D O P O R U Č N Ě 
Úřad MČ Praha 18
odbor výstavby a územního rozhodování, odbor dopravy a životního prostředí                                                    
 Bechyňská 639,                                                                                                                                                          
199 00 Praha 
Praze dne 29. 4. 2013
 
Věc: Oznámení o účastenství občanského sdružení Zdravé Letňany o.s. v řízení                        
č.j   MC18/ 7470/2013 OVÚR, Sp. zn. MC18/227/2013/OVÚR/Ja z 16. 4. 2013 
 
krivokladska 3Ve smyslu § 70 odst. 3 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vám oznamujeme, že jsme účastníky řízení č.j. , MC18/ 7470/2013 OVÚR, Sp. zn. MC18/227/2013/OVÚR/Ja  z 16. 4. 2013 oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby  „novostavba bytového domů při  ulici Křivoklátská s 12-ti nadzemními a 1 podzemním podlažím a dále souvisejících  staveb  vyvolané stavbou tohoto domu: tzn: přípojky, přeložky sítí, komunikace, revitalizace zeleně a zařízení staveniště na pozemcích parc. č. 672/58, 672/55, 672/29, 672/64, 672/48, 672/57, 672/61, 672/59,  672/83, 672/52, 672/108, vše v kat. území Letňany, které zahájil Odbor výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany.                                    
S pozdravem
 
Olaf Deutsch
předseda sdružení  Zdravé Letňany o.s.
Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9
 
Přílohy:
kopie Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 1. 3. 2013
Místní specifikace žádosti: 
Územní obvod MČ Praha 18 – Letňany
Foto místa umístění budoucího bytového domu.