Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Zdravé Letňany

Stanovy občanského sdružení

 


Článek I.
Úvodní ustanovení


"Občanské sdružení „Zdravé Letňany o.s.“ (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění. Má sídlo v Zdravé Letňany o.s. Kopřivnická 614, Praha 9, 199 00

Článek II.
Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky
3. Sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou."  
4. Sdružení je právnickou osobou.


Článek III.
Cíl činnosti sdružení

1. Ochrana přírody a krajiny,
2. Ochrana životního prostředí,
3. Ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech,
4. Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy,
5. Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
6. Ochrana zeleně v obci, 
7. Péče o území,
8. Organizování vzdělávacích aktivit pro mládež,
9. Zajištění provozu Informačního centra pro mládež (ICM),
10. Zajištění informačních služeb pro veřejnost, 
11. Organizace kulturních, sportovních a společenských akcí,
12. Výroba materiálů souvisejících s osvětovou činností sdružení.

Článek IV.
Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 16-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.
5. Zánik členství
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
e) zánikem sdružení

Článek V.
Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) volit do orgánů sdružení
c) být volen od 18-ti let do orgánů sdružení
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

Článek VI.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) výbor
c) revizní komise
d) kancelář sdružení


Článek VII.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
c) volí na dobu 1 roku členy výboru a revizní komise
d) rozhoduje o zrušení členství
e) rozhoduje o zrušení sdružení
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Článek VIII
Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Výbor má nejméně 3 členy.
3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 1x ročně.
5. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru
b) koordinuje činnost sdružení
c) svolává valnou hromadu
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení
6. Plnou moc mohou dát všichni, kteří jsou oprávnění jednat jménem sdružení”.
7. K zajištění činnosti sdružení výbor zřídí kancelář sdružení.
8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.


Článek IX
   Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
2. Revizní komise má nejméně 3 členy.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti.

Článek X
  Statutární orgán


1.        Statutárním orgánem sdružení je výbor.
2.        Předseda, místopředseda i ostatní členové výboru zastupují sdružení 
           navenek a jednají jeho jménem.
3. Předseda, místopředseda i ostatní členové výboru zastupují sdružení navenek a jednají  jménem sdružení. Nemusejí jednat jménem sdružení společně.

     Článek XI
    Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým majetkem.
2. Zdroji majetku zejména jsou:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

Článek XII
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutím valné hromady
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.


Článek XIII
Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.
2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Praze dne:  ……………………………


Za valnou hromadu:

peticePřinášíme Vám  několik málo zpráv z našeho boje proti zástavbě areálu SK Prosek:  V současné době evidujeme necelých 1800 podpisů, což je výborný výsledek, na který můžeme být všichni pyšní. Prosím, pokud u sebe máte ještě nějaké podpisy, prosím hoďte mi je do schránky nebo odneste na jedno z petičních míst. Stále platí pozvání na diskuzi, kterou organizuje MČ Praha 9, ke které jsme vytvořili událost na Facebooku a prosíme, šiřte ji dál, aby se tohoto setkání zúčastnilo co nejvíce lidí, kterým vadí zástavba místo sportovišť. https://www.facebook.com/events/1461902263975206/  Velmi nás potěšilo i nové vydání Letňanských listů, kde naši petici najednou podporuje místostarosta Letňan za ODS Ondřej Lněnička. ❗️ Tento názorový zvrat o 180° nás velmi potěšil, ale budeme pečlivě hlídat, zda doteď největší propagátor změny územního plánu a následného prodeje fotbalových hřišť  dodrží svá slova, přesvědčí své kolegy z rady MČ Praha 18  a společně zrevokují své souhlasné stanovisko. Stejně tak netrpělivě čekáme až na Magistrát hl.m. Prahy dorazí žádost Letňan, aby se sportovišti SK Prosek se počítalo v metropolitním plánu, abychom neřešili podobnou kauzu za 2 roky. ❗️ Tyto sliby nám evidentně potvrdí na Výboru ZMČ pro školství, vzdělávání a sport 20. 1. 2019 od 17:00 hod. v Obřadní síni MČ Praha 18, a zveme všechny, protože jednání výborů je přístupné veřejnosti. Bohužel Praha 18 asi s Prahou 9 nekomunikují a nevěděli, že toto stené téma se bude řešit další den  na radnici Prahy 9.

Co je důležité, že  jsme se dnes sešli s našimi senátory Lukášem Wagenknechtem (Praha 18) a Davidem Smoljakem (Praha 9).  Oba senátoři i nám vyjádřili  podporu a přislíbili další pomoc v našem snažení. Na závěr bychom  vám  chtěli poděkovat za podporu, kterou nám vyjadřujete, za srdíčka na vzkazech, které vhazujete s petičními archy. Těší nás to a asi i proto se nevzdáváme. Děláme, co můžeme, ale je to vše v našem volném čase

 Se sousedským pozdravem,

Milan Balahura a Olaf Deutsch

 www.novyprosek.cz

 foto:   Milan Balahura , Olaf Deutsch , David Smoljak a Lukáš Wagenknecht v U Hubatků.

matepravovedetReagovali jsme  na záměr MČ Praha 18,  který by vyvěšen na úřední desce a v pondělí 6. 1. 2020 jsme předali na podatelnu letošní první nasouhlasné stanovisko. Naše nesouhlasné se týkalo  záměru  č.j.: 34458/2019 OSM  uzavřít dohodu o narovnání s TJ Letov Letňany a SK Tiebreak, (společnost vede člen rady MČ Praha 18 radní ing. Halama) včetně uzavření na ní závislých nájemní smlouvy a pachtovní smlouvy s TJ Letov Letňany, který byl zveřejněn  ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze na úřední desce úřadu MČ Praha 18  na základě usnesení Rady městské části Praha 18 č. 572/23/19 ze dne 20. 12. 2019 Spolek Zdravé Letňany  z. s. nesouhlasí  se záměrem MČ Praha 18  uzavřít dohodu o narovnání s TJ Letov Letňany a SK Tiebreak, včetně uzavření na ní závislé nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 78 m² v objektu Třinecká 650, Praha 9 Letňany a na ní závislé pachtovní smlouvy na pozemky parc.č. 607/2, parc. č. 607/4 a části pozemků parc. č. 607/5 a parc. č. 607/1, vše v k.ú. Letňany se spolkem TJ Letov Letňany IČ 00550396 se sídlem Třinecká 650, Praha 9 Letňany z ohledem na níže uvedené nejasnosti a nesrovnalosti.  Dále konstatujeme, že obecně je celá struktura smluv dosti nejasná, včetně výpočtu pohledávek a odporuje principům dobré veřejné správy, zejména principu nestrannosti a přesvědčivosti. Dále musíme připomenout, že je s podivem, že takto důležitá věc je vyvěšena v době vánočních svátků a dovolených. 

Stanovisko spolku Zdravé Letňany :

 1. Připomínky k DOHODĚ O NAROVNÁNÍ

 • Nebyl předložen podrobný položkový rozpočet investic do tenisových kurtů umístěných na dotčených pozemcích uskutečněných ze strany, který je údajně uveden na straně 27 ve třetím sloupci v řádcích č. 1 až 8 znaleckého posudku, který rovněž nebyl přeložen. Prosíme o doložení

 • Na základě, kterého rozhodnutí či dohody s podpisy všech tří stran bylo projednáno níže uvedené rozdělení investic na -LETOVA částka 4.800.000,-Kč – a TIEBREAKU částkou 116.000,-Kč. Prosíme o doložení.

 • Nebyla předložena dokumentace k (ukončenému?) soudnímu řízení mezi MČP18 a TIEBREAKEM s uvedením náhrady nákladů soudního řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 15 C 201/2016 a v odvolacím řízení u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 13Co 351/2018 v celkové výši 213.494,-Kč (za řízení v prvním stupni ve výši 174.087,-Kč a za řízení ve druhém stupni ve výši 39.407,-Kč). Žádáme o přeložení.

 • Žádáme o přeložení účetního dokladu z částky zaplacené MČP18 ze strany LETOVA ve výši 554.374,-Kč, která je dána jistinou ve výši 392.600,23Kč.

 • Hodnota tenisových kurtů umístěných na dotčených pozemcích byla určena jedním znaleckým posudkem na částku 2.368.680 Kč, (znalecký posudek č. 5 640–12–2019, zhotovitel Česká znalecka, a.s.). Nesouhlasíme s tím, že byla hodnota pozemku ohodnocena pouze jedním znaleckým posudkem. Pro správné určení ceny pozemků je nutné a to jako spolek navrhujeme objednat ještě dva odborné znalecké posudky. Prosíme o doplnění

   Žádáme předložit podklady pro vytvoření a samotnou objednávku pro vyhotovení odborného znaleckého posudku.

 • Žádáme předložit kompletní znalecký posudek + přílohy č. 5 640–12–2019 vyhotovený zhotovitelem Českou znaleckou, a.s., včetně faktury za provedené služby.  

 1. Připomínky ke SMLOUVĚ O NÁJMU

  Doba nájmu Bod 5. 1 návrhu smlouvy

 • Nesouhlasíme, aby doba nájmu byla stanovaná na pevnou dobu určitou na 10 let, a počíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy bez možnosti zrušení smlouvy, navrhujeme pevnou dobu nájmu snížit na 5 let, s roční zkušební dobou.

 • Nesouhlasíme s tím, že po skončení výše uvedené doby nájmu se nájemní smlouva automaticky prodlouží o 3 roky a 10 měsíců, ledaže by nájemce oznámil pronajímateli, že na prodloužení/pokračování této nájemní smlouvy nemá zájem. Tímto bodem se vlastně pronajímá pozemek na dobu 13 let a 10 měsíců. Dle nás se jedná o účelový bod vložený do návrhu smlouvy.

 • Nesouhlasíme s bodem smlouvy 5. 2 Smluvní strany nejsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět dříve než po uplynutí sjednané doby určité nájmu dle této smlouvy, ledaže by došlo k podstatnému porušení smluvních podmínek, protože pronajímatel nemá možnost v případně nutnosti smlouvu zrušit ani v případě, že uhradí nájemci proinvestované finance do zhodnocení areálu.

 • Dále žádáme přeložit níže uvedenou dokumentaci, uvedenou v návrhu smlouvy o nájmu:

  Příloha č. 1 – situační plánek předmětu nájmu

  Příloha č. 3 – položkový výčet uskutečněných investic

  Příloha č. 4 – znalecký posudek ohledně hodnoty tenisových kurtů

  Příloha č. 5 - Drobné úpravy

 1. Připomínky k Pachtovní smlouvě

  Předmět pachtu bod 2.3

  Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že na základě dohody o narovnání má pachtýř za propachtovatelem pohledávku na náhradu hodnoty tenisových kurtů ve výši 2.206.333,50Kč (dále jen „náhrada hodnoty tenisových kurtů“), které dříve vybudoval na pozemcích parc. č. 607/1 část o výměře 2059 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, parc. č. 607/2 o výměře 524 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 607/4 o výměře 1727 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 607/5 část o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, všechny ležící v k.ú. Letňany, obci Praha.

  Žádáme o předložení rozpis pohledávek na náhradu hodnoty tenisových kurtů ve výši 2.206.333,50Kč

   3. Doba pachtu

  - Nesouhlasíme, aby doba pachtu byla stanovaná na pevnou dobu určitou na 10 let, a počíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy bez možnosti zrušení smlouvy, navrhujeme pevnou dobu nájmu snížit na 5 let, s roční zkušební dobou.

  - Nesouhlasíme s tím, že po skončení výše uvedené doby pachtu se pachtovní smlouva automaticky prodlouží o 3 roky a 10 měsíců, ledaže by pachtýř oznámil propachtovateli, že na prodloužení/pokračování této pachtýřské smlouvy nemá zájem. Tímto bodem se vlastně svěřuje pozemek do pachtu na dobu 13 let a 10 měsíců. Dle nás se jedná o účelový bod vložený návrhu smlouvy.

   7. Ukončení a změna pachtu

  Smluvní strany sjednávají, že před uplynutím 10 let sjednané doby určité pachtu dle této smlouvy ji nemohou vypovědět, ledaže by došlo k podstatnému porušení smluvních podmínek. Po uplynutí této doby lze tuto smlouvu vypovědět tuto Smlouvu zejména též v následujících případech, pokud Pachtýř nenapraví porušení ve lhůtě 15 dní od písemné výzvy Propachtovatele:

  Nesouhlasíme s bodem 7. 2 protože v případě nutnosti MČ nemá možnost 13 let pachtovní smlouvu vypovědět, jedná se účelový bod této pachtovní smlouvy

   

 


 

106Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsme požádali MČ Praha 18 o poskytnutí informace o evidenci služebních vozidel v majetku MČ Praha 18, a to jak ve využívání pracovníků orgánů státní správy, ale i orgánů samosprávy. O některých perličkách vás informujeme.

1) Počet ujetých kilometrů od ledna do října 2019 uvolněných zastupitelů bez uvedení jména.

...Škoda Octavia 27 150 Km Škoda Fabia 10 260 Km Škoda Superb 9 685 Km Škoda Octavia 4 215 Km

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

To je snad víc než cesta kolem světa. Přitom většinu povinností mají uvolnění zastupitelé po Letňanech.

2) Uvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 18 nevyplňují žádný záznam o provozu svého předěleného vozidla.

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

Koaliční členové Zastupitelstva MČ Praha 18 nepovažují záznam z provozu služebního vozidla za důležitý a tak o tom kde se auta našich zastupitelů prohánějí, nikdo nemá ani potuchy. Uvolnění zastupitelé jezdí bez závazných obecních pravidel a proto také nikde neuvádějí kdy a kam jedou a také proč tam jedou. Zastupitelé ale opomenuli, že se podpisem v předávacím protokolu přidělených služebních vozidel zavázali, že budou pravidelné vést alespoň evidenci veškerých jízd.

3) Nebyla předložena, ani jedna dohoda o poskytování služebního vozidla k užívání pro soukromé účely.

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

Tak to vypadá, že uvolnění zastupitelé převzatá vozidla nepoužívají pro soukromé účely ale i cesta autem z domova na úřad je soukromá jízda. Podle ujetých kilometrů se domníváme, že některá vozidla se užívají pro soukromé a možná i podnikatelské účely. Dále, pokud se radničních vozidel užívá na základě uzavřené smlouvy pro soukromé účely tak se zvyšuje o procento z ceny vozidla daňový základ uživatele. Zda dochází k daňovému podvodu, to ale zjistí kontrolní výbor ZMČ Praha 18.

4) „Pravidla autoprovozu v podmínkách ÚMČ Praha 18“ platí od května roku 2019.

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

V roce 2019 přesněji 9. května vzešly v platnost nová „Pravidla autoprovozu v podmínkách ÚMČ Praha 18“ ale po důsledném prostudování jsme zjistili, že pravidla platí pouze pro zaměstnance MČ. Z čilé komunikace na našem fb jsme se dozvěděli, že původní návrh pravidel platil i pro naše radní, místostarosty ale i pro starostu ale před vlastním schválením musel tajemník p. Gerhard na příkaz pana ………………. původní, asi i tu správnou verzi pravidel předělat. Co musel tajemník vyškrtnout je všem jasné.

Další nesrovnalosti v používání radničních vozidel, zjistí kontrolní výbor ZMČ Praha 18, kterému poskytneme veškerá naše zjištění.

matepravovedet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ➡️ 3.12.2019 Rada MČ Praha 9 zrušila své souhlasné stanovisko ke změně územního plánu a iniciovala jednání za účasti občanů. Vytvořili jsme událost na Facebooku a prosíme, šiřte to dál, aby se tohoto setkání zúčastnilo co nejvíce lidí, kterým vadí zástavba místo sportovišť. https://www.facebook.com/events/1461902263975206/

➡️Podařilo se nám získat na naši stranu současného senátora zvoleného za Prahu 18 – Lukáše Wagenknechta a senátora zvoleného za Prahu 9 Davida Smoljaka. Je to velká posila do týmu, za kterou děkujeme.

➡️V současné době máme 1560 podpisů❗️ a skoro každý den někdo donese jeden petiční arch (nejčastěji podepsaný celým domem, což je super nápad!). Děkujeme všem, kteří jste se podepsali a všem, kteří šíříte petici dál. Petiční místa také fungují skvělé. Můžete mi prosím napsat, kde jste ještě potkali petiční arch, abych to mohl obejít nebo jestli můžete sami arch vyzvednout a hodit mi do schránky?

➡️O naší iniciativě také vyšla další reportáž na aktuálně.cz https://zpravy.aktualne.cz/…/r~b0b470d6151111ea9ec9ac1f6b2…/

➡️Prosím, abyste v šíření petice nepolevovali. Ještě toho máme hodně před sebou a stále jsou zde lidé, kteří o tomto problému nic neví.

➡️Na závěr bych rád přidal to nejdůležitější, co se nám povedlo v minulých dnech✌️. Podařilo se nám sejít s pražským radním pro školství a sport, kterému jsme odprezentovali fungování sportovního areálu podle SK Prosek a Prahy 18 a poté naší verzi, kde se počítá se zachováním všech sportů, s velkými investicemi a zároveň s rozšířením sportovních aktivit. Pan radní nám slíbil, že naší verzi rozpracuje a zaměří svou pozornost na tento areál.?

Nevzdáváme se a naopak konstruktivně pracujeme, ale potřebujeme k tomu vaší podporu

?. Nestíháme všechno, ale mějte prosím pochopení, že všechny tyto aktivity děláme v našem volném čase.  

předseda petičního výboru Milan Balahura + člen petičního výboru Olaf Deutsch, zastupitel MČ Praha 18

Zdroj: Nový Prosek - petice

Strana 5 z 30