matepravovedetUvolněný radní Ing. Martin Halama, který má na starosti majetek městské části, infrastrukturu, agendu MA21, protikorupční politiku a spolupráci se společenskými organizacemi a spolky si na poslední zastupitelstvo MČ Praha 18, které proběhlo dne 25. 2. 2019 připravil do jednání zastupitelstva návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v k. ú. Letňany  se společností GawaTel-CZ.  Společnost GawaTel-CZ požádala MČ o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v katastru Letňan. Záměrem společnosti bylo vybudování optických přístupových sítí za účelem poskytování multifunkčních telekomunikačních služeb prostřednictvím technologie FTTH (t. j. vyvedení optického vlákna do každého bytu v dané části Letňan). Po prostudování navržených tras jsme zjistili několik velmi závažných pochybení, a to

• že uvedený návrh tras vedení kabelu ještě neprojednal, respektive nevydal konečné usnesení příslušný kompetentní výbor ZMČ a tak tento návrh byl předán ke schválení zastupitelům bez vědomí předsedy výboru,

• že si návrh předem dostatečně neprostudoval, protože trasa pokládky optokabelu, který společnost GawaTel-CZ  navrhla je veden v zelených plochách bez ohledu na stávající osázenou zeleň ale i budoucí (traviny, keře, stromy). Pravděpodobným důvodem tohoto jednání je dle nás snaha dodavatele stavby maximálně snížit náklady na provedení stavby (poznámka autora: náklady na provedení výkopu v záhonu jsou několikanásobně menší než osazení kabelu do podloží chodníků a dodržení povinnosti uvést vše do původního stavu),

• že do projektu nebylo nenavrženo připojení přilehlých RD a důvod je nejspíš zřejmý, v RD do budoucna nebude dostatek přípojných míst jako v panelové obytné zástavbě. 

Po vysvětlení těchto skutečností zastupitelů za Zdravé Letňany uvolněný radní svůj špatně připravený návrh z jednání zastupitelstva stáhl. V této věci je další otázkou, co vedlo k podání tohoto návrhu bez usnesení příslušného výboru ZMČ, to ponecháme na každém čtenáři….