Občanské sdružení Zdravé Letňany o.s. zažádalo  odbor výstavby a územního rozhodování, odbor dopravy a životního prostředí  Úřadu MČ Praha 18 o volný přístup k informacím ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
panelk_-_barevn_letany
Text žádosti:
Oznamujeme Vám, že Zdravé Letňany o.s. jsou občanským sdružením, jehož jedním  z hlavních poslání je podle stanov je ochrana přírody a krajiny, veřejného zdraví a životního prostředí.  Ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění podáváme tímto žádost o informování o zahajovaných řízeních a zamýšlených zásazích na rok 2013. Žádáme, abychom byli i nadále předem informováni o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které spadají do níže uvedené specifikace.
 
Věcná specifikace žádosti:

stavby a jiné zásahy nebo činnosti, které mohou přímo i nepřímo ovlivnit přírodní prostředí v Letňanech,
výstavba a úpravy místních komunikací a komunikací II. a III. třídy,
výstavba zařízení k využívání a odstraňování odpadů,
stavby, jež mohou závažným způsobem zhoršit životní prostředí občanů MČ Praha 18 - Letňany, zejména zdravotní, hygienické, estetické podmínky jejich bydlení (stavby pro motorismus, parkovací plochy, garáže, čerpací stanice pohonných hmot),
stavby, jejichž realizace by si vyžádala kácení městské zeleně,
stavby, jejichž realizace by přispěla ke zvýšení hlukové zátěže v okolí silničního průtahu u Letňan,
správní řízení, týkající se zásahů do krajinných prvků, jež by mohly změnit nebo snížit krajinný ráz,
řízení (posuzování), týkající významných lokalit zvláště pak lokality rezervace sysla obecného a přírodní lokality místního letňanského letiště,
veškerá výstavba v areálu Avie, která by negativně ovlivnila kvalitu života v Letňanech,
stavby, jejichž realizace by si vyžádala kácení městské zeleně,
výstavby nového míchacího zařízení v Letňanech,
stavby na místním letišti, které by ovlivnili život v Letňanech,
staveb a jiných činností, která mohou přímo i nepřímo ovlivnit lesopark v Letňanech,
ve všech výše uvedených případech tehdy, pokud předmět  řízení  bude souviset se  zamýšlenými záměry dopravních staveb,  průmyslových závodů, areálů a zón, těžby nerostných surovin, sportovních nebo  rekreačních zařízení, hřišť a areálů,  změnami  těchto záměrů,  nebo koncepcemi, které stanoví rámec pro budoucí povolení či uskutečnění takovýchto záměrů,
nové stavby a jiné záměry, které vyžadují územní rozhodnutí, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře a dělení nebo scelování pozemků; především výstavby a úpravy pozemních komunikací, kromě místních a účelových komunikací, výstavby a úpravy zařízení k využívání a odstraňování odpadů, sportovních a rekreačních zařízení na lesních pozemcích, zemědělských pozemcích a mimo zastavěné území Letňan,
všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle § 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).