Bleskovka

Předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti ZMČ Praha 18 svolává řádné zasedání Výboru na 16. září 2020 od 18.00 hodin Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18. Program jednání: ZDE

sidlitDne 2. 6. 2017 jsem za spolek Zdravé Letňany z. s. předal na Magistrát hl.m. Prahy – odbor územního rozvoje negativní připomínky našeho spolku k plánovaným změnám územního plánu hl. m. Prahy položka č. Z 3036/10,  změna funkčního využití ploch - bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť. (ZDE(pozn. připomínky spolku najdete je na konci článku)

Co nám říká stávající UP a co obsahuje jeho změna?

 

Stávající územní plán

LOKALITA - městská část: Praha 18

- katastrální území: Letňany

- parc. číslo: 600/30, 600/31, 600/32, 600/33, 600/34, 600/35, 600/36, 600/44,

600/47, 602/1, 615, 623, 625, 626/10, 626/6, 626/7, 629/1, 629/263

813/2, 814/4, 600/34

DRUH: změna funkčního využití ploch

PŘEDMĚT: bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť

PLATNÝ STAV V ÚP: parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/,

lesní porosty /LR/,

čistě obytné s kódem míry využití území G /OB-G/,

sportu /SP/,

veřejně prospěšná stavba /VPS/

NAVRHOVANÁ ZMĚNA UP:

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/,

oddechu – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/,

všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/,

popř. zeleň městská a krajinná /ZMK/,

popř. sportu /SP/

PŘEDPKLÁDANÝ ROZSAH: 238789 m2

Co vlastně navrhovaná změna UP pro Letňany znamená:

Na první pohled se příliš nemění, další zástavba bude, ale z UP nám jaksi vypadly veřejně prospěšná stavby, což může být základní škola, mateřská školka atd. Ptám se, máme v Letňanech dostatek škol a mateřských škol? Nemáme. A co takhle dopravní situace, tak jako tak, ať už bude změna schválena, či ne stavba Letňanům samozřejmě neprospěje = zase další napojení na dnes již přetíženou ulici Tupolevova, pozn: jiné řešení možná ani stejně není možné.  Dále se v navrhované změně nemění míra využití území, který je v plánu stanoven na Bod G, co to znamená? Znamená to, že výška postavených budov může být od 4 NP - kompaktní zástavba městského typu4, ale také může být i výška postavených budov 8+ NP - rozvolněná zástavba městského typu2.

Co to ale bude znamenat pro Letňany, když se v této lokalitě postaví stavby 8 NP + bez základních škol a školek s napojením na stávající komunikaci si každý zhodnotí sám. 

Pár informací k míře využití území

Míra využití území

(1) ÚPn obsahuje ve vybraných funkčních plochách regulativy, stanovující max. míru využití území

Bod G

0,25 ≤ 4 0,45 kompaktní zástavba městského typu

40,35 5 0,36 zástavba městského typu3

0,40 6 0,30 0,45 7 0,26 rozvolněná zástavba městského typu2

0,45 8+ 0,23 rozvolněná zástavba městského typu2

•           KOMPAKTNÍ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je tvořena převážně uzavřenými bloky a souvislou uliční frontou.

•           ZÁSTAVBA MÉSTSKÉHO TYPU zahrnuje uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty, tvořící souvislou uliční frontu.

•           ROZVOLNĚNÁ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je území, ve kterém jsou umístěny samostatné stavby, skupiny staveb, nebo stavby v otevřených blocích, které nemusí tvořit souvislou uliční frontu.

Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z. s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magistrát hl. m. Prahy

odbor územního rozvoje                                                    

Jungmanova34/29                                                                                                                                                          110 21 Praha 1

V Praze dne 30. 5. 2017 (předáno na MHMP dne 2. 6. 2017)

Věc: Připomínky ke změně územního plánu hl. m. Prahy č. Z 3036/10, změna funkčního využití ploch - bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť

V souladu s veřejnou vyhláškou – oznámením o vystavení celoměstsky významných změn vlny 10, Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje, ze dne 9. 5. 2017 vám sdělujeme níže uvedené připomínky:

Návrh změny UP Z 3036/10, změna funkčního využití ploch - bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť.

Spolek Zdravé Letňany z. s. nesouhlasí s návrhem změn UP Z 3036/10 v těchto bodech:

-           Nesouhlasíme se zrušením veřejně prospěšné stavby č. 6|ZP|33, Letňany – založení lesoparku a parkových ploch

-           Návrh změny dále nebere v úvahu, že stávající kapacity školských zařízení jsou v současné době v dané lokalitě Letňan již nedostatečné. (viz. poslední zpracovaná Demografická studie MČ Praha 18, Březen 2014 od společnosti „Výzkumy Soukup“, kontakt Tomáš Soukup Šmeralova 4,  Praha – Bubeneč , www.vyzkumysoukup.cz. Proto požadujeme umístění funkčních ploch nebo plovoucích značek pro školská, ev. zdravotnická a sociální zařízení /VV/.

-           Dále požadujeme snížení typu kódů míry využití územního plánu a to z kodu G /OB-G/, na  kódy míry využití území E, KPP 1,1, KZ 0,35, podlažnost do 3 NP, KZP 037 – činžovní vily (viladomy).  Stávající návrh ÚP nebere v úvahu stávající výšku přilehlé stávající zástavby rodinných domů Kolonie u Proseka. Realizací stávajícího UP v dané lokalitě ale i realizací změn UP Z 3036/10 by v této oblasti došlo co do počtu nových obyvatel k neúměrnému zatížení tohoto území.

-           Návrh změny UP dále neřeší dopravní zátěž, nebyl předložen návrh dopravního řešení vjezdu a výjezdu do plánovaného sídliště. Plánovaným nárůstem obyvatel    a dalších aktivit bude zhoršena současná nedostatečná kapacita přetížené komunikační sítě v oblasti Letňan, Čakovic, Proseka a Kbel.  Dále by výjezdy z navrhovaného sídliště na komunikaci Tupolevova vytvořily, zvláště pak ve frekventovaných  ranních a odpoledních hodinách, dopravní kolaps i v lokalitě Čakovice a Kbely.

Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z.s.

Choceňská 158, Praha 18                    

PSČ 199 00

www.zdraveletnany.cz

 ZDROJ :praha-mesto.cz