Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Naše aktivity

Pechod avie 4V pondělí dne 20. 5. 2013  18.00 hodin se zástupci občanského sdružení Zdravé Letňany zúčastnili jednání Dopravní komise MČ Praha 18.  
 
body  jednání  (naše úspěšnost na jednání):
 
a) Změny v projektové dokumentaci plánované rekonstrukce ulice Tupolevova (2014) 
-Přesunutí přechodu pro chodce před zastávku MHD směrem do centra Letňan.  /Komise návrh přesunutí přechodu nepodpořila/
-Osazení zpomalovacích pasů - / dle předchozích jednání byla PD na žádost p.Deutscha  doplněna o  zpomalovací pasy a osvětlení/ 
-Oboustranné osvětlení přechodu pro chodce 
 
b) Dočasné zabezpečení stávajícího přechodu pro chodce do doby rekonstrukce /neprojednáno/
 
c) Změnu dopravního režimu kolonie u Avie -   /Dopravní komise návrh podpořila a budou osazeny značky maximální rychlost 30Km /hod a také dopravní značka zákaz vjezdu vodzidel na 3,5 tuny/
 
Další článek k tomuto tématu: Zápis z jednání Dopravní komise ze dne 20. 5. 2013 ZDE
 
pechod avie 5V pondělí dne 20. 5. 2013  18.00 hodin se zástupci občanského sdružení Zdravé Letňany zúčastní jako hosté jednání Dopravní komise MČ Praha 18.  Na jednání dopravní komise budeme projednávat problematiku nebezpečného přechodu pro chodce, který se nachází na ulici Tupolevova, při vjezdu do  kolonie  u Avie, změnu PD rekonstrukce ulice Tupolevova  a změnu dopravního režimu v kolonii u Avie. 
 
Navrhované body k jednání  (čeho chceme dosáhnout):
 
a) Změny v projektové dokumentaci plánované rekonstrukce ulice Tupolevova (2014)
-Přesunutí přechodu pro chodce před zastávku MHD směrem do centra Letňan.
-Osazení zpomalovacích pasů
-Oboustranné osvětlení přechodu pro chodce
 
b) Dočasné zabezpečení stávajícího přechodu pro chodce do doby rekonstrukce
 
c) Změnu dopravního režimu kolonie u Avie -  (Neprůjezdná uzavřená zóna) 
 
Olaf Deutsch
Předseda Zdravé Letňany o.s.
Související články:
 

coffeeZdravé Letňany o. s. vás zvou na přednášku a besedu s lékařkou na téma Jíme zdravě?
Lektor: MUDr. Jolana Rambousková, CSc. odborný lektor z 3. Lékařské fakulty UK

kdy: 22. 5. 2013 od 17.30 hodin, vstup zdarma

kde: Prostor Letňany, Křivoklátská 302,

DOPORUČENĚ
 
Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy
Oblastní správa Sever – OS 1200      pro Prahu 8
Poděbradská 185
190 00 Praha 9 
 
PRAHA  2. 5.  2013
 
Žádost o zabezpečení přechodu pro chodce u kolonie u Avie – ulice Tupolevova 
 
obracíme se na Vás s žádostí o zajištění zlepšení bezpečnosti přechodu pro chodce v ulici Tupolevova ( u vjezdu do kolonie u Avie) 
 
                                                                                                                       
Popis stávajícího stavu:
 
pechod avie 5Výše uvedený přechod pro chodce se nachází na ulici Tupolevova,  při vjezdu do  kolonie  u Avie. Před několika lety byla investorem zahájena revitalizace ulice Tupolevova u vjezdu do Letňan u Základní školy a Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525. Rekonstrukce ulice však byla předčasně ukončena u kruhového objezdu ulice Vesecká a tím nedošlo ani k plánované  rekonstrukci výše uvedeného přechodu pro chodce, protože podle původních plánů investora, jak jsem si přečetl v radničním listu měla být oprava  ulice Tupolevova ukončena o 500 metrů dále u kruhového objezdu u ulice Kostelecká. 
 
Výše uvedený nebezpečný přechod pro chodce je vedený přes dvouproudovou silniční komunikaci, není dostatečně osvětlený a chybí zde i zpomalovací prahy.  Přechod má jen jedinou ochranu chodců, jsou to standardní betonové panely položené uprostřed silnice těsně    u přechodu.  Nevýhodou těchto panelů je, že jsou vysoké a projíždějící řidiči za panely nevidí menší dospělé osoby a přecházející děti a to zvláště v ranních hodinách kdy je na podzim a v zimě šero a děti přes tento neosvětlený přechod chodí pravidelně na MHD do školy. 
 
Dále je přechod postavený z dnešního pohledu na velmi špatném místě, protože je situován u původní silniční a pěší komunikace vedoucí do zadní vrátnice pro zaměstnance Avie, která je v současnosti cca 20 let mimo provoz.  Další nevýhodou přechodu je, že je situován těsně za autobusovou zastávkou Trutnovská, která je od loňského roku zastávkou na znamení. Takže velmi často dochází k situaci, že autobus zastávku MHD pouze projíždí a ve velké rychlosti pokračuje dál směrem k přechodu. I z tohoto důvodu je přechod velmi nebezpečný pro přecházející občany, zejména staré lidi a děti, které  jsou touto situací překvapeni a mohou reagovat zmateně, což může vyústit do nebezpečné dopravní situace na této široké vozovce. Navíc zde ještě na této dvouproudé silnici někteří bezohlední řidiči jezdí cca 60-70 kilometrovou rychlostí a mnohdy i ještě vyšší.. 
Vzhledem k tomu že podle MČ Praha 18 bude rekonstrukce Tupolevovy do harmonogramu prací TSK zařazena již v roce 2014, žádáme Vás z výše uvedených důvodů            o zajištění úpravy PD stavby a následné  přesunutí dopravního přechodu pro chodce před zastávku MHD (Trutnovská) k Letňanům  a zabezpečení přechodu citibloky uprostřed přechodů (tzv. ostrůvků) a zpomalovacími prahy tak, aby to umožnilo  snadnější přechodu přes  vozovku. Do této doby žádáme, do doby rekonstrukce o dočasném osazení zpomalovacích prahů u stávajícího přechodu. 
 
Svoje stanovisko zašlete na adresu: 
Zdravé Letňany o.s.
Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9
 
Děkuji předem
 
S pozdravem
Olaf Deutsch
Předseda Zdravé Letňany o.s.
 
Další články.
Žádost o zabezpečení přechodu adresovaná  na MČ Praha 18 zde
Vyjádření MČ Praha 18 zde
D O P O R U Č N Ě 
Úřad MČ Praha 18
odbor výstavby a územního rozhodování, odbor dopravy a životního prostředí                                                    
 Bechyňská 639,                                                                                                                                                          
199 00 Praha 
Praze dne 29. 4. 2013
 
Věc: Oznámení o účastenství občanského sdružení Zdravé Letňany o.s. v řízení                        
č.j   MC18/ 7470/2013 OVÚR, Sp. zn. MC18/227/2013/OVÚR/Ja z 16. 4. 2013 
 
krivokladska 3Ve smyslu § 70 odst. 3 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vám oznamujeme, že jsme účastníky řízení č.j. , MC18/ 7470/2013 OVÚR, Sp. zn. MC18/227/2013/OVÚR/Ja  z 16. 4. 2013 oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby  „novostavba bytového domů při  ulici Křivoklátská s 12-ti nadzemními a 1 podzemním podlažím a dále souvisejících  staveb  vyvolané stavbou tohoto domu: tzn: přípojky, přeložky sítí, komunikace, revitalizace zeleně a zařízení staveniště na pozemcích parc. č. 672/58, 672/55, 672/29, 672/64, 672/48, 672/57, 672/61, 672/59,  672/83, 672/52, 672/108, vše v kat. území Letňany, které zahájil Odbor výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany.                                    
S pozdravem
 
Olaf Deutsch
předseda sdružení  Zdravé Letňany o.s.
Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9
 
Přílohy:
kopie Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 1. 3. 2013
Místní specifikace žádosti: 
Územní obvod MČ Praha 18 – Letňany
Foto místa umístění budoucího bytového domu. 

Strana 23 z 26