (cca 60 lidí).  Dále se snažil starosta realizovat veřejnou diskuzi a získat od občanů připomínky občanů k návrhům změn územního plánu ale jednání se zvrhlo do nám již známé šablony, které známe z již proběhlých zastupitelstev.  Opět se politikařilo a starosta a exstarosta se opětovaně před občany snažili na toho druhého hodit co nejvíce špíny. / např. vy za to můžete, vy jste o tom věděl a na jednání RMČ jste to odsouhlasil, nebo  vy jste to na RMČ také podpořil/ Myšlena je i ta doba,  kdy oba pánové byli ještě kamarádi. Já jsem na jednání  odbočil od tématu a vysvětlil jsem účastníkům připomínky ke změnám ÚP našeho spolku, které jsem v termínu 6. 2. 2017 předal na MHMP. Dále jsem vyzval účastníky veřejného jednání,  aby své připomínky dali do mé dopisní schránky Choceňská 158, které jsem v pondělí  20. 2. 2017 hromadně předal na MHMP.

související články k tématu:

Předali jsme na MHMP vyjádření ke změnám ÚP

Veřejné jednání ke změnám ÚP


Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z. s.

matepravovedetDne 6. 2. 2017 jsem předal na základě našich stanov na Magistrát hl.m. Prahy – odbor územního rozvoje  negativní připomínky spolku Zdravé Letnany z. s.  k plánovaným  změnám územního plánu v  Areálu Avie a změnám územního plánu k odklonu  odklon komunikace. Současně byl materiál předán na radnice MČ Letňany (7. 2. 2017)  a Čakovic(8. 2. 2017). Dále jsem krátce mluvil se starostou Čakovic, který mne informoval, že negativní stanovisko k územním změnám bude předán na MHMP i z čakovické radnice.

Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z. s.

 

Předané stanovisko spolku Zdravé Letňany z. s. :

Magistrát hl. m. .Prahy
odbor územního rozvoje                                                     

Jungmanova 34/29                                                                                                                                                         

110 21 Praha 1

V Praze dne 1. 2. 2017


Věc: připomínky ke změnám územního Z 2908 Areál Avie a změně územního plánu Z 2809 odklon komunikace (návrh MČ Kbely)


V souladu s veřejnou vyhláškou a oznámením o společném jednání a vystavení 18 celoměstsky významných změn vlny IV, Magistrátu hl.m. Prahy – odbor územního rozvoje, ze dne (datum není na dokumentu uvedeno!!!).  Rovněž na základě veřejné prezentace změn územního plánu, která proběhla 23. 1. 2016 na úřadě Městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany vám sdělujeme níže uvedené připomínky:
1. Návrh změny UP Z 2808 Areál Avie
Spolek Zdravé Letňany z. s. nesouhlasí s návrhem typu kódů míry využití územního plánu míry využití území a to na plochách SV s kódy míry využití území „F“, „G“ a „H“. Navrhujeme snížit míru využití území na „D“, „E“ a „F“. Prezentovaný návrh změny ÚP nebere v úvahu stávající výšku přilehlé zástavby rodinných domů Kolonie u Avie ale ani připravovaný projekt nové výstavby RD, který je plánovaný v rámci rozšíření městské lokality Čakovice u komunikace Tupolevova, protože  zástavba RD v Kolonii u Avie je vysoká maximálně 2. NP. Realizací změny UP Z 2908 by v této oblasti - v Areálu Avie došlo k neúměrnému zatížení tohoto území, bez ohledu na stávající hustotu zástavby.
2. Řešení dopravní situace dle návrhu změny ÚP Z 2808 - Areál Avie
Na uvedené návrhu změny UP Z 2808 byl na presentaci předložen návrh dopravní situace vjezdu a výjezdu do plánovaného sídliště se kterým nesouhlasíme, protože s ohledem na plánovanou realizaci nového sídliště pro 6000 obyvatel, tento návrh neřeší a naopak ještě zhoršuje současnou nedostatečnou kapacitu přetížené dopravní sítě v oblasti Letňan.  Dále nesouhlasíme s návrhem propojení výjezdové komunikace nového sídliště na stávající komunikaci v kolonii a Avie přes ulici Žamberská směrem na páteřní komunikaci Tupolevova. Nevhodně řešené výjezdy z navrhovaného sídliště by pak zvláště v Kolonii a u Avie ale i na komunikace Tupolevova vytvořilo, zvláště pak ve frekventovaných  ranních a odpoledních hodinách, dopravní kolaps.
3. Chybějící plochy OV (ZŠ, MŠ) v návrhu změny ÚP Z 2808
Na veřejné prezentaci změn UP, které proběhla na ÚMČ Praha 18 dne 23. 1. 2016 bylo řečeno, vlastníkem areálu (který je současně žadatelem o změnu ÚP), že areál se bude realizovat po etapách, nebylo však  řečeno v jakém pořadí se budou etapy realizovat. Investor údajně navrhuje, že v jedné etapě dojde ke stavbě základní školy a mateřské školy. V návrhu Z 2808 nejsou konkrétně vyčleněny plochy pro občanské vybavenosti  a z tohoto důvodu považujeme tento návrh za špatný. Upozorňujeme, že ponechat na libovůli investora aby do stavby sídliště pro cca 6000 tisíc obyvatel zahrnul minimálně i stavbu základní školy a mateřské školy je pro další rozvoj Letňan velmi riskantní.
4. Stávající ekologická zátěž v Areálu Avie
Dále upozorňujeme, že navržená změna ÚP Z 2808 nebere v úvahu, že ve stávající oblasti budoucího staveniště sídliště ve stávajícím  Areálu Avie nebyl vyřešen problém staré ekologické zátěže, který vznikl na území Letňan ale i Čakovicích dlouhodobým působením průmyslových areálů s dlouhou historií. Dle informace z MČ Praha 18 se ve výrobních podnicích používali při výrobě uhlovodíky s obsahem chlóru, které se z důvodu špatného zabezpečení dostaly do spodních a povrchových vod.
 
5. Návrh změny ÚP Z 2809 odklon komunikace (návrh MČ Kbely)
S návrhem změny stávající přívodní komunikace nesouhlasíme. Navrhovaná změna není v souladu se stávajícími plánovanými stavebními projekty a z plánu prezentovaného projektu je zřejmé, že navrhovaná komunikace prochází místy, které jsou dle stavebních plánů již zastaveny novou výstavbou.

NA VĚDOMÍ:
ÚMČ Praha Letňany
ÚMČ Praha Čakovice

 Olaf Deutsch
předseda spolku  Zdravé Letňany z.s.
Choceňská 158, Praha 18                    

PSČ 199 00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aviaNa radnici MČ Praha 18 proběhlo veřejné jednání Komise dopravy, životního prostředí.... jednalo se o novém sídlišti (6000 tis. obyvatel) na pozemku  AVIE a obchvatu u Lesoparku.  Spolek Zdravé Letňany z. s.  připravuje nesouhlasný materiál který příští týden předáme na MHMP.

Číst dál: S čím nesouhlasí spolek Zdravé Letňany z.s.

Strana 16 z 33