Bleskovka

Setkání milovníků piva, prezentace pivovarů a bohatý kulturní program a soutěže pro malé  i velké. MČ Praha 18 připravila další ročník Pivobraní. Sklenku zlatého při zvuků muziky různých žánrů si můžete vychutnat v 20. a 21. září na Staré Návsi.  Plakát ZDE

 

Zdravé Letňany

Stanovy občanského sdružení

 


Článek I.
Úvodní ustanovení


"Občanské sdružení „Zdravé Letňany o.s.“ (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění. Má sídlo v Zdravé Letňany o.s. Kopřivnická 614, Praha 9, 199 00

Článek II.
Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky
3. Sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou."  
4. Sdružení je právnickou osobou.


Článek III.
Cíl činnosti sdružení

1. Ochrana přírody a krajiny,
2. Ochrana životního prostředí,
3. Ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech,
4. Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy,
5. Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
6. Ochrana zeleně v obci, 
7. Péče o území,
8. Organizování vzdělávacích aktivit pro mládež,
9. Zajištění provozu Informačního centra pro mládež (ICM),
10. Zajištění informačních služeb pro veřejnost, 
11. Organizace kulturních, sportovních a společenských akcí,
12. Výroba materiálů souvisejících s osvětovou činností sdružení.

Článek IV.
Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 16-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.
5. Zánik členství
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
e) zánikem sdružení

Článek V.
Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) volit do orgánů sdružení
c) být volen od 18-ti let do orgánů sdružení
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

Článek VI.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) výbor
c) revizní komise
d) kancelář sdružení


Článek VII.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
c) volí na dobu 1 roku členy výboru a revizní komise
d) rozhoduje o zrušení členství
e) rozhoduje o zrušení sdružení
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Článek VIII
Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Výbor má nejméně 3 členy.
3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 1x ročně.
5. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru
b) koordinuje činnost sdružení
c) svolává valnou hromadu
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení
6. Plnou moc mohou dát všichni, kteří jsou oprávnění jednat jménem sdružení”.
7. K zajištění činnosti sdružení výbor zřídí kancelář sdružení.
8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.


Článek IX
   Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
2. Revizní komise má nejméně 3 členy.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti.

Článek X
  Statutární orgán


1.        Statutárním orgánem sdružení je výbor.
2.        Předseda, místopředseda i ostatní členové výboru zastupují sdružení 
           navenek a jednají jeho jménem.
3. Předseda, místopředseda i ostatní členové výboru zastupují sdružení navenek a jednají  jménem sdružení. Nemusejí jednat jménem sdružení společně.

     Článek XI
    Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým majetkem.
2. Zdroji majetku zejména jsou:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

Článek XII
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutím valné hromady
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.


Článek XIII
Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.
2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Praze dne:  ……………………………


Za valnou hromadu:

avie koloieNová Avia je jednou ze čtyř velkých čtvrtí, které se připravují na území Letňan. Čítá zhruba 14 tisíc nových obyvatel. Kontrast prvorepublikových vilek s výstavbou, kterou připravují developeři ve spolupráci s letňanskou radnicí, je nejvíce vidět v Kolonii u Avie, kde by měly nedaleko rodinných domků vyrůst věžáky.  Náš spolek nesouhlasí s touto masivní výstavbou, dokud nebude vyřešeno dopravní napojení (dálniční okruh, obchvat Letňan, tramvajová trať), ale také nové školy, školky, zdravotní střediska a jiné potřebné služby. Investor sice zpracoval smysluplné studie, ale do připravované změny územního plánu nebyly zapracovány.  Může se stát, že investor po schválení změny areál prodá a nový developer pěkné obrázky zahodí do koše. Jen výstavba nové školy, která je bezpodmínečně nutná, by pak včetně pozemku přišla město na astronomických půl miliardy korun.

Tento dopis jsme odeslali na Magistrát. Čím více se nás ozve, tím lépe, připomínky se zasílají do pátku 30. srpna!

Magistrát hl. m. .Prahy  Odbor územního rozvoje  Jungmanova 34/29  110 21 Praha 1

V Praze dne 26. 8. 2019

 

Věc: Připomínky ke změně územního plánu Z 2808/00 – Multifunkční využití areálu Avia Letňany

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., s veřejnou vyhláškou a oznámením o veřejném projednání a vystavení celoměstsky významných změn vlny IV, Magistrátu hl. m. Prahy – odbor územního rozvoje, ze dne 9. 7. 2019; rovněž na základě veřejné prezentace změny územního plánu, která proběhla na Úřadě městské části Praha 18 a veřejného projednání na IPR hl. m. Prahy vám sdělujeme níže uvedené připomínky:

1. Nesoulad změny ÚP Z 2808/00 se Zásadami územního rozvoje  Návrh změny územního plánu nesplňuje podmínky stanovené v Zásadách územního rozvoje hl. města Prahy (transformační oblast T1). Citujeme: „Podmínky pro následné rozhodování o změnách v území:  

a) vytvoření plnohodnotné městské čtvrti včetně občanské vybavenosti a pracovních  příležitostí,

 b) koordinace jednotlivých záměrů,

c) zajištění odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch v povodích vodotečí s nedostatečnými retenčními kapacitami,  

d) zohlednění kvality životního prostředí z pohledu ochrany veřejného zdraví při umísťování obytných a jiných citlivých funkcí, zejména podél železniční trati a podél komunikací s intenzivní dopravou.  Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci:  

a) navrhnout způsob využití a prostorové regulativy odpovídající poloze ve městě a možnostem dopravní obsluhy,  

b) založit vnitřní systémové vazby dopravy, včetně pěší, a zeleně,

c) navrhnout způsob hospodaření s vodou využitím místních územních podmínek pro výstavbu retenčních prostorů na dešťové kanalizaci před jejím vyústěním do vodotečí.“

2. Návrh změny ÚP Z 2808/00 v sousedství Kolonie u Avie  Prezentovaný návrh změny ÚP nebere v úvahu stávající výškovou hladinu přilehlé zástavby rodinných domů Kolonie u Avie, ale ani plánovaný projekt nové výstavby rodinných domů, která je připravovaná v rámci rozšíření městské lokality Čakovice u komunikace Tupolevova. Zástavba RD v Kolonii u Avie je vysoká nanejvýš dvě nadzemní podlaží. Realizací uvedené změny by v Novosvětské ulici vznikla odsazená uliční fronta s výškovým rozdílem nejméně 5 NP. Nyní navrhovaný koeficient míry využití území odpovídá zástavbě na východ od ulice Beranových. Oproti tomu v metropolitním plánu je navržena lépe vyhovující výšková regulace 4 NP. Vysokopodlažní výstavba bude mít zásadní vliv na krajinný ráz.  Tento rozdíl je pro spolek Zdravé Letňany z. s. nepřijatelný a požadujeme návrh změny přepracovat tak, aby navazující zástavba měla stejný charakter rodinných domů se zahradami. Za urbanisticky hodnotnější řešení považujeme vytvoření izolačního pásu o šířce 100 metrů, kde bude soustředěna zeleň, oddechové, sportovní a jiné nerušící aktivity. Podobně je toto území už nyní řešeno na opačné straně Kolonie u Avie v ulici Běloveské.

3. Dopravní řešení dle návrhu změny ÚP Z 2808/00  Vzhledem k tomu, že nová čtvrť bude zahrnovat zhruba 14 tisíc obyvatel, enormně se zvýší tlak na stávající komunikační síť. V Letňanech přibudou tisíce nových aut. Přitom stávající komunikační síť je přetížena. Oproti této skutečnosti nejsou přijata žádná kompenzační opatření.

Požadujeme:  

1) Podmínit výstavbu v areálu zprovozněním severovýchodní části Pražského okruhu, severního obchvatu Čakovic (severně od OC Čakovice) a východního obchvatu Letňan (přes areál Letov).  

2) Podmínit výstavbu v areálu zprovozněním tramvajové trati ze Sídliště Ďáblice do nové čtvrti. Za nejvhodnější řešení považujeme ukončení tramvajové trati až na hranici Prahy a Středočeského kraje, kde by bylo umístěno velké parkoviště P+R. Cestujících z nové zástavby bude tolik, že i samotné autobusy by vytvořily zácpu před příjezdem na metro Letňany. (Podotýkáme, že železniční trať č. 070 má překročenou kapacitu a výstavba prodloužení metra se v současnosti z ekonomických důvodů neplánuje.)  

3) Zachovat, nikoliv rušit plochy pro odstavy a otáčení autobusů. Obratiště autobusů bývalé zastávky Avia-sever, situované uprostřed areálu, je nahrazeno parkem. Nová poloha obratiště u zastávky Avia Letňany (situovaná do křižovatky!) naopak neumožňuje obracení a odstavy páteřních linek s jedno- nebo dvoukloubovými autobusy. Obratiště Avia Letňany má navíc špatnou pěší dostupnost.

 4) Nesouhlasíme se zrušením výjezdu z Kolonie u Avie na Tupolevovu ulici a rušením ploch pro MHD. V rámci uvedené změny územního plánu je zrušen výjezd z Kolonie u Avie do ulice Tupolevovy a nahrazen zelení.  

5) Pro chodce a cyklisty požadujeme zahrnout přímé propojení ulic Žamberské a K Avii v souladu s generelem cyklistické dopravy hl. m. Prahy (celoměstská cyklotrasa A43).  

6) Upozorňujeme, že navrhovaná změna je v rozporu s dopravní studií prezentovanou investorem. Oproti studii je ve změně územního plánu navrženo obnovení průjezdu z Čakovic ulicí Beranových, které přinese obrovskou dopravní zátěž pro Staré Letňany. Naopak nové komunikace navrhované v dopravní studii, ve změně územního plánu nejsou obsaženy.

4. Stávající ekologická zátěž v Areálu Avie  Dále upozorňujeme, že navržená změna nebere v úvahu, že v oblasti budoucího staveniště sídliště ve stávajícím Areálu Avie nebyl vyřešen problém staré ekologické zátěže, který vznikl na území Letňan ale i Čakovic dlouhodobým působením průmyslových areálů s dlouhou historií. Dle informace z ÚMČ Praha 18 se ve výrobních podnicích používaly při výrobě uhlovodíky s obsahem chlóru, které se z důvodu špatného zabezpečení dostaly do spodních a povrchových vod. Tomuto faktu musí být přizpůsobeny plochy pro hospodaření s dešťovou a jinou vodou.

5. Občanská vybavenost nové čtvrti  Změna územního plánu je v rozporu s předloženou zastavovací studií, neboť oproti studii nezahrnuje plochy pro občanskou vybavenost, jako jsou školská a zdravotnická zařízení. Je zvláštní, že za novou školu je vydávaná stávající Střední škola mediální grafiky a tisku. Rovněž zdravotní středisko a jiná zařízení služeb v návrhu nejsou obsažena. Požadujeme jejich doplnění.  

Spolek Zdravé Letňany z. s.  Choceňská 158, Praha 18  Olaf Deutsch, předseda spolku

Sysli graf 2013b 1024x640Ve středu 12. června odpoledne jsme  ve spolupráci s ředitelem a pracovníkem regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody pro Střední Čechy na letňanském letišti hledali aktivní syslí nory, nebo samotné jedince. Jak akce vypadala: v 15. hodin jsme se sešli  u hlavní brány letňanského letiště , obsolvovali  školení od pracovníka letiště ale i od pracovníka agentury. Dále proběhlo dohledávání samotných syslích nor.  Syslíci , ale ani jejich nory jsme nenašli. Poslední sysel asi umřel. Ochránci přírody byli rovněž překvapení, že na prohledávané ploše nebyla ani jedna díra od syslů ale ani od hrabošů. Přijdeme o Naturu 2000?

Související článek: Konec sysla v Letňanech

alcaponeprstBod č. 17  - zastupitelstva MČ Praha 18 , který se bude konat v pondělí 10. 6. 2018 

Smlouva o směně pozemků – Central Group uzavřený investiční fond a.s.

Předkládá: radni Halama

Odbor: OSM Zpracovali: Gladišova, Lněnička

x.1 Usnesení č. xxx/Z3/19

ZMČ schvaluje uzavřeni smlouvy o směně pozemku p.č. 813/2, k.u. Letňany,

o vyměře 5.517 m2, ktery ma ve svěřene spravě MČ Praha 18 za pozemky p.č. 795/8 o

vyměře 281 m2, p.č. 796/2 o vyměře 360 m2, p.č. 527/28 o vyměře 701 m2, ktery

vznikne oddělenim od pozemku p.č. 527/1 na zakladě GP č. 1696-16/2019

potvrzeneho KU pro hlavni město Prahu, dale p.č. 760/169 o vyměře 208 m2 a p.č.

760/342 o vyměře 78 m2, ktere vzniknou oddělenim od pozemku p.č. 760/169 na

zakladě GP č. 1700-25/2019 potvrzeneho KU pro hlavni město Prahu, tz. o celkove

směňovane vyměře 1.628 m2, ktere jsou ve vlastnictvi společnosti Central Group

uzavřeny investični fond a.s., a to bez doplatku v rozdilu cen (hodnot) pozemků

ze strany MČ.

11.2 Důvodová zpráva:

11.2.1 Legislativni podklady:

zakon č. 131/2000 Sb., o hlavnim městě Praze

zakon č. 89/2012 Sb., občansky zakonik

11.2.2 Odůvodněni předkladu:

Společnost Central Group uzavřeny investični fond a.s., IČ 28460120, požadala MČ Praha 18 o směnu pozemku p.č. 813/2 k.u. Letňany o vyměře

5.517 m2, ktery ma ve svěřene spravě MČ Praha 18 za pozemky p.č. 795/8 ovyměře 281 m2, p.č. 796/2 o vyměře 360 m2, p.č. 527/28 o vyměře 701 m2,

ktery vznikne oddělenim od pozemku p.č. 527/1 na zakladě GP č. 1696-16/2019 potvrzeneho KU pro hlavni město Prahu, dale p.č. 760/169 o vyměře 208 m2 a p.č. 760/342 o vyměře 78 m2, ktere vzniknou oddělenim od pozemku p.č. 760/169 na zakladě GP č. 1700-25/2019 potvrzeneho KU pro hlavni město Prahu. Celkova vyměra pozemků nabizenych ke směně je 1.628 m2. Žadajici společnost k doloženi hodnoty (ceny) pozemků předložila znalecke posudky a MČ si nechala vypracovat vlastni posudky. Porovnanim posudků bylo zjištěno, že rozdil v ceně směnovanych pozemků je v obou připadech a společnost Central Group nepožaduje doplatek rozdilu cen pozemků. Sledovanym cilem (učelem) směny je vytvořeni prostoru pro obratiště (točnu) autobusů v lokalitě Letňanske zahrady u zamyšleneho prodlouženi ulice Veselska směrem na Toužimskou. O mimořadnem zajmu občanů a potřebě řešeni situace v danem uzemi svědči i petice „Za lepši podminky v okoli Letňanskych zahrad“, ktera se tyka i zaležitosti řešene navrhovanym usnesenim. Směnna smlouva obsahuje ujednani, že pokud by došlo ke změně uzemniho planu na pozemku parc. č. 813/2, k.u. Letňany, a tento byl určen k vystavbě, zavazuje se společnost Central Group uzavřeny investični fond a.s., doplatit 21 městske časti rozdil v hodnotě ceny pozemku alespoň ve vyši stanovene znaleckym posudkem vyhotoveny znalcem určenym prvnim směňujicim. Znalecky posudek musi zohledňovat průměrnou cenu pozemků v dane lokalitě. Zaměr byl zveřejněn od 20.03.2019 do 05.04.2019 a nesouhlas s timto zaměrem, ktery je přilohou vyjadřil spolek Zdrave Letňany z.s.

 Vyjádření spolku Zdravé Letňany:

Spolek Zdravé Letňany nesouhlasí se záměrem RMČ o směnu pozemku p.č. 813/2 k.u. Letňany o vyměře 5.517 m2, ktery ma ve svěřene spravě MČ Praha 18 za pozemky p.č. 795/8 o vyměře 281 m2, p.č. 796/2 o vyměře 360 m2, p.č. 527/28 o vyměře 701 m2,ktery vznikne oddělenim od pozemku p.č. 527/1 na zakladě GP č. 1696-16/2019 potvrzeneho KU pro hlavni město Prahu, dale p.č. 760/169 o vyměře 208 m2 a p.č. 760/342 o vyměře 78 m2, ktere vzniknou oddělenim od pozemku p.č. 760/169 na zakladě GP č. 1700-25/2019 potvrzeneho KU pro hlavni město Prahu.

Pro Spolek Zdravé Letňany z.s. je nesouhlasných důvodů více, počínaje obecnými a konče čistě finančními.

V obecné rovině je náš pohled na směnu pozemků takový, že jí považujeme za krátkozraké řešení, vůbec nemyslící na možnost v budoucnu ovlivnit územní rozvoj v plánované výstavbě Letňany – západ z pozice jednoho z vlastníků dotčených pozemků. Takto se dobrovolně zbavit důležitého nástroje v jednání s developery je přinejmenším naprostý diletantismus a naivita, pokud za tím nehledáme i jiné úmysly.

Dále bychom se chtěli vyjádřit nesouhlas  s manipulací s  textem a myšlenkou petice občanů Letňanských zahrad,„Za lepši podminky v okoli Letňanskych zahrad“, kterou spolek Zdravé Letňany podpořil.  Předmětný text je uvedenen ve výše uvedeném bodě č. 17 ZMČ Praha 18 a vůbec nesouvisí s touto nevýhodnou výměnou pozemků.  text petice neleznete  zde

beránek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční beránek. Jen těžko si dovedeme představit Velikonoce bez velikonočního beránka. Ten symbolizuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin.  V křesťanství beránek symbolizuje památku na Ježíše Krista, který byl právě jako nevinny, čistý a poslušný beránek obětován a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchů.
Přeji Vám krásné Velikonoce. Olaf Deutsch

Strana 5 z 28