Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

statusstudenta2014Jak je to se statusem studenta po maturitě nebo v případě, že maturita nedopadne? Kdy status vzniká, zaniká a důležité termíny, které se vyplatí sledovat, najdete také v přehledné podobě jako tabulku u článku. Status studenta znamená až do 26. narozenin: zdravotní pojištění placené státem, rodinné přídavky, daňové úlevy, sociální dávky, studentské slevy na dopravu a další výhody.

Na co se nejčastěji ptáte

Jak je to s důchodovým pojištěním?

Od 18. let za vás stát neplatí pojistné a doba studia se nepočítá do nároku na důchod. Důchodové pojištění můžete platit dobrovolně, v rámci samostatné výdělečné činnosti nebo v zaměstnání (minimální pojistné 2015 činí 1863 Kč, u dobrovolného pojistného jde o 1996 Kč, u dohody o pracovní činnosti platíte pojistné od příjmu 2500 Kč měsíčně, u dohody o provedení práce od příjmu 10000 Kč měsíčně).

Do kdy jsem studentem po maturitní zkoušce?

Do 31. 8., pokud o prázdninách celý měsíc nevykonáváte výdělečnou činnost v rozsahu, která zakládá účast na nemocenském pojištění nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti/při rekvalifikaci. Výjimkou je případ, kdy se ve stejném kalendářním roce stanete studentem VŠ.

Co když ze zdravotních důvodů jdu na náhradní termín maturitní zkoušky?

Jste studentem do dne vykonání zkoušky.

Co když neudělám maturitu a půjdu na opravný termín?

Jste studentem do 31. 8.

Na vysokou jsem se nedostal, kde jinde získám status studenta?

Můžete se přihlásit na SŠ nebo VOŠ - uzávěrka přihlášek je sice obvykle do května, ale hodně škol vypisuje další kola přijímacího řízení. Pozor v případě výdělečné činnosti nebo pobírání podpory, jak píšeme dále v článku. Můžete se také přihlásit na denní pomaturitní jazykové studium, viz další dotaz zde v článku. Případně máte možnost se přihlásit na jinou VŠ. Přehled dalších kol přijímání přihlášek najdete v tomto článku.

Mohu nastoupit na vysokou i později?

Ano, z hlediska zákona se za soustavnou přípravu považuje také doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu.

Jak je to s pomaturitním studiem jazyků?

Aby vám zůstal status studenta, musíte se do pomaturitního studia přihlásit do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce. Škola musí mít akreditaci MŠMT, ve skupině by nemělo být více než 18 studentů, musí jít o denní studium nejméně 20 45minutových vyučovacích hodin po celý školní rok.

Mám v přípravném kurzu status studenta?

Pokud nejde o kurz v kombinaci s pomaturitním jazykovým studiem, status studenta vám nezůstane.

Mohu se jako student evidovat na ÚP?

Ano, na podporu v nezaměstnanosti ovšem máte nárok pouze v případě, pokud jste za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli důchodové pojištění (nebo jej odváděl zaměstnavatel). U jiné než denní formy studia na SŠ nebo VOŠ v případě nároku na podporu ztrácíte status studenta.

Mohu při studiu pracovat a neztratím status studenta?

U denního studia SŠ a VOŠ a libovolného studia na VŠ v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu zákon výdělečnou činnost nebo podporu v nezaměstnanosti neřeší. Výjimky stanovuje u jiného než denního studia SŠ nebo VOŠ a v případě ukončení studia SŠ a VŠ (§ 12, 13 a 14 zákona 117/1995 Sb.).

Co když nesplním podmínky VŠ studia?

Pak jste studentem do dne, který stanoví studijní a zkušební řád dané školy.

Co obnáší status studenta

Status studenta = studentské výhody.

Výhody získáváte jako student denního studia na SŠ a VOŠ a libovolného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na VŠ. Za studium na SŠ se z hlediska zákona považuje také jednoleté denní studium jazyků, tzv. pomaturitní studium. U jiného než denního studia na SŠ a VOŠ status máte v případě, že nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

  1. Zdravotní pojištění: úhrada státem do dovršení 26. roku
  2. Daňové výhody: sleva na dani z příjmu 4 020 Kč do dovršení 26. roku, u doktorského prezenčního studia až do 28 let, sleva na dítě do 26. roku
  3. Sociální dávky (přídavky aj.) do 26. roku věku
  4. Slevy v dopravě, kultuře a podobně

Kdy status vzniká

Pokud je vám do 26 let, status vzniká (nebo se obnovuje) dnem zápisu do studia. Informaci o tom, kterých typů studia se to týká, najdete v předchozím odstavci. U pomaturitního studia musíte zahájit studium do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce či absolutoriu, musí jít o denní studium nejméně 20 45minutových vyučovacích hodin týdně po dobu celého školního roku, v kurzu musí být nejvýše 18 studentů a musí se jednat o akreditovanou instituci (přehled oprávněných institucí naleznete zde).

Kdy status zaniká

Dosažením 26. roku věku

Úspěšným absolvováním školy - za absolventy SŠ a VOŠ hradí pojištění stát do konce prázdnin (31.8.), u VOŠ s 3,5letým programem a absolutoriem v lednu je pojištění hrazeno do ledna, u VŠ měsíc po závěrečných státních zkouškách. Pokud ale celý měsíc vykonáváte výdělečnou činnost nebo pobíráte podporu a nestanete se v témže roce studentem VŠ, ztrácíte status studenta.

Opravné termíny maturity a absolutoria - u opravných termínů (maturita, absolutorium) je student považován za nezaopatřené dítě do 31.8. U náhradního termínu, kde student ze zdravotních důvodů nevykonal zkoušku v řádném termínu, trvá status studenta až do dne vykonání zkoušky.

Zanechání studia VŠ, SŠ nebo VOŠ - ztrácíte status studenta dnem, kdy bylo doručeno písemné prohlášení o zanechání studia, u SŠ i VOŠ může jít o pozdější datum, které je uvedeno v písemném prohlášení

Vyloučení ze studia VŠ (za podvodné jednání při přijímání ke studiu a disciplinární přestupky) - studentem přestáváte být dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci

Vyloučení ze studia SŠ - pokud 5 vyučovacích dnů chybíte bez řádné omluvy (týká se studentů s ukončenou povinnou školní docházkou), vyzve ředitel vás nebo zákonného zástupce k doložení důvodu, jestliže do 10 dnů od doručení nenastoupíte nebo nedodáte omluvu, dle zákona jste posledním dnem lhůty zanechali studia

Vyloučení ze studia VOŠ - pokud 20 vyučovacích dní chybíte bez řádné omluvy, vyzve vás ředitel písemně k doložení důvodu, pokud do 3 týdnů od doručení výzvy nenastoupíte nebo nedodáte omluvu, má se za to, že posledním dnem lhůty zanecháváte studia

Přerušením studia - za podmínek daných předpisy VŠ (studijní a zkušební řád) můžete studium i opakovaně přerušit, po dobu přerušení nejste studentem. Opětovným zápisem do studia se studentem opět stáváte, při splnění podmínky do 26 let věku.

Pobyt v zahraničí

Zahraniční výjezd za účelem výdělečné činnosti nemusíte oznamovat ČSSZ, můžete se přihlásit k dobrovolnému pojištění, viz níže. Podmínky zaměstnávání, registrace a platby pojistného musíte zjistit u příslušných zahraničních institucí, kontakty na úřady v zemích EU najdete zde.

Jak je to se sociálním pojištěním

Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z nemocenského, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Od roku 2010 už není student starší 18 let důchodově pojištěn

Jakmile dosáhnete 18 let, přestáváte jako student být důchodově pojištěn. Pojistné už za vás nehradí stát. Pokud nevykonáváte výdělečnou činnost, nemusíte pojistné odvádět, ale roky strávené studiem se nepočítají do nároku na důchod. Jako studenti také nemáte nárok na dávky nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství a pod., jelikož nejste účastni nemocenského pojištění.

Jak si můžete pojistné zajistit

Pojistné můžete platit dobrovolně (min. pojistné 2015 je 1 863 Kč, min. sazba u dobrovolného pojistného je 1 996 Kč dle zdroje zde). Přihlašujete se na ČSSZ.

Pokud nastoupíte do zaměstnání, přihlášení provádí a pojistné odvádí zaměstnavatel. Pojistné se týká i dohod, DPČ od příjmu 2 500 Kč, DPP od příjmu 10 000 Kč.

Začnete-li podnikat, jste jako studenti považováni za osoby samostatně výdělečně činné s vedlejší činností. Důchodové pojištění platíte za předpokladu, že daňový základ přesáhl v roce 2014 63 865 Kč (částka se snižuje o 1/12, pokud jste v daném měsíci nevykonávali činnost). Nemocenské pojištění je dobrovolné, pokud se nepřihlásíte, účast na něm nevzniká.

Evidence na ÚP. Na podporu v nezaměstnanosti ovšem máte nárok pouze v případě, pokud jste za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli důchodové pojištění (nebo jej odváděl zaměstnavatel), viz náš článek zde.

Zdravotní pojištění

Změnu na zdravotní pojišťovně hlásí při vašem nástupu do studia daná škola.

Pokud přesáhnete 26. rok nebo školu ukončíte aniž byste nastoupili do zaměstnání nebo se neevidujete na úřadu práce, hlásíte změnu pojišťovně vy a nahlašujete se jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Pojistné je v tomto roce 1 242 Kč měsíčně.

V případě brigád se i u DPP zdravotní pojištění odvádí, a to od příjmu 10 000 Kč, u praktického výcviku se pojistné neodvádí (příjmy z "praxe" jsou v r. 2014 osvobozeny také od daně z příjmů).

Zdroj: http://www.vyssiodborneskoly.com/vystudovat-vos-a-co-dal/status-studenta-2014-a-2015