matepravovedetDne 6. 2. 2017 jsem předal na základě našich stanov na Magistrát hl.m. Prahy – odbor územního rozvoje  negativní připomínky spolku Zdravé Letnany z. s.  k plánovaným  změnám územního plánu v  Areálu Avie a změnám územního plánu k odklonu  odklon komunikace. Současně byl materiál předán na radnice MČ Letňany (7. 2. 2017)  a Čakovic(8. 2. 2017). Dále jsem krátce mluvil se starostou Čakovic, který mne informoval, že negativní stanovisko k územním změnám bude předán na MHMP i z čakovické radnice.

Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z. s.

 

Předané stanovisko spolku Zdravé Letňany z. s. :

Magistrát hl. m. .Prahy
odbor územního rozvoje                                                     

Jungmanova 34/29                                                                                                                                                         

110 21 Praha 1

V Praze dne 1. 2. 2017


Věc: připomínky ke změnám územního Z 2908 Areál Avie a změně územního plánu Z 2809 odklon komunikace (návrh MČ Kbely)


V souladu s veřejnou vyhláškou a oznámením o společném jednání a vystavení 18 celoměstsky významných změn vlny IV, Magistrátu hl.m. Prahy – odbor územního rozvoje, ze dne (datum není na dokumentu uvedeno!!!).  Rovněž na základě veřejné prezentace změn územního plánu, která proběhla 23. 1. 2016 na úřadě Městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany vám sdělujeme níže uvedené připomínky:
1. Návrh změny UP Z 2808 Areál Avie
Spolek Zdravé Letňany z. s. nesouhlasí s návrhem typu kódů míry využití územního plánu míry využití území a to na plochách SV s kódy míry využití území „F“, „G“ a „H“. Navrhujeme snížit míru využití území na „D“, „E“ a „F“. Prezentovaný návrh změny ÚP nebere v úvahu stávající výšku přilehlé zástavby rodinných domů Kolonie u Avie ale ani připravovaný projekt nové výstavby RD, který je plánovaný v rámci rozšíření městské lokality Čakovice u komunikace Tupolevova, protože  zástavba RD v Kolonii u Avie je vysoká maximálně 2. NP. Realizací změny UP Z 2908 by v této oblasti - v Areálu Avie došlo k neúměrnému zatížení tohoto území, bez ohledu na stávající hustotu zástavby.
2. Řešení dopravní situace dle návrhu změny ÚP Z 2808 - Areál Avie
Na uvedené návrhu změny UP Z 2808 byl na presentaci předložen návrh dopravní situace vjezdu a výjezdu do plánovaného sídliště se kterým nesouhlasíme, protože s ohledem na plánovanou realizaci nového sídliště pro 6000 obyvatel, tento návrh neřeší a naopak ještě zhoršuje současnou nedostatečnou kapacitu přetížené dopravní sítě v oblasti Letňan.  Dále nesouhlasíme s návrhem propojení výjezdové komunikace nového sídliště na stávající komunikaci v kolonii a Avie přes ulici Žamberská směrem na páteřní komunikaci Tupolevova. Nevhodně řešené výjezdy z navrhovaného sídliště by pak zvláště v Kolonii a u Avie ale i na komunikace Tupolevova vytvořilo, zvláště pak ve frekventovaných  ranních a odpoledních hodinách, dopravní kolaps.
3. Chybějící plochy OV (ZŠ, MŠ) v návrhu změny ÚP Z 2808
Na veřejné prezentaci změn UP, které proběhla na ÚMČ Praha 18 dne 23. 1. 2016 bylo řečeno, vlastníkem areálu (který je současně žadatelem o změnu ÚP), že areál se bude realizovat po etapách, nebylo však  řečeno v jakém pořadí se budou etapy realizovat. Investor údajně navrhuje, že v jedné etapě dojde ke stavbě základní školy a mateřské školy. V návrhu Z 2808 nejsou konkrétně vyčleněny plochy pro občanské vybavenosti  a z tohoto důvodu považujeme tento návrh za špatný. Upozorňujeme, že ponechat na libovůli investora aby do stavby sídliště pro cca 6000 tisíc obyvatel zahrnul minimálně i stavbu základní školy a mateřské školy je pro další rozvoj Letňan velmi riskantní.
4. Stávající ekologická zátěž v Areálu Avie
Dále upozorňujeme, že navržená změna ÚP Z 2808 nebere v úvahu, že ve stávající oblasti budoucího staveniště sídliště ve stávajícím  Areálu Avie nebyl vyřešen problém staré ekologické zátěže, který vznikl na území Letňan ale i Čakovicích dlouhodobým působením průmyslových areálů s dlouhou historií. Dle informace z MČ Praha 18 se ve výrobních podnicích používali při výrobě uhlovodíky s obsahem chlóru, které se z důvodu špatného zabezpečení dostaly do spodních a povrchových vod.
 
5. Návrh změny ÚP Z 2809 odklon komunikace (návrh MČ Kbely)
S návrhem změny stávající přívodní komunikace nesouhlasíme. Navrhovaná změna není v souladu se stávajícími plánovanými stavebními projekty a z plánu prezentovaného projektu je zřejmé, že navrhovaná komunikace prochází místy, které jsou dle stavebních plánů již zastaveny novou výstavbou.

NA VĚDOMÍ:
ÚMČ Praha Letňany
ÚMČ Praha Čakovice

 Olaf Deutsch
předseda spolku  Zdravé Letňany z.s.
Choceňská 158, Praha 18                    

PSČ 199 00
