Bleskovka

Za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 bude v roce 2018 organizován sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Podrobné informace najdete na webových stránkách radnice městské části Letňany. ZDE

sidlitDne 2. 6. 2017 jsem za spolek Zdravé Letňany z. s. předal na Magistrát hl.m. Prahy – odbor územního rozvoje negativní připomínky našeho spolku k plánovaným změnám územního plánu hl. m. Prahy položka č. Z 3036/10,  změna funkčního využití ploch - bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť. (ZDE(pozn. připomínky spolku najdete je na konci článku)

Co nám říká stávající UP a co obsahuje jeho změna?

 

Stávající územní plán

LOKALITA - městská část: Praha 18

- katastrální území: Letňany

- parc. číslo: 600/30, 600/31, 600/32, 600/33, 600/34, 600/35, 600/36, 600/44,

600/47, 602/1, 615, 623, 625, 626/10, 626/6, 626/7, 629/1, 629/263

813/2, 814/4, 600/34

DRUH: změna funkčního využití ploch

PŘEDMĚT: bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť

PLATNÝ STAV V ÚP: parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/,

lesní porosty /LR/,

čistě obytné s kódem míry využití území G /OB-G/,

sportu /SP/,

veřejně prospěšná stavba /VPS/

NAVRHOVANÁ ZMĚNA UP:

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/,

oddechu – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/,

všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/,

popř. zeleň městská a krajinná /ZMK/,

popř. sportu /SP/

PŘEDPKLÁDANÝ ROZSAH: 238789 m2

Co vlastně navrhovaná změna UP pro Letňany znamená:

Na první pohled se příliš nemění, další zástavba bude, ale z UP nám jaksi vypadly veřejně prospěšná stavby, což může být základní škola, mateřská školka atd. Ptám se, máme v Letňanech dostatek škol a mateřských škol? Nemáme. A co takhle dopravní situace, tak jako tak, ať už bude změna schválena, či ne stavba Letňanům samozřejmě neprospěje = zase další napojení na dnes již přetíženou ulici Tupolevova, pozn: jiné řešení možná ani stejně není možné.  Dále se v navrhované změně nemění míra využití území, který je v plánu stanoven na Bod G, co to znamená? Znamená to, že výška postavených budov může být od 4 NP - kompaktní zástavba městského typu4, ale také může být i výška postavených budov 8+ NP - rozvolněná zástavba městského typu2.

Co to ale bude znamenat pro Letňany, když se v této lokalitě postaví stavby 8 NP + bez základních škol a školek s napojením na stávající komunikaci si každý zhodnotí sám. 

Pár informací k míře využití území

Míra využití území

(1) ÚPn obsahuje ve vybraných funkčních plochách regulativy, stanovující max. míru využití území

Bod G

0,25 ≤ 4 0,45 kompaktní zástavba městského typu

40,35 5 0,36 zástavba městského typu3

0,40 6 0,30 0,45 7 0,26 rozvolněná zástavba městského typu2

0,45 8+ 0,23 rozvolněná zástavba městského typu2

•           KOMPAKTNÍ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je tvořena převážně uzavřenými bloky a souvislou uliční frontou.

•           ZÁSTAVBA MÉSTSKÉHO TYPU zahrnuje uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty, tvořící souvislou uliční frontu.

•           ROZVOLNĚNÁ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je území, ve kterém jsou umístěny samostatné stavby, skupiny staveb, nebo stavby v otevřených blocích, které nemusí tvořit souvislou uliční frontu.

Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z. s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magistrát hl. m. Prahy

odbor územního rozvoje                                                    

Jungmanova34/29                                                                                                                                                          110 21 Praha 1

V Praze dne 30. 5. 2017 (předáno na MHMP dne 2. 6. 2017)

Věc: Připomínky ke změně územního plánu hl. m. Prahy č. Z 3036/10, změna funkčního využití ploch - bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť

V souladu s veřejnou vyhláškou – oznámením o vystavení celoměstsky významných změn vlny 10, Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje, ze dne 9. 5. 2017 vám sdělujeme níže uvedené připomínky:

Návrh změny UP Z 3036/10, změna funkčního využití ploch - bytová výstavba, výstavba komplexu sportovišť.

Spolek Zdravé Letňany z. s. nesouhlasí s návrhem změn UP Z 3036/10 v těchto bodech:

-           Nesouhlasíme se zrušením veřejně prospěšné stavby č. 6|ZP|33, Letňany – založení lesoparku a parkových ploch

-           Návrh změny dále nebere v úvahu, že stávající kapacity školských zařízení jsou v současné době v dané lokalitě Letňan již nedostatečné. (viz. poslední zpracovaná Demografická studie MČ Praha 18, Březen 2014 od společnosti „Výzkumy Soukup“, kontakt Tomáš Soukup Šmeralova 4,  Praha – Bubeneč , www.vyzkumysoukup.cz. Proto požadujeme umístění funkčních ploch nebo plovoucích značek pro školská, ev. zdravotnická a sociální zařízení /VV/.

-           Dále požadujeme snížení typu kódů míry využití územního plánu a to z kodu G /OB-G/, na  kódy míry využití území E, KPP 1,1, KZ 0,35, podlažnost do 3 NP, KZP 037 – činžovní vily (viladomy).  Stávající návrh ÚP nebere v úvahu stávající výšku přilehlé stávající zástavby rodinných domů Kolonie u Proseka. Realizací stávajícího UP v dané lokalitě ale i realizací změn UP Z 3036/10 by v této oblasti došlo co do počtu nových obyvatel k neúměrnému zatížení tohoto území.

-           Návrh změny UP dále neřeší dopravní zátěž, nebyl předložen návrh dopravního řešení vjezdu a výjezdu do plánovaného sídliště. Plánovaným nárůstem obyvatel    a dalších aktivit bude zhoršena současná nedostatečná kapacita přetížené komunikační sítě v oblasti Letňan, Čakovic, Proseka a Kbel.  Dále by výjezdy z navrhovaného sídliště na komunikaci Tupolevova vytvořily, zvláště pak ve frekventovaných  ranních a odpoledních hodinách, dopravní kolaps i v lokalitě Čakovice a Kbely.

Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z.s.

Choceňská 158, Praha 18                    

PSČ 199 00

www.zdraveletnany.cz

 ZDROJ :praha-mesto.cz