Nadace Sophia

Nadace Sophia všestranně podporuje vzdělávání těmito formami: •podporou vzdělávacích akcí, seminářů a školení •vytvářením a poskytováním stipendií •podporou stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a v zahraničí •podporou publikační činnosti •podporou vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů Podpora je určena především pro střední a vysoké školy a jejich studenty, ale i další instituce či firmy působící v oblasti vzdělávání.  Výše jednotlivého nadačního příspěvku není žádným způsobem omezena. Jeho výši stanovuje správní rada na základě písemné přihlášky žadatele a s přihlédnutím k naplnění cílů nadace.

Uzávěrka pro podání žádostí o příspěvek je 31. 8. 2014.

Více podrobností naleznete na webových stránkách nadace: www.nadacesophia.cz

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Prostřednictvím svých projektů se podpoře vzdělání věnuje i Nadační fond Livie a Václava Klausových. Poskytuje stipendia, příspěvky na zájmové kroužky, jazykové kurzy nebo na získání řidičského průkazu. Významně také podporuje výuku práce na počítači pro seniory a nezapomíná ani na pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.

20. 8. 2014 je uzávěrka pro podání žádosti do projektu Stipendia.

Nadační fond poskytuje stipendia studentům, občanům České republiky do dovršení 26 let, kterým jejich sociální situace ztěžuje studium.  Stipendium slouží k podpoře studia na tuzemských školách všech typů a zaměření. Ve všech případech je kladen maximální zřetel na vlastní motivaci studentů. Stipendium je přiděleno na celý školní rok. Příspěvky jsou vypláceny v měsíčních splátkách a slouží k platbě internátu, koleje, jízdného do školy, obědů. Stipendijní program je otevřen i dětem z dětských domovů, které po maturitě pokračují ve studiu na vysoké škole. Nadační fond požaduje od svých stipendistů zprávy o výsledcích studia.

Více podrobností naleznete na webových stránkách nadace: www.nadacnifondklausovych.cz.

Zdroj: NICM