Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Zdravé Letňany

coffeeZdravé Letňany o. s. vás zvou na přednášku a besedu s lékařkou na téma Jíme zdravě?
Lektor: MUDr. Jolana Rambousková, CSc. odborný lektor z 3. Lékařské fakulty UK

kdy: 22. 5. 2013 od 17.30 hodin, vstup zdarma

kde: Prostor Letňany, Křivoklátská 302,

DOPORUČENĚ
 
Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy
Oblastní správa Sever – OS 1200      pro Prahu 8
Poděbradská 185
190 00 Praha 9 
 
PRAHA  2. 5.  2013
 
Žádost o zabezpečení přechodu pro chodce u kolonie u Avie – ulice Tupolevova 
 
obracíme se na Vás s žádostí o zajištění zlepšení bezpečnosti přechodu pro chodce v ulici Tupolevova ( u vjezdu do kolonie u Avie) 
 
                                                                                                                       
Popis stávajícího stavu:
 
pechod avie 5Výše uvedený přechod pro chodce se nachází na ulici Tupolevova,  při vjezdu do  kolonie  u Avie. Před několika lety byla investorem zahájena revitalizace ulice Tupolevova u vjezdu do Letňan u Základní školy a Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525. Rekonstrukce ulice však byla předčasně ukončena u kruhového objezdu ulice Vesecká a tím nedošlo ani k plánované  rekonstrukci výše uvedeného přechodu pro chodce, protože podle původních plánů investora, jak jsem si přečetl v radničním listu měla být oprava  ulice Tupolevova ukončena o 500 metrů dále u kruhového objezdu u ulice Kostelecká. 
 
Výše uvedený nebezpečný přechod pro chodce je vedený přes dvouproudovou silniční komunikaci, není dostatečně osvětlený a chybí zde i zpomalovací prahy.  Přechod má jen jedinou ochranu chodců, jsou to standardní betonové panely položené uprostřed silnice těsně    u přechodu.  Nevýhodou těchto panelů je, že jsou vysoké a projíždějící řidiči za panely nevidí menší dospělé osoby a přecházející děti a to zvláště v ranních hodinách kdy je na podzim a v zimě šero a děti přes tento neosvětlený přechod chodí pravidelně na MHD do školy. 
 
Dále je přechod postavený z dnešního pohledu na velmi špatném místě, protože je situován u původní silniční a pěší komunikace vedoucí do zadní vrátnice pro zaměstnance Avie, která je v současnosti cca 20 let mimo provoz.  Další nevýhodou přechodu je, že je situován těsně za autobusovou zastávkou Trutnovská, která je od loňského roku zastávkou na znamení. Takže velmi často dochází k situaci, že autobus zastávku MHD pouze projíždí a ve velké rychlosti pokračuje dál směrem k přechodu. I z tohoto důvodu je přechod velmi nebezpečný pro přecházející občany, zejména staré lidi a děti, které  jsou touto situací překvapeni a mohou reagovat zmateně, což může vyústit do nebezpečné dopravní situace na této široké vozovce. Navíc zde ještě na této dvouproudé silnici někteří bezohlední řidiči jezdí cca 60-70 kilometrovou rychlostí a mnohdy i ještě vyšší.. 
Vzhledem k tomu že podle MČ Praha 18 bude rekonstrukce Tupolevovy do harmonogramu prací TSK zařazena již v roce 2014, žádáme Vás z výše uvedených důvodů            o zajištění úpravy PD stavby a následné  přesunutí dopravního přechodu pro chodce před zastávku MHD (Trutnovská) k Letňanům  a zabezpečení přechodu citibloky uprostřed přechodů (tzv. ostrůvků) a zpomalovacími prahy tak, aby to umožnilo  snadnější přechodu přes  vozovku. Do této doby žádáme, do doby rekonstrukce o dočasném osazení zpomalovacích prahů u stávajícího přechodu. 
 
Svoje stanovisko zašlete na adresu: 
Zdravé Letňany o.s.
Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9
 
Děkuji předem
 
S pozdravem
Olaf Deutsch
Předseda Zdravé Letňany o.s.
 
Další články.
Žádost o zabezpečení přechodu adresovaná  na MČ Praha 18 zde
Vyjádření MČ Praha 18 zde
D O P O R U Č N Ě 
Úřad MČ Praha 18
odbor výstavby a územního rozhodování, odbor dopravy a životního prostředí                                                    
 Bechyňská 639,                                                                                                                                                          
199 00 Praha 
Praze dne 29. 4. 2013
 
Věc: Oznámení o účastenství občanského sdružení Zdravé Letňany o.s. v řízení                        
č.j   MC18/ 7470/2013 OVÚR, Sp. zn. MC18/227/2013/OVÚR/Ja z 16. 4. 2013 
 
krivokladska 3Ve smyslu § 70 odst. 3 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vám oznamujeme, že jsme účastníky řízení č.j. , MC18/ 7470/2013 OVÚR, Sp. zn. MC18/227/2013/OVÚR/Ja  z 16. 4. 2013 oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby  „novostavba bytového domů při  ulici Křivoklátská s 12-ti nadzemními a 1 podzemním podlažím a dále souvisejících  staveb  vyvolané stavbou tohoto domu: tzn: přípojky, přeložky sítí, komunikace, revitalizace zeleně a zařízení staveniště na pozemcích parc. č. 672/58, 672/55, 672/29, 672/64, 672/48, 672/57, 672/61, 672/59,  672/83, 672/52, 672/108, vše v kat. území Letňany, které zahájil Odbor výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany.                                    
S pozdravem
 
Olaf Deutsch
předseda sdružení  Zdravé Letňany o.s.
Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9
 
Přílohy:
kopie Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 1. 3. 2013
Místní specifikace žádosti: 
Územní obvod MČ Praha 18 – Letňany
Foto místa umístění budoucího bytového domu. 
Zveme vás v úterý  7. května 2013  v 18.00 hodin na  informační hodinku  pro letňanské stavebníky .
 
Lubor-1Informační kancelář pro stavebníky je pracoviště zřízené občanským sdružením Zdravé Letňany o.s., které bude zdarma poskytovat informace a pomáhat letňanským občanům v problematice stavebních prací a letňanských stavebních investic.  Informační koncelář pro stavebníky je zřízena po dohodě s organizací SÉVA PURA s.r.o  v letňanské provozovně Prostor Letňany, Křivoklátská 302. Věnovat se vám bude  Ing.Lubor Pavlíček člen občanského sdružení Zdravé Letňany. o.s.
Informační hodinku pro letňanské občany můžete navštívit  každé úterý vždy první týden v měsíci od 18.00 hodin do 19.00 hodin. 
Prostor Letňany, Křivoklátská 302
 
 
 

{jcomments on}Zdrave_Letnany_zelenaObčanská sdružení Prahy 9 připravují na 30. Května 2013  SOUSEDSKÝ PODVEČER. U příležitosti celosvětového Dne sousedů se dozvíte, co se na Praze 9 děje a chystá, čeká vás malá hra s odměnou pro děti a milé potkání u jezírka v Parku Přátelství, od 17 hodin pořádají občanské iniciativy Krocan, Knoflík, Záchrana Proseka, Zdravé Letňany a ostatní místní občanské iniciativy.

 Občanské sdružení Zdravé Letňany o.s. na tento večer připravují promo stánek, pexesa pro děti a letáčky.  U stánku bude také  přítomen horolezec z Informačního centra pro mládež, který sídlí v  klubu Prostor Letňany. 

Zdroj: krocan

Strana 27 z 30