Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/clients/client4/web10/web/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Zdravé Letňany

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/clients/client4/web10/web/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Bleskovka

Chtěli byste si prověřit řidičskou zdatnost, orientační smysl, znalosti pravidel silničního provozu?Zúčastněte se Rallye večerní Prahou, která se koná 9. a 10. listopadu a startuje z letňanského výstaviště. Další informace a zdroj:ZDE

Zdravé Letňany

matepravovedetProjekt Letňany ICT 2015 je zaměřen na služby směřující k občanům a na podporu efektivního využívání nových technologií pro samosprávu obce. Jednotlivé části projektu zahrnují rozvoj informačních a komunikačních technologií v následujících oblastech:

• Systém pro správu elektronických dokumentů

• Elektronické úřední desky

• Bezdrátové připojení pro pracovníky a návštěvníky úřadu

• SMS brána pro možnost rozesílání rychlých informací

• Mobilní aplikace

 

1. Aplikace pro zasílání informací na úřad – hlášení nepořádku apod.

2. Mobilní Letňanské listy a interaktivní zpravodajství

3. Mobilní úřední deska

4. Místní mapové info

5. Ankety, hlasování, referendum

 

Projekty jsou navrženy s cílem zjednodušit správu informačních technologií a minimalizovat budoucí náklady na provoz a pracovní sílu. S realizací projektů nevznikne požadavek na zvýšení pracovních míst úřadu městské části. Mobilní aplikace, elektronické vývěsní tabule a další projekty přinesou nové technologie přímo k občanům Letňan. Komunikace mezi úřadem a lidmi se zjednoduší a zrychlí.

Zdroj: letnany.cz

Vyjádření spolku Zdravé Letňany z. s.

Číst dál: ICT 2015 - Co to je?

 Kopie alcaponeprstJako jeden z bodů jednání zastupitelstva Městské části Praha 18. které se konalo dne 23. ŘÍJNA 2017 bylo vyhlášení podmínek pro poskytnutí dotací pro rok 2018 v oblasti sportu a volného času s tím, že dotačního řízení je zaměřeno na poskytování služeb letňanským občanům. Považoval jsem za důležité zeptat se místostarosty pana Lercha (ODA) zda se u schválených projektů dělají průběžné kontroly. Dostal jsem odpověď v podobě standartních plků ze kterých jsem se vlastně nic nedozvěděl a proto jsem otázku opakoval, místostarosta Lerch odpověděl, že ANO.

Číst dál: Něco ze ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18

Sysli graf 2013b 1024x640Jak jsem se dozvěděl ze serveru Vikipédia letiště Letňany bylo Národní přírodní památkou ustavena k 1. červnu 2005 vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 184/2005 Sb.   o vyhlášení Letiště Letňany přírodních památkou. Předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého druhu sysla obecného na travnaté ploše letiště Praha Letňany a v jeho okolí. Rozloha NPP byla stanovena na 50,98 h a ochranné pásmo 18,32 ha. Je s podivem, že i když je NPP součástí evropsky významné lokality Praha – Letňany, majitel pozemku plánuje čím dále více megakoncertů a různých akcí a to se souhlasem místní správy ale regionálního pracoviště Správa CHKO Český kras. Jak to dnes vypadá se syslí kolonií se člen našeho spolku dozvěděl přímo u Oddělení druhové ochrany Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11, která se dlouhodobě zabývá sledováním počtu našich syslů a tak jsme se dozvěděli níže uvedené:

………výsledky monitoringu a celkové odhady početnosti právě zpracováváme. V Letňanech je letos bohužel situace velmi špatná, pozorován byl pouze 1 jedinec, celkovou početnost jsme odhadli na 5 zvířat. Chybovou odchylku se moc neodvážím nastavovat, i když samozřejmě při větších číslech bude asi logicky větší, nicméně je asi třeba brát v úvahu i např. rozlohu lokality (v Letňanech opravdu velká plocha a letos jsme např. neprocházeli dráhy, zda jsou tam nory, pouze plochy okolo).

Oddělení druhové ochrany živočichů, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov,

 

Z tohoto zjištění je vidět, že letištní aktivity kriticky ohroženým letňanským syslům moc nesedí. Jak dlouho se Letňany budou chlubit označením Národní přírodní památka?

sysel obecny 107 150x150

Olaf Deutsch, Zdravé Letňany

 

sidlitDne 2. 6. 2017 jsem za spolek Zdravé Letňany z. s. předal na Magistrát hl.m. Prahy – odbor územního rozvoje negativní připomínky našeho spolku k plánovaným změnám územního plánu hl. m. Prahy položka č. Z 3036/10,  změna funkčního využití ploch - bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť. (ZDE(pozn. připomínky spolku najdete je na konci článku)

Co nám říká stávající UP a co obsahuje jeho změna?

 

Stávající územní plán

LOKALITA - městská část: Praha 18

- katastrální území: Letňany

- parc. číslo: 600/30, 600/31, 600/32, 600/33, 600/34, 600/35, 600/36, 600/44,

600/47, 602/1, 615, 623, 625, 626/10, 626/6, 626/7, 629/1, 629/263

813/2, 814/4, 600/34

DRUH: změna funkčního využití ploch

PŘEDMĚT: bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť

PLATNÝ STAV V ÚP: parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/,

lesní porosty /LR/,

čistě obytné s kódem míry využití území G /OB-G/,

sportu /SP/,

veřejně prospěšná stavba /VPS/

NAVRHOVANÁ ZMĚNA UP:

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/,

oddechu – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/,

všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/,

popř. zeleň městská a krajinná /ZMK/,

popř. sportu /SP/

PŘEDPKLÁDANÝ ROZSAH: 238789 m2

Co vlastně navrhovaná změna UP pro Letňany znamená:

Na první pohled se příliš nemění, další zástavba bude, ale z UP nám jaksi vypadly veřejně prospěšná stavby, což může být základní škola, mateřská školka atd. Ptám se, máme v Letňanech dostatek škol a mateřských škol? Nemáme. A co takhle dopravní situace, tak jako tak, ať už bude změna schválena, či ne stavba Letňanům samozřejmě neprospěje = zase další napojení na dnes již přetíženou ulici Tupolevova, pozn: jiné řešení možná ani stejně není možné.  Dále se v navrhované změně nemění míra využití území, který je v plánu stanoven na Bod G, co to znamená? Znamená to, že výška postavených budov může být od 4 NP - kompaktní zástavba městského typu4, ale také může být i výška postavených budov 8+ NP - rozvolněná zástavba městského typu2.

Co to ale bude znamenat pro Letňany, když se v této lokalitě postaví stavby 8 NP + bez základních škol a školek s napojením na stávající komunikaci si každý zhodnotí sám. 

Pár informací k míře využití území

Míra využití území

(1) ÚPn obsahuje ve vybraných funkčních plochách regulativy, stanovující max. míru využití území

Bod G

0,25 ≤ 4 0,45 kompaktní zástavba městského typu

40,35 5 0,36 zástavba městského typu3

0,40 6 0,30 0,45 7 0,26 rozvolněná zástavba městského typu2

0,45 8+ 0,23 rozvolněná zástavba městského typu2

•           KOMPAKTNÍ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je tvořena převážně uzavřenými bloky a souvislou uliční frontou.

•           ZÁSTAVBA MÉSTSKÉHO TYPU zahrnuje uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty, tvořící souvislou uliční frontu.

•           ROZVOLNĚNÁ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je území, ve kterém jsou umístěny samostatné stavby, skupiny staveb, nebo stavby v otevřených blocích, které nemusí tvořit souvislou uliční frontu.

Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z. s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magistrát hl. m. Prahy

odbor územního rozvoje                                                    

Jungmanova34/29                                                                                                                                                          110 21 Praha 1

V Praze dne 30. 5. 2017 (předáno na MHMP dne 2. 6. 2017)

Věc: Připomínky ke změně územního plánu hl. m. Prahy č. Z 3036/10, změna funkčního využití ploch - bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť

V souladu s veřejnou vyhláškou – oznámením o vystavení celoměstsky významných změn vlny 10, Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje, ze dne 9. 5. 2017 vám sdělujeme níže uvedené připomínky:

Návrh změny UP Z 3036/10, změna funkčního využití ploch - bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť.

Spolek Zdravé Letňany z. s. nesouhlasí s návrhem změn UP Z 3036/10 v těchto bodech:

-           Nesouhlasíme se zrušením veřejně prospěšné stavby č. 6|ZP|33, Letňany – založení lesoparku a parkových ploch

-           Návrh změny dále nebere v úvahu, že stávající kapacity školských zařízení jsou v současné době v dané lokalitě Letňan již nedostatečné. (viz. poslední zpracovaná Demografická studie MČ Praha 18, Březen 2014 od společnosti „Výzkumy Soukup“, kontakt Tomáš Soukup Šmeralova 4,  Praha – Bubeneč , www.vyzkumysoukup.cz. Proto požadujeme umístění funkčních ploch nebo plovoucích značek pro školská, ev. zdravotnická a sociální zařízení /VV/.

-           Dále požadujeme snížení typu kódů míry využití územního plánu a to z kodu G /OB-G/, na  kódy míry využití území E, KPP 1,1, KZ 0,35, podlažnost do 3 NP, KZP 037 – činžovní vily (viladomy).  Stávající návrh ÚP nebere v úvahu stávající výšku přilehlé stávající zástavby rodinných domů Kolonie u Proseka. Realizací stávajícího UP v dané lokalitě ale i realizací změn UP Z 3036/10 by v této oblasti došlo co do počtu nových obyvatel k neúměrnému zatížení tohoto území.

-           Návrh změny UP dále neřeší dopravní zátěž, nebyl předložen návrh dopravního řešení vjezdu a výjezdu do plánovaného sídliště. Plánovaným nárůstem obyvatel    a dalších aktivit bude zhoršena současná nedostatečná kapacita přetížené komunikační sítě v oblasti Letňan, Čakovic, Proseka a Kbel.  Dále by výjezdy z navrhovaného sídliště na komunikaci Tupolevova vytvořily, zvláště pak ve frekventovaných  ranních a odpoledních hodinách, dopravní kolaps i v lokalitě Čakovice a Kbely.

Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z.s.

Choceňská 158, Praha 18                    

PSČ 199 00

www.zdraveletnany.cz

 ZDROJ :praha-mesto.cz

 

Šest lidí, kterým není lhostejný nepořádek v Letňanech se zúčastnilo v sobotu 8. 4. 2017 celorepublikové  akce „Ukliďme Česko“.  Akci zorganizovala paní Natálie Nováková, členka spolku Zdravé Letňany. Uklidili jsme okolí ulice Krausova a prostor protihlukového valu a také část zeleně u vozovky Tupolevova (těsně u zastávky Trutnovská). Pozor na protihlukovém valu jsme objevili injekce od narkomanů!!!.

Olaf Deutsch, předseda spolku Zdravé Letňany

 

Strana 11 z 29